FITXA 10.3: El silencio de los ricos

a) Quina part/proporció sobre els ingressos tributaris representa l’impost sobre la renda?

Més del 40% dels ingressos  tributaris representa l’impost sobre la renda.        

 b) Perquè els empresaris no volen que els pugin l’impost de societats o sobre el benefici?

Significa que estàs pujant els costos a les empreses del teu país, per tant, a les unitats econòmiques de creació de treball.            

 c) Com ha estat la política fiscal dels darrers anys en matèria d’impostos?  

 Segons diu al vídeo la política fiscal a estat de rebaixes amb les grans empreses.

d) S’ha parlat del frau fiscal, quin % de frau fan les grans fortunes?             

Un 72 % de frau fiscal produeixen les grans fortunes.                                               

e) Què és l’impost sobre el patrimoni? Estan d’acord els empresaris amb aquest impost?

L’impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals és titular, deduint-ne les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, així com els deutes i les obligacions personals de què hagi de respondre el titular.  

 f) Qui són les 5 persones més riques de l’Estat Espanyol? A què es dediquen?          

 1.Amancio Ortega, 80 anys. Creador d’Inditex (Zara, Stradivarius…). Té 71.300.000.000 dòlars. És la quarta persona més rica del món.            

 2. Andra Ortega, 48 anys, filla de Amancio Ortega. També treballa per Inditex. Té 6.700.000.000 dòlars.                                               

3. Juan Roig, 67 anys. President executiu i màxim accionista de Mercadona (els seus pares van fundar Mercadona l’any 1977). Té 5.100.000.000 dòlars.                                  

 4. Miguel Fluxá, 78 anys. President executiu del grup Iberostar Hotels. Té 3.300.000.000 dòlars.                                                                    

   5. J.M. Villar Mir, 85 anys. De OHL (empresa de construcció). Té 2.900.000.000 dòlars.

 

PAULA ALTARRIBA

impostos

Aquest és el vídeo d’un partit polític que proposa baixar o suprimir tots els impostos i reduir la despesa  pública de l’estat. Estaries d’acord amb la política econòmica proposada?

Amb el que has après aquesta unitat escriu un article d’opinió (120 – 180 paraules) analitzant els pros i contres de la política econòmica d’aquest partit expressant la teva postura. Votaries la política econòmica d’aquest partit?

 

FITXA 10.4: Política fiscal de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí

La classificació econòmica del pressupost de despeses informa sobre com es gasta. Per això els crèdits del pressupost de despeses s’ordenen segons la seva naturalesa econòmica, distingint entre els crèdits destinats a operacions corrents, com les despeses necessàries per al funcionament dels serveis públics (despeses en personal i en béns i serveis), els crèdits destinats a operacions de capital (com les despeses en inversions reals i les transferències de capital) i els crèdits destinats a operacions de caràcter financer (com les amortitzacions dels préstecs que han rebut les entitats locals).

En el següent enllaç hi trobaràs informació sobre ingressos i despeses de l’ajuntament de l’Espluga de Francolí:
https://www.seu-e.cat/web/esplugadefrancoli/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost/despeses-classificacio-economica

Respon les següents preguntes:

a) Quants diners es preveu gastar l’Ajuntament el 2017? Quant es gastarà en despeses corrents i quant en les de capital?

b) Quines són les 3 principals despeses corrents de l’ajuntament?

c) Què són les despeses de capital? Quines tindrà l’ajuntament? Quina serà i de quant la més important?

d) Quants diners preveu ingressar?

e) Quines són les dues principals fonts d’ingressos de l’ajuntament?

f) Dels impostos que cobra l’ajuntament tria’n 2 i explica en què consisteixen i sobre qui recauen. En el següent enllaç trobaràs les dades corresponents al 2015:
https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=52834

g) Explica 3 taxes que te tocarà pagar com a ciutadà/ciutadana en un futur.

h) Al final de l’any tindrà dèficit o superàvit. De quant?

FITXA 10.3: El silencio de los ricos

Després de veure el vídeo “El silencio de los ricos” contesta les següents preguntes, ajudant-te si cal d’Internet:

a) Quina part/proporció sobre els ingressos tributaris representa l’impost sobre la renda?

b) Perquè els empresaris no volen que els pugin l’impost de societats o sobre el benefici?

c) Com ha estat la política fiscal dels darrers anys en matèria d’impostos?

d) S’ha parlat del frau fiscal, quin % de frau fan les grans fortunes?

e) Què és l’impost sobre el patrimoni? Estan d’acord els empresaris amb aquest impost?

f) Qui són les 5 persones més riques de l’Estat Espanyol? A què es dediquen?

FITXA 10.2: La política macroeconòmica

Llegeix l’article “Qué son las políticas económicas” de El blog Salmón (també pots consultar el post del blog economiaiesbaixmontseny ) i respon les següents qüestions:

a) Quins tipus hi ha de polítiques econòmiques? En què consisteix cada un?

b) Quins objectius persegueixen?

c) Quina relació té la Unió Europea amb les polítiques macroeconòmiques d’Espanya?