Normes de funcionament

Ús i participació

El bloc del Departament de Música és un complement a la matèria que facilita l’aprenentatge autònom de l’alumnat i que heu d’utilitzar habitualment.

És  convenient que mireu el bloc periòdicament per estar a l’aguait de les novetats.

Comentaris

Heu d’escriure els comentaris dels articles amb una actitud cívica  i respectuosa i amb una expressió i ortografia correctes.

Els continguts dels comentaris han d’estar relacionats directament amb l’article comentat i les opinions han d’estar raonades.

Si els  comentaris formen part d’una activitat de classe comptaran en l’avaluació global de la matèria.

Avaluació

Es valorarà la utilització i la participació en el bloc, la freqüència de les intervencions, la qualitat dels comentaris (expressió, ortografia, coherència) la resolució dels exercicis i la puntualitat en el lliurament d’aquests.

L’alumnat haurà de valorar la utilitat del bloc i s’haurà d’avaluar pel que fa l’ús i participació del bloc.

Les normes de funcionament del bloc  s’aniran actualitzant segons els tipus d’activitats proposades.