Monthly Archives: abril 2012

L’HORT A L’ESCOLA

L’hort a l’escola

L’hort tot i ser una activitat molt important (com moltes d’altres) ha estat totalment apartada de l’escola i, si hi entrava, era d’una manera exclusivament teòrica. Durant els últims anys, s’ha començat a valorar l’enorme potencial que aquest espai pot oferir a l’escola, així com de la possibilitat d’introduir aquest tema a qualsevol àrea curricular. L’hort aporta una sèrie d’experiències gratificants, enriquidores i úniques per a l’alumnat, però també per al professorat, com poden ser cavar, regar, sembrar, observar cucs de terra, etc. adaptades a tots els nivells i interessos dels i les alumnes que, a la vegada, les podem utilitzar com a recurs per a que els nens i les nenes aprenguin continguts curriculars de la gran majoria d’assignatures (coneixement del medi, llengua, educació artística, matemàtiques, educació física, etc).

A banda de l’aprenentatge conceptual, l’hort facilita i potencia la intel•ligència interpersonal entre l’alumnat, entre el professorat i entre aquests dos col•lectius. És a dir, ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar-se emocionalment, per a què s’entrenin en el domini de les habilitats socials i aconsegueixin el desenvolupament i creixement moral, i tot això, englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu.

 

 • Els avantatges que podem trobar amb la realització d’aquest projecte són:

Alumnes

 1. Major motivació en l’aprenentatge, ja que l’hort permet la participació de tots els i les alumnes, independentment del seu nivell i necessitats.
 2. El seu treball afavoreix que s’instal•lin en l’alumnat unes actituds i valors cíviques i ecològiques.
 3. Potencia el contacte amb la natura, donat que possibilita realitzar activitats que no es poden desenvolupar dins les quatre parets de l’aula, podent observar in situ els aspectes treballats. Per exemple: observar el cicle vital de les plantes, identificar les seves parts…
 4. Facilita l’adquisició de comportaments responsables, ja que si no treballen l’hort les hortalisses es moren.
 5. Aprendre a acceptar que a la vida succeeixen imprevistos que ens desbullen els nostres plans, nogensmenys hem de tirar endavant.
 6. Possibilitat d’inferir coneixements apresos durant el projecte a altres contextos familiar, social, …

Professorat

 1. Descobrir que hi ha diferents procediments vàlids, a través dels quals es pot arribar a un resultat positiu. Per exemple: cada mestre/a pot tenir una manera particular de plantar o sembrar els esqueixos o llavors.
 2. Es potencia la relació professional i personal dels membres que en formen part, ja sigui compartint experiències, anècdotes, problemes, …

 

OBJECTIUS

 1. Els objectius que perseguim amb la realització i posada en pràctica d’aquest projecte són els següents:
 2. Sensibilitzar sobre l’entorn proper.
 3. Educar en la cultura ambiental.
 4. Introduir coneixements sobre l’agricultura, i més concretament, sobre l’agricultura ecològica.
 5. Educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i recursos naturals.
 6. Reflexionar sobre la producció, distribució i consum dels productes.
 7. Recuperar els coneixements del món rural.
 8. Possibilitar un aprenentatge intergeneracional (entre petits i grans), intrageneracional (entre alumnes) i interdisciplinar (entre diferents àrees).
 9. Treballar coordinadament entre les persones del centre i de fora (tècnics, familiars, hortolans, etc).
 10. Afavorir el treball en equip tot incidint en l’autonomia.
 11. Estar en contacte amb la natura en un entorn urbà.