Archive for març, 2013

JOCS DIDÀCTICS

0

Per aquests dies us presento un recull de jocs didàctics

JOCS DIDÀCTICS. RECULL DEL WEB DE LA TERESA

DEBATS D’EDUCACIÓ

0

Fundació Bofill:

DEBATS A EDUCACIÓ
(clica en el link i accedeix a la pàgina de la Fundació)
ca

Des de gener de 2010 la Fundació Jaume Bofill treballa en quatre grans eixos estratègics, cadascun dels quals es concreta en tres linies d’actuació:

Contribuir a la millora de la qualitat i l’equitat del sistema educatiu…

… Incentivant el lideratge educatiu tot impulsant un nou sistema de governança i direcció de centres i una cultura professional basada en el compromís, la formació, l’avaluació i la innovació.
… Afavorint el talent individual, en el marc d’una escola inclusiva, tot promovent pràctiques educatives de gestió de la diversitat.
… Promovent polítiques de cohesió, que evitin la segregació escolar i que busquin la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

Promoure la funció educadora de les famílies...

… Identificant i difonent aquelles pràctiques que reforcen valors i actituds cíviques socialment responsables.

… Impulsant polítiques i dinàmiques socials que facilitin aquesta funció educadora, tenint present les transformacions tant en l’organització i els models familiars com en el mercat de treball.

… Promovent la corresponsabilització educadora entre les famílies, l’escola i les altres institucions educatives.

Impulsar la responsabilitat educativa dels agents socials, culturals, mediàtics i econòmics del país…

… Fent-los conscients del seu potencial socialitzador en la transmissió i construcció de valors i referents de pertinença i catalanitat.

… Activant iniciatives conjuntes que reforcin el valor de l’educació i el treball en xarxa en marcs socials i territorials de proximitat.

… Promovent el lideratge social orientat al reforçament de les xarxes socials i de la ciutadania democràtica.

Promoure la responsabilitat individual en la pròpia educació…

… Incentivant-la en totes les etapes de la vida.

… Identificant i prioritzant la transmissió de coneixements, habilitats, actituds i valors bàsics.

… Buscant respostes als reptes que els canvis socials i de l’entorn plantegen i afavorint nous instruments en la formació dels individus.

ca

Go to Top