2n ESO

fl_music

CLICA LA IMATGE PER ANAR AL BLOC DE 2n ESO

LLIBRE

Música I (Primer cicle d’ESO). Ed. Teide (llibre/Quadern d’activitats/ CD’s) ISBN: 978-84-307-8507-0
És imprescindible que l’alumnat tingui el seu quadern d’activitats i els CD’s que acompanyen el llibre de text.

CONTINGUTS

 1. Consolidació d’hàbits de respecte i disciplina necessaris per al desenvolupament de les activitats musicals recalcant-ne l’escolta .

 2. Participació de forma activa i responsable en l’organització i realització d’activitats musicals i/ o actuacions, tot creant i mostrant respecte .

 3. Afavoriment de la cooperació i el treball comú.

 4. Coneixement de tots els elements necessaris per poder llegir una partitura musical: lectoescriptura rítmica (figures, silencis i compassos) i melòdica (notes).

 5. El so, la matèria primera de la música, i les seves qualitats (intensitat, durada, altura i timbre)

 6. El ritme:pulsació, compàs i figures musicals.

 7. La melodia: notes, claus, alteracions, intervals i organització melòdica.

 8. La dinàmica o matís.

 9. Els instruments musicals. Classificació: cordòfons, aeròfons, idiòfons, membranòfons i electròfons

 10. La veu com a instrument musical.

 11. Agrupacions instrumentals i vocals.

 12. Textures i harmonia.

 13. Creació i composició amb tots els mitjans del llenguatge musical.

 14. L’audició musical i la discriminació auditiva dels diferents paràmetres del so (altura, durada, intensitat i timbre) i de les composicions musicals (ritme, melodia, dinàmica, timbre i textura).

 15. Coneixement i apreciació de l’entorn musical i d’altres entorns musicals al món, els mitjans de comunicació, l’origen remot de les cultures, etc.

 16. Improvisació i pràctica musical, sobretot amb la veu, la percussió i material orff.

UNITATS DIDÀCTIQUES

 1. El so, material de la música

 2. Pulsació, moviment i ritme.

 3. El timbre dels instruments.

 4. Melodia.

 5. Dinàmica o matís.

 6. Agrupacions instrumentals.

 7. Harmonia i acompanyament.

 8. La veu i el text.

 9. Donar forma.

 10. Caràcter i expressió.

 11. Músiques del món

OBJECTIUS

 1. Desenvolupar i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al desenvolupament de les activitats musicals.

 2. Respectar, mostrar interès i participar a les activitats de classe.

 3. Respectar i acceptar la diversitat musical i els diferents gustos musicals.

 4. Valorar l’escolta activa (atenta i en silenci), la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món.

 5. Presentar i elaborar correctament apunts, exercicis i treballs.

 6. Utilitzar diferents recursos per a expressar-se musicalment de forma creativa i personal i respectant altres formes diferents d’expressió.

 7. Participar, de forma responsable i activa en l’organització i realització, d’activitats musicals realitzades a l’aula, el centre o en contextos més amplis afavorint la cooperació i el treball comú.

 8. Conèixer i utilitzar els recursos bàsics que ofereixen els mitjans audiovisuals i les TIC per a enriquir la percepció i l’expressió musicals, amb autonomia i esperit crític.

 9. Utilitzar diferents fonts i suports de per a la cerca d’informació fent-ne una lectura comprensiva, rigorosa i reflexiva, organitzar-la i exposar-la oralment i/o per escrit.

 10. Comunicar coneixements, judicis i opinions personals sobre la música de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respectant les persones i els valors democràtics.

 11. Comunicar, de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits utilitzant correctament el vocabulari musical específic.

 12. Identificar i descriure, mitjançant l’ús de diversos llenguatges alguns elements i formes d’organització (ritme, melodia, textura, timbre, repetició, imitació, variació) d’una obra musical.

 13. Identificar i comprendre mitjançant l’audició els elements significatius de la música (melodia, dinàmica, harmonia, ritme, timbre i textura) en fragments d’obres musicals d’estils, gèneres i cultures diverses .

 14. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres llenguatges i àmbits de coneixement

 15. Conèixer i apreciar l’entorn musical i cultural propi i d’altres entorns musicals i culturals tot i prenent consciència de la universalitat i diversitat de la pràctica musical.

TEMPORITZACIÓ

Hi haurà tres controls com a màxim per trimestre, a les dates indicades segons el calendari d’avaluacions .

A cada trimestre es treballaran tres o quatre dels onze temes que conté el llibre, a més de tot el material complementari.

Es realitzarà la sortida Ritme i percussió al segon trimestre.

NORMATIVA BÀSICA

El llibre de música s’ha de portar sempre a classe i s’ha de conservar en bon estat.

El CD que acompanya al llibre de música s’ha de conservar en bon estat per poder-lo utilitzar per fer exercicis a casa i per repassar exercicis realitzats a classe.

Els exercicis i apunts es presentaran en un dossier amb fulls DINA-4 blancs (poden estar escrits per les dues cares) i escrits a mà, amb una lletra entenedora i una presentació correcta. El dossier ha de tenir portada i índex, per tant cal numerar les pàgines.

En els exercicis i apunts cal posar sempre la data, un títol on consti a quina unitat pertany, el número d’exercici i la pàgina.

Tots els exercicis i treballs que es lliurin al professorat han de dur el nom i el cognom de l’alumne/a. Cal lliurar-los el dia marcat. Si es lliuren amb un dia de retard sense justificació es baixarà la nota, si el retard és de més d’un dia no s’acceptaran.

Les proves escrites, un cop comentades es guarden al Departament Didàctic. Els exercicis, treballs i dossiers, un cop corregits i comentats són lliurats a l’alumnat i aquest els ha de conservar fins que finalitzi el curs escolar.

Si un alumne perd material fotocopiat que s’ha lliurat a classe el trobarà penjat al bloc del Departament de Música (http://blocs.xtec.cat/musicapla/)

Cal consultar el bloc del Departament de Música periòdicament per informar-se de les novetats que hi ha.

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua i la nota final s’obté a partir de 2 o 3 proves escrites si s´escau , sobre els continguts treballats a l’aula, més les notes de classe sobre continguts, correcció d’exercicis, interpretacions, creacions i treballs individuals i/o en petit grup, exposicions orals, actitud, i el dossier amb els apunts i totes les activitats realitzades durant el curs.

L’actitud (on s’inclouen els retards i les faltes d’assistència injustificades) i el treball a l’aula i a casa representen aproximadament el 40% de la nota. Els continguts avaluats a partir de les proves escrites són aproximadament el 60% de la nota.

RECUPERACIÓ

Si es suspèn la matèria, aquesta es pot recuperar lliurant la feina pendent, presentant el dossier de música complet, realitzant una prova escrita o un treball individual de recuperació segons el cas particular de cada alumne.

Les activitats extraordinàries de recuperació de música de juny consistiran en el lliurament del dossier de música complet i una prova escrita sobre els continguts més rellevants de 3r, més un treball individual de recuperació.

L’alumnat amb la música pendent de primer cicle haurà de realitzar una prova escrita sobre els continguts més bàsics de 2n i un treball individual de recuperació. La data de la prova escrita i del lliurament del treball serà un dimecres, de 13’45 a 14’45. Ja es concretarà la data però serà a principis del 3r trimestre i abans de les vacances de Setmana Santa.

SORTIDES PEDAGÒGIQUES

Ritme i Percussió (Taller de Músics) / Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8) / 2n trimestre / matí