4t ESO

music

CLICA LA IMATGE PER ANAR AL BLOC DE 4t

NOU BLOC A BLOGSPOT. CLICA AQUÍ

LLIBRE

Música 4t d’ESO .Ed. Teide (llibre/Quadern d’activitats/CD’s) ISBN: 978-84-307-8680-0
És imprescindible que l’alumnat tingui el seu quadern d’activitats i els CD’s que acompanyen el llibre de text.

CONTINGUTS

 1. Explicació de les diferents etapes de la història de la música .

 2. Explicació i coneixement dels diferents estils de música, tant clàssica com moderna i contemporània.

 3. Visualització de diferents etapes de la història per tal d’aprofundir en els estils treballats.

 4. Interiorització dels coneixements mitjançant la pràctica i les audicions .

 5. Reconeixement de la cultura musical pròpia i coneixement de les diferents cultures existents.

 6. Exercitació del criteri personal i reflexió sobre la dimensió social de la música .

 7. Identificació dels diferents estils treballats .

 8. Apreciació de l’entorn musical de les diferents etapes i la diversitat de la música.

UNITATS DIDÀCTIQUES

El rock (Unitats 1, 2, 3, 4, 5, 6)

El jazz (Unitat 12)

Música i cinema (Unitat 7)

L’evolució de la música clàssica occidental (Unitats 8, 9,10,11)

TEMPORITZACIÓ

Hi haurà tres controls com a màxim per trimestre, a les dates indicades segons el calendari d’avaluacions.

A cada trimestre es treballaran quatre dels dotze temes que conté el llibre, a més de tot el material complementari.

OBJECTIUS

 1. Desenvolupar i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al desenvolupament de les activitats musicals.

 2. Respectar, mostrar interès i participar a les activitats de classe.

 3. Respectar i acceptar la diversitat musical i els diferents gustos musicals.

 4. Valorar l’escolta activa (atenta i en silenci), la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món. Valorar també el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seves conseqüències.

 5. Presentar i elaborar correctament apunts, exercicis i treballs.

 6. Desenvolupar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibilitin la interpretació i la creació musical, tant individuals com en grup, respectant altres formes diferents d’expressió.

 7. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. S´ escoltaran una àmplia varietat d’obres, de diferents estils, gèneres, tendències i cultures musicals, per apreciar-ne el valor com a font de coneixement, i plaer personal i interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

 8. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, reconèixer les intencions i funcions i aplicar la terminologia escaient per descriure-les i valorar-les críticament.

 9. Participar, de forma responsable i activa en l’organització i realització, d’activitats musicals realitzades a l’aula, el centre o en contextos més amplis afavorint la cooperació i el treball comú, superant estereotips i prejudicis i prenent consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les aportacions dels altres .

 10. Conèixer i utilitzar els recursos bàsics que ofereixen els mitjans audiovisuals i les TIC per a enriquir la percepció, l’expressió i la creaciómusicals, amb autonomia i esperit crític.

 11. Utilitzar diferents fonts i suports de per a la cerca d’informació fent-ne una lectura comprensiva, rigorosa i reflexiva, organitzar-la i exposar-la oralment i/o per escrit.

 12. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, utilitzant correctament el vocabulari musical específic i respectant les persones i els valors democràtics . Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos socials de la música, sigui quin en sigui l’origen, aplicant-los a situacions quotidianes i valorant-ne la contribució a la vida personal i a la de la comunitat.

 13. Identificar i descriure, mitjançant l’ús de diversos llenguatges alguns elements i formes d’organització (ritme, melodia, textura, timbre, repetició, imitació, variació) d’una obra musical.

 14. Identificar i comprendre mitjançant l’audició els elements significatius de la música i els diferents estils musicals treballats en fragments d’obres musicals d’estils, gèneres i cultures diverses .

 15. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres llenguatges i àmbits de coneixement

NORMATIVA BÀSICA

El llibre de música s’ha de portar sempre a classe i s’ha de conservar en bon estat.

El CD que acompanya al llibre de música s’ha de conservar en bon estat per poder-lo utilitzar per fer exercicis a casa i per repassar exercicis realitzats a classe.

Els exercicis i apunts es presentaran en un dossier amb fulls DINA-4 blancs (poden estar escrits per les dues cares) i escrits a mà, amb una lletra entenedora i una presentació correcta. El dossier ha de tenir portada i índex, per tant cal numerar les pàgines.

En els exercicis i apunts cal posar sempre la data, un títol on consti a quina unitat pertany, el número d’exercici i la pàgina.

Tots els exercicis i treballs que es lliurin al professorat han de dur el nom i el cognom de l’alumne/a. Cal lliurar-los el dia marcat. Si es lliuren amb un dia de retard sense justificació es baixarà la nota, si el retard és de més d’un dia no s’acceptaran.

Les proves escrites, un cop comentades es guarden al Departament Didàctic. Els exercicis, treballs i dossiers, un cop corregits i comentats són lliurats a l’alumnat i aquest els ha de conservar fins que finalitzi el curs escolar.

Si un alumne perd material fotocopiat que s’ha lliurat a classe el trobarà penjat al bloc del Departament de Música (http://blocs.xtec.cat/musicapla/)

Cal consultar el bloc del Departament de Música periòdicament per informar-se de les novetats que hi ha.

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua i la nota final s’obté a partir de 2 o 3 proves escrites sobre els continguts treballats a l’aula, més les notes de classe sobre continguts, correcció d’exercicis, interpretacions, creacions i treballs individuals i/o en petit grup, exposicions orals, actitud, i el dossier amb els apunts i totes les activitats realitzades durant el curs.

L’actitud (on s’inclouen els retards i les faltes d’assistència injustificades) i el treball a l’aula i a casa representen aproximadament el 40% de la nota. Els continguts avaluats a partir de les proves escrites són aproximadament el 60% de la nota.

RECUPERACIÓ

Si es suspèn la matèria, aquesta es pot recuperar lliurant la feina pendent, presentant el dossier de música complet, realitzant una prova escrita o un treball individual de recuperació segons el cas particular de cada alumne.

L‘alumnat amb la música pendent de 2n i/o de 3r haurà de realitzar una prova escrita sobre els continguts més bàsics de 2nI i/o de 3r i un treball individual de recuperació. La data de la prova escrita i del lliurament del treball serà un dimecres, de 13’45 a 14’45. Ja es concretarà la data però serà a principis del 3r trimestre i abans de les vacances de Setmana Santa.

Les activitats extraordinàries de recuperació de música de juny consistiran en el lliurament del dossier de música complet i una prova escrita sobre els continguts més rellevants de 4t més un treball individual de recuperació.

SORTIDES PEDAGÒGIQUES:

Visita Guiada al Liceu, 16-XI, 9’45

Estils musicals, Museu de la Música, 1-III, 11’30

IMEB, Auditori, maig, matí