Bachillerato

Llengua Castellana i literatura Curs 2013-2014

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PER AL BATXILLERAT

Nota d’avaluació

  • Els alumnes com a mínim realitzaran dues proves escrites cada avaluació sobre els continguts treballats a classe i a casa. Aquests exàmens ponderaran el 85 % de la nota d’avaluació.

  • L’altre 15 % de la nota s’obtindrà del treball o prova de llibre de lectura i de les activitats realitzades a casa i classe (redaccions, resums i activitats diverses). L’assistència regular a les classes es tindrà en compte també per la valoració d’aquest terç de la nota.

La mitjana aritmètica dels dos exàmens realitzats cada avaluació haurà de superar com a mínim el 4,5 perquè es pugui afegir aquest 15 % de la nota.

  • L’avaluació queda aprovada si els 85% de la mitjana dels exàmens + 15 % de la mitjana de les altres activitats és com a mínim 5.

Nota final de curs

  • La nota d’avaluació final s’obtindrà de la mitjana aritmètica sense arrodonir de les notes de les tres avaluacions. Si aquesta mitjana és inferior a 5 s’haurà de realitzar un examen de recuperació a final de curs (2n Batx.) o al setembre següent (1r Batx.)

Recuperacions trimestrals i finals

  • Els alumnes que no superin una avaluació podran realitzar una prova de recuperació d’aquella mateixa avaluació. Si la valoració és positiva, l’avaluació quedarà aprovada amb la nota novament obtinguda i així es considerarà a l’hora de fer la mitjana per la nota de final de curs.

  • Els alumnes que no superin la matèria a final de curs hauran de realitzar un examen extraordinari de recuperació al setembre sobre els continguts treballats (1r Batx.) o a final de curs (2n Batx). Si la valoració d’aquest examen és positiva, la matèria quedarà recuperada.

Recuperacions cursos anteriors

  • Si un alumne promociona a 2n de Batxillerat amb el castellà pendent, haurà de recuperar aprovant un examen de continguts de 1r de Batxillerat en les dates establertes a principi de curs.

(Exercicis escrits: la penalització per cada falta ortogràfica, lèxica o morfosintàctica en els exercicis i proves escrites serà de 0,1 punts. Si es tracta d’exercicis realitzats a casa la penalització serà diferent, establerta d’acord amb Dept. de Ll. Catalana i que hi consta a l’acta de Reunió Interdept. d’inici de curs.).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *