Projecte educatiu

L’escola es regeix per un Projecte Educatiu i un Reglament de Règim Intern que són d’obligat compliment per a tothom.

Trets d’identitat

L’escola manifesta

 • El respecte al pluralisme.
 • El compromís amb el conjunt dels valors democràtics.
 • El respecte als Drets Humans
 • El rebuig a qualsevol idea i/o activitat antidemocràtica .
 • L’escola es manifesta aconfessional i educarà en el respecte a totes les creences personals.

Entenem l’Educació com a procés integral

 • L’educació és un procés integral formatiu instructiu, que ha d’abarcar totes les dimensions de l’alumne: intel·lectuals, motrius, creatives, de relació, estètiques, d’equilibri i autonomia personal.

L’escola assumeix com a valors fonamentals la Pau, la Solidaritat i el Medi Ambient

 • Es fomentaran totes les actituds i normes que els afavoreixin: l’autoestima, la llibertat, el respecte als drets dels altres, la tolerància, el sentit crític.

Coeducació

 • Es fomentaran la igualtat d’oportunitats per desenvolupar plenement les aptitds dels nens i nenes i eliminarà estereotips sexistes.

L’escola pren com a valors propis l’educació per a la salut

 • Es tractaran de manera especial els temes relacionats amb hàbits alimenticis i d’higiene, educació sexual, activitats psicomotrius.

L’Educació per la diversitat

 • La nostre escola té una funció integradora i compensadora. Ningú no serà discriminat per raons d’origen, raça, capacitat física o intel·lectual. Es respectaran els diversos ritmes de treball adequant els programes i els mitjans humans i tècnics a les necessitats i característiques de cadescú.

La llengua vehicular del Centre és el català així com la llengua d’aprenentatge.

Principis metodològics

 • Participació activa de l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • El tractament individualitzat per donar resposta a la diversitat social, cultural i intel·lectual.
 • L’aprofitament dels recursos de l’entorn i utilització de les noves tecnologies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *