Act. 1 Disseny i Il·lustració

Primeres propostes d’activitats:

PROPOSTA DE DISSENY

DE LA PORTADA D’UN CD

Activitat: Crear la maqueta d’un CD de música

Autora:   Mariana Berdugo              Arxiu en doc: proposta creacio cd


GRUP ON S’APLICA L’ACTIVITAT
Curs i característiques del grup:

 • Curs de Segon d’ESO
 • Grup amb una ràtio de aproximadament 29 alumnes.
 • Grup amb molta diversitat.

COM S’INSEREIX DINS LA PROGRAMACIÓ D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Explica breument la seva ubicació dins la programació.

Formaria part de l’Unitat IV on es treballa la geometria bàsica i dins la sessió dedicada a les xarxes modulars i les simetries.
També a l’Unitat VIII on es treballa la imatge i la comunicació visual, els recursos de la retòrica visual i el món de la publicitat, disseny gràfic i il·lustració. Les tasques realitzades mitjançant la manipulació d’imatges o textos, reproducció tecnològica, etc.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Descripció de l’activitat i dels passos a seguir per desenvolupar-la.

BASES:

 • Dirigit a: Grups de 3 o 4 alumnes de Segon d’ESO.
 • Dissenys de caràtula de CD: Música Jove.
 • Tema: Disseny d’una portada de CD de música actual per a un públic jove.
 • Mides: 400 x 400 píxels (realitzar només la part frontal quadrada del CD).
 • Mitjans tecnològics: Programa Gimp 2.0 del programari de la Generalitat i programes de recerca d’imatges a internet.

PRINCIPIS METODOLÒGICS:
Activitat en què és l’alumne/a qui en últim terme elabora i modifica els seus esquemes de coneixement, construint el seu propi aprenentatge. S’impulsa les relacions entre iguals, la confrontació i la modificació de punts de vista, la coordinació d’interessos, les decisions col·lectives, treball en grup, distribució de responsabilitats i tasques, el diàleg,…..separant qualsevol forma de discriminació.
El professor/a actua com a guia mediador per facilitar la construcció d’aprenentatges significatius que li permetin establir relacions, així com relacions entre l’activitat d’ensenyança i l’aprenentatge amb la vida real. Aprenen habilitats i estratègies de planificació i regulació de la pròpia activitat.

METODOLOGIA A L’AULA:
Plantejament de la proposta (explicació de dades i motivació).

Especificar com ha de ser una caràtula de CD i els elements que la composa (Nom del grup i logotip, eslògan promocional, fotografies, imatges vectorials…)  i quins son els objectius a aconseguir.
Visionat al canó o PDI, de caràtules conegudes per conèixer el mercat actual.
Omplir una graella amb “La reunió d’equip-grup” per tal distribuir les tasques a cada participant.
El dia de l’activitat a l’aula seguiran un full de pautes metodològiques per treballar amb el GIMP.

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR
EXPLORAR I PERCEBRE

 • Experimentar la repetició, ritme i xarxes modulars de les formes per crear imatges visuals.
 • Aproximar a l’alumnat al mon del disseny gràfic, els multimèdia i l’expressió a l’aula.
 • Anàlisi dels elements bàsics del llenguatge visual del disseny.
 • Identificar els components del missatge visual.
 • Conèixer els recursos de la retòrica visual.
 • Explorar la dimensió creativa de les tecnologies.

INTERPRETAR I CREAR

 • Representació de formes a partir de punts de partida diversos, reflexionant sobre aspectes com la posició, la situació, els ritmes, els efectes repetitius, l’organització del espai, etc.
 • Anàlisi dels valors funcionals, estètics, culturals i discursius de les arts aplicades i del disseny.
 • Aplicació de les tècniques multimèdia a l’edició d’imatges i l’elaboració de propostes multidisciplinaris.
 • Utilització dels recursos TIC per a la recerca i la creació d’imatges.
 • Donar a conèixer el GIMP com a recurs TAC perquè l’alumnat l’utilitzi com a eina per dissenyar les seves propostes.

DIMENSIÓ SOCIAL I CULTURAL

 • Elaboració de projectes creatius i cooperatius.
 • Reflexió sobre les estratègies i el paper de la publicitat i els mitjans de comunicació en la societat.
 • Actitud crítica i coeducativa davant les imatges.
 • Discriminar els valors i els contravalors de la publicitat.
 • Reflexionar sobre l’ús que es fa de les imatges als mitjans audiovisuals.

CONTINGUTS QUE ES TREBALLARAN

 • Estructuració geomètrica de les composicions.
 • Xarxes modulars i simetries.
 • Ús de les eines: copiar, enganxar, duplicar.
 • El missatge visual. El significant i el significat
 • Recursos de la retòrica visual: la repetició, comparació, hipèrbole, etc.
 • Filtres d’imatge amb el GIMP, l’ús de les capes, etc.
 • La influència de la publicitat. La publicitat i el gènere.
 • Publicitat comercial i gent jove.

Temporització
Aproximadament 4 sessions d’una hora (es pot acabar com a deures).

Recursos humans i   materials necessaris
Ordinadors individuals a l’aula (Educat 1×1) per treballar els recursos TAC.
Canó/PDI i Fotocòpies.

Organització del grup:
(treball individual, sessió conjunta, treball per grups…)
Treball en grup de 3 o 4 alumnes.      Fotocòpia per a cada grup:

AQUÍ TENIU UN  ESQUEMA PER OMPLIR AMB LA VOSTRA REUNIÓ D´EQUIP

QUE DIBUIXAREM O QUE FAREM ORDRE DE LES CAPES NOM ALUMNE QUE HA FET CADA PART DEL TREBALL O CAPA.
ALUMNE1
ALUMNE 2
ALUMNE 3
ALUMNE 4       
 UN COP CADA MEMBRE DEL GRUP HA DIBUIXAT LA SEVA PART O CAPA, CAL DESAR-HO EN FORMAT XCFAQUEST FORMAT PERMET UTILITZAR LA IMATGE PER FUTURES APLICACIONS   CAL DECIDIR     L´ORDRE DE LES CAPES PER PODER DEFINIR COM SERÀ EL TREBALL FINAL  AMB L´AJUT DE LA PROFESSORA ES POT CONFECCIONAR EL DISSENY FINAL. DESAR LA FEINA FINAL A LA CARPETA DE DIBUIX AMB EL NOM DE ……………………………………………..
ANOTEU AMB AQUESTA FILA LES EINES I RECURSOS QUE VOLEU UTILITZAR. PER EXEMPLE ELS PATRONS, TAMPONS, ETC,….    
 OBSERVACIONS: EL TAMANY DE CADA CAPA  NOVA ÉS DE 400 x 400 pixels.

 

Dificultats d’aplicació o aspectes no previstos i solucions adoptades

(en cas de dur-la a terme)

Que treballin a diferents resolucions. Avisar just al començament de treballar, que tots han de posar els mateixos paràmetres per crear la imatge nova.
Si l’alumnat no té accés a una xarxa comú, cal que tots portin una memòria USB, perquè al final de la tasca repleguin tots els elements al arxiu del coordinador de grup. Caldrà que el professor/a porti també una memòria per si algun alumne/a no s’ho pot permetre o l’ha oblidat a casa.

Activitats d’avaluació per realitzar a l’aula:
1.- Un alumne/a del grup serà el coordinador del grup, qui reunirà tots els elements en un únic arxiu per realitzar la caràtula.
2.- Primer fareu un esbós o idea principal en paper, per després començar a treballar amb l’ordinador.
Crea un arxiu nou al GIMP amb les mides :
3.- Una bona distribució seria:
Primer alumne/a o coodinador/a: Realitzarà el fons de base del CD amb mòduls repetitius  i posarà les tipografies. També serà responsable de registrar al seu propi arxiu, tots els elements de la caràtula al final de la feina.
Segon alumne/a: Recerca d’imatges relacionades amb el grup de música escollit i retoc fotogràfic.
Tercer alumne/a: Logotip del grup.
Vigileu de tenir les eines de capes a la vista (Aneu a Plafons i obriu la finestra de Capes), perquè per poder treballar una zona concreta has de tenir activada amb un clic la capa seleccionada.

Criteris d’avaluació
Identificar els elements del llenguatge visual, constitutius essencials (configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat. (Competència lingüística i audiovisual) i (Competència artística i cultural).
A cada avaluació es tindrà en compte els següents percentatges:
– Un 30 % de la nota són proves o activitats TAC.
Diferenciar i reconèixer els processos, tècniques i estratègies i materials en imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia.(Competència lingüística i audiovisual) i (Tractament de la informació i competència digital)
Elaborar i participar, activament, en projectes de creació formal i visual individualment i cooperativament, aplicant les estratègies pròpies i adequades del llenguatge plàstic i visual. (Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic) i (Competència social i ciutadana)
Utilitzar el dibuix com a instrument de representació i de comunicació, i com a eina bàsica per a la plasmació d’idees. (Competència lingüística i audiovisual) i (Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic)


VALORACIÓ COMPETENCIAL
Quins coneixements adquirits aplica?
– El treball col·laboratiu.
– La capacitat organitzativa.
– Ús d’internet i recerca d’imatges.
– Retoc d’imatges amb programes senzills.
Quins nous coneixements fomenta?
– La necessitat de realitzar una selecció perceptiva i triar els elements més important per a la maqueta.
– Introducció al programa d’autoedició GIMP 2.0.
– Realitzar una maquetació real de la caràtula d’un CD mitjançant eines de disseny gràfic i publicitat.
Té connexions amb alguna altra àrea? Quina?
Matemàtiques: Anàlisi d’elements de la composició, repetició, proporció i ritme.
Tecnologies: Ús d’instruments i tècniques diverses per dibuixar.
Llengua: Elaboració de projectes audiovisuals i experimentació de les diferents fases de la producció: definició de la idea, del públic a qui s’adreça, del mitjà que s’utilitza, elaboració del guió, entre altres.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE S’HI TREBALLEN:
Detallar quins aspectes competèncial s’hi posen en joc (no cal de totes les competències si no es treballen):

Competència artística i cultural: Apreciar i valorar les diferents vessants artístiques com la música i la elaboració del CD. Desenvolupar actituds de valoració de la creativitat, la pròpia capacitat estètica i el respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals. Contextualització i reflexió mitjançant les tecnologies digitals per investigar i experimentar noves formes d’expressió.
Competència lingüística i audiovisual.: Potenciació de l’observació, l’anàlisi i la valoració de missatges audiovisuals des del punt de vista de la innovació formal i temàtica, de l’educació del sentit estètic i de la capacitat comunicativa. Elaboració de la imatge visual, recursos de la retòrica visual, la publicitat i el gènere així com a quin públic va destinat. Aprenen a discriminar els valors i els contravalors de la publicitat.
Competència d’aprendre a aprendre : Al treballar amb dues versions finals de la maqueta del CD, s’obre la possibilitat de experimentar, relacionar formes i adquirir l’aptitud d’autoavaluar  els propis coneixements adquirits.
Competència social i ciutadana: Comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències, idees, gustos personals, ideologies, ús de símbols, etc. Determinació Aprenentatge col·laboratiu que promouen actituds de respectes i tolerància, flexibilitat, etc.
Competència matemàtica : Adquirir coneixement d’aspectes espacials de la realitat, per mitjà de representació geomètrica de les formes. Construcció, mitjançant coordenades cartesians, imatges repetitives i modulars que permeten fer composicions interessants. Utilitzar elements de descripció i expressió tenint en compte conceptes com l’equilibri, la proporció i el ritme.
Competència en el tractament de la informació i competència digital :Ja que es maqueta amb un programa d’autoedició com el GIMP, on utilitzaran l’internet, dibuixos vectorials, eines com copiar i engantxar, duplicar amb coordenades, filtres d’imatges, etc.

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS D’INTERÈS:
E. Carter, D. (1997), American corporate identiti, New York: Watson-Guptill Publications.
Núñez C., Padrol J.M., Romagosa M. (2011), Croma 3/1 Visual i Plàstica – I, Barcelona: Ed. Casals
Metz, C., Eco, U. (1972), Análisis de las imágenes, Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo.

CD’S:
CD Croma XXI, Visual i Plàstica I ESO, CD-ROM interactiu d’Ed. Casals, S.A., 2008.

MULTIMÈDIA:
Imatges gratuïtes:
<www.google.es/> (recerca d’imatges)
Ex: imatges de música rock, música beat, música heavy metal, etc.)
<www.gimp.org.es/> (descàrrega gratuïta de tutorial del GIMP)
<www.youtube.es/> (videos de tutorials del Gimp amb activitats variades)

Dues propostes per a la maqueta d’una caràtula de CD:

Valoració de les dues versions:
Caràtula  per a un CD de música Hard Rock.
Autora:   Mariana Berdugo             Arxiu en doc: Valoració de les dues versions
Grup Musical: Point in Mouth

Point in Mouth és un grup de joves estudiants de Segon d’ESO del Prat de Llobregat d’entre 13 i 14 anys. Fan una música que ells defineixen com rock alternatiu amb influències del punt i el metal.

Aquest treball és el projecte del seu primer CD. La imatge ha estat treballada conjuntament amb el mateix grup de música procurant captar a un públic també jove. He triat imatges dels seus concerts i algunes de les seves idees. Per això, vam buscar informació de grups amb les mateixes característiques i sobre tot logotips.

El missatge de “grup musical jove” en les dues propostes queden definits de la següent manera:
– 1a opció: Amb les cares en moviment i un noi cridant (crit = música /cantar). La imatge és el resultat del muntatge de les cares fotocopiades de cadascú, a continuació es retoquen per aconseguir una imatge impactant.
– 2a opció: En l’altre cas, l’aglomeració composada de fotografies plenes de guitarres elèctriques mentre realitzen una maqueta a un estudi de gravació, recorden l’estil de música a la que es volen relacionar (guitarres=música).
La imatge de la primera opció amb la caràtula composada per tres cares deformades dels joves, és més efectista, en canvi l’altre proposta podria formar part del revers. Per això, trobo més adient la primera opció per realitzar la caràtula final.
El logotip representa la traducció literal de les paraules en anglès del seu propi nom de grup, o sigui “punt a la boca”. Els colors escollits: el negre, el vermell i els grisos, ajuden a potenciar la idea de grup possiblement de rock i la repetició del anagrama  l’associem a l’estructura del ritme musical.
La tipografia encara que és una lletra gòtica (Gotyk Poszarpany), resulta molt llegible i s’ha comprovat que la seva aplicació no dona massa dificultats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *