IPC

IPC1

EXERCICI IPC
Visita la pàgina del IDESCAT on es publiquen les dades del IPC de Catalunya i respon a les següents preguntes:
a. A partir de quins grups bàsics es construeix el IPC?
➔    Aliments i begudes no alcohòliques
➔    Begudes alcohòliques i tabac
➔    vestit i calçat
➔    habitatge
➔    Parament de casa
➔    Medicina
➔    Transports
➔    Comunicacions
➔    Esbarjo i cultura
➔    Ensenyament
➔    Hotels, cafès i restaurants
➔    Altres béns i serveis

b. En termes mensuals quins preus han baixat? Quina variació mensual presenten cadascún?
•    Habitatge → -0,2
•    Esbarjo i cultura → -1,5

c. En termes mensuals quins preus han pujat més? Quina variació mensual presenten?
•    Vestit i calçat → 10,3
•    Comunicacions → 1,2
•    Transports → 1,1

d. En termes interanuals, a què es corresponen els increments més alts?
•    Comunicacions → 3,1
•    Transports → 1,3
•    Begudes alcohòliques i tabac → 1,3

FITXA 9.4

Tendències d’ocupació:

Factors que s’han identificat com a propiciadors de noves necessitats i demandes dels ciutadans:

  • La incorporació de la dona al món laboral .

  • L’envelliment de la població.

  • L’increment de la renda i del nivell cultural.

  • La concentració de les persones a les zones urbanes.

  • L’impacte de les noves tecnologies.

Tendències i filons d’ocupació

1. Identifica una o dues professions enquadrades en els nous filons d’ocupació que t’interessin. A continuació, respon:

a) La raó de la teva elecció.
b) Esbrina quin és l’itinerari acadèmic (la formació) que fa falta per accedir a aquesta professió.
c) Existeixen portals de cerca d’ocupació com Infojobs.net, en els quals pots obtenir molta informació sense necessitat de registrar-te. Cerca en qualsevol d’ells ofertes de treball relacionades amb una de les professions que hagis triat. Quins requisits de formació, d’experiència, etc., s’hi indiquen? Com penses que podries anar adquirint els requisits que et falten?

FITXA 9.3

La política d’ocupació

1.- Visita la web del Centre d’investigacions Sociològiques (CIS) i localitza l’estudi que realitza sobre els problemes que més preocupen les famílies espanyoles.

a) Quins tres problemes preocupen més la societat espanyola?
b) Observa la situació de l’atur a l’opinió dels enquestats, des del 2000 fins l’actualitat. quines tendències observes? A què poden correspondre?

2.- Cerca a Internet les diferents estratègies que es poden dur a terme per reduir l’atur i completa el quadre següent:

ATUR CAUSES ESTRATÈGIES
friccional  

 

estacional  

 

cíclic  

 

estructural  

 

FITXA 9.2

Les estadístiques d’ocupació


1- En el quadre anterior es presenten les dades corresponents al  1r trimestre del 2016 en el cas de l’economia catalana.

a) Calcula la taxa d’atur (u), la taxa d’activitat (a) i la taxa d’ocupació (o).
b) Explica en paraules quin significat té cada taxa en el cas de l’exemple.

2.- Al web de l’IDESCAT al quadre de “dades bàsiques de Catalunya” hi podràs consultar les estadístiques d’ocupació pel 4rt trimestre del 2017.

a) Cerca al web del IDESCAT  la taxa d’atur, d’activitat i d’ocupació corresponents al 1rt trimestre del 2017 i compara-les amb les de l’exercici anterior. Ha millorat l’ocupació respecte l’any anterior?
b)  Segons les dades consultades en l’apartat anterior, qui pateix més atur, els homes o les dones? A què creus que és degut?
c) Observa com es reparteix l’atur segons les franges d’edat. Quina és la franja d’edat amb més atur? Quines en poden ser les causes?

3.- Llegeix l’arcticle L’augment de població fa créixer l’atur a Catalunya del 28/04/17 al diari Ara i fes un breu anàlisi de la situació de l’ocupació a Catalunya pel 1r trimestre de 2017.

FITXA 9.1

SMI, avantatges i inconvenients

1.- Mira’t el vídeo que parla del SMI espanyol el 2015, llegeix l’article http://economipedia.com/actual/ventajas-y-desventajas-de-subir-el-salario-minimo.html i respon a les següents preguntes:

a) Quin és l’objectiu de fixar un Salari Mínim Interprofessional?

b) Quins avantatges té pujar el SMI?

c) Quins inconvenients té pujar el SMI?

2.- Consulta les dades que proporciona sobre el SMI a Europa que proporciona el Google Public Data Explorer i respon les següents preguntes:

a) Veiem que la informació està proporcionada per l’Eurostat. Què és l’Eurostat?

b) Quin és el SMI actual a Espanya?

c) Compara el SMI espanyol amb el d’altres països de la Comunitat Europea. Quins són els països amb l’SMI més alt? I el més baix?

3.-  Tenint en compte tot el que has après dóna la teva opinió sobre si s’hauria de pujar o no el SMI a Espanya.