ESO

Llengua Castellana i literatura Curs 2013-2014

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PER A L’ESO

Nota d’avaluació

  • Els alumnes com a mínim realitzaran dues proves escrites cada avaluació sobre els continguts treballats a classe i a casa; ponderaran el 40% de la nota d’avaluació. També tindran activitats d’expressió oral que ponderaran el 10% de la nota d’avaluació (com a mínim cada trimestre faran una activitat d’expressió oral avaluable).

  • Les activitats relacionades amb el llibre de lectura (treballs, proves, exercicis diversos…) ponderaran un 20% de la nota d’avaluació.

  • Les activitats realitzades a casa i classe (redaccions, resums i activitats diverses) ponderaran un 20% de la nota d’avaluació.

  • L’actitud de treball, l’esforç en les classes i en les feines encomanades, el correcte comportament, l’afany de millora… ponderarà un 10% de la nota d’avaluació.

Nota final de curs

  • S’obtindrà de la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Si aquesta és inferior a cinc s’haurà de realitzar un examen extraordinari de recuperació al setembre.

Recuperacions trimestrals i de setembre

  • Els alumnes que no superin una avaluació podran realitzar una prova de recuperació d’aquella avaluació. Si la valoració és positiva, l’avaluació quedarà aprovada i així es considerarà a l’hora de posar la nota de final de curs.

  • Els alumnes que no superin la matèria a final de curs hauran de realitzar un examen extraordinari de recuperació al setembre sobre els continguts treballats. Si la valoració d’aquest examen és positiva, la matèria quedarà recuperada.

Recuperacions cursos anteriors

  • Si un alumne promociona de curs amb el castellà pendent, podrà recuperar-lo aprovant dos trimestres del curs següent.

(Exercicis escrits: la penalització per cada falta ortogràfica, lèxica o morfosint. en els exercicis i proves escrites serà de 0,1 punts. Si es tracta d’exercicis realitzats a casa la penalització serà diferent, establerta d’acord amb Dept. de Ll. Catalana i que hi consta a l’acta de Reunió Interdept. d’inici de curs.).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *