El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s’opti.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2012.

Calendari

  • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
  • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
  • Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 19 d’abril de 2012
  • Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 20 al 24 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 d’abril de 2012
  • Prova: 2 de maig de 2012, a les 16 hores (cal presentar-s’hi 30 minuts abans)
  • Qualificacions provisionals: no més tard de l’11 de maig de 2012
  • Qualificacions definitives: no més tard del 17 de maig de 2012

 

Cliqueu aquí i  trobareu més informació: temaris, exemples de proves, qualificació etc….

 

Facebook
Twitter
More...