L’Escola Bressol La Cadireta, és un centre educatiu de primer cicle d’educació infantil.  Aquest cicle és de caràcter no obligatori, però te objectius totalment educatius, recollits al currículum de primer cicle d’E.I.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

En aquesta etapa es parla de desenvolupar capacitats. Les capacitats són les habilitats o aptituds que fan possible la realització de tasques, exercicis, activitats. Les capacitats són les que finalment han de permetre que els infants siguin competents quan la seva maduresa ho permeti.

Adquirir una bona base en aquestes capacitats assegurarà que, més endavant, els infants adquireixin les competències bàsiques per a la vida en el món d’avui. Al llarg de l’etapa d’educació infantil, doncs, caldrà desenvolupar unes capacitats motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal, relacionals i d’inserció i actuació social, amb l’objectiu d’educar per viure i conviure en el nostre món actual.

En aquest sentit, els objectius de treball principals s’orienten a que els infants creixin personalment a partir del progressiu descobriment de l’entorn més proper. Les activitats i situacions educatives afavoreixen la seva autonomia personal i s’orienten a estimular la relació i el respecte envers els altres infants, a explorar i descobrir les qualitats dels elements i objectes que tenen al seu abast, a aprendre i gaudir dels llenguatges expressius, etc.

En aquesta etapa s’atenen no només les necessitats bàsiques (àpats, son o neteja) dels infants sinó que s’atenen i s’estimulen les seves necessitats afectives, socials i cognitives des d’un context basat en la vida quotidiana.

L’educació de 0 a 3 anys és una etapa clau per la seva importància en el desenvolupament neurològic i socioafectiu de les persones, també perquè educar en aquestes edats afavoreix la detecció i modificació de les situacions de risc social o de desigualtat. Tanmateix, gràcies als últims estudis de neuroeducació, sabem que la funcions executives bàsiques, les relacions socials i el desenvolupament integral del cos i la ment es dona dins els sis primers anys de vida, i de manera molt especial en els tres primers

Les principals àrees que es treballen són:

  • Descoberta d’un mateix
  • Descoberta de l’entorn natural i social
  • Intercomunicació i llenguatges

 

LA NOSTRA LÍNIA PEDAGÒGICA:

Les nostres línies de treball, es fonamenten principalment en aquests  principis metodològics:

  • Pedagogia de l’acció, l’aprendre fent,  de manera que la persona es converteix en ple protagonista de l’acció educativa. El diàleg constant, el treball en grup i  l’experiència pràctica  són els trets metodològics més destacables.
  • El joc com a eina fonamental d’aprenentatge. Els materials preferentement són no estructurats, naturals i
  • L’acompanyament des del respecte. Cada infant, cada moment evolutiu ha de ser tractat amb el màxim d’individualitat possible, adaptant-nos a les necessitats de cada infant i valorant cada família com a referent principal del seu fill i filla.
  • El vincle i les emocions en la petita infància. La importància de la vinculació amb els altres com a estràtegia bàsica per a fomentar l’autonomia i l’autoestima. El valor de les emocions i la seva gestió
  • El respecte al ritme de desenvolupament individual i a les diferents formes d’assolir els aprenentatges. Cal tenir en compte el bagatge de cada nen i nena, les seves circumstàncies familiars, la seva motivació i les seves emocions. S’apren millor allò que ens emociona.
  • La  vida quotidiana a l’escola bressol com a context de desenvolupament de l’infant. S’incorpora allò que fem, i els fets quotidians ens aporten coneixements matemàtics, socials, trets culturals de la nostra comunitat, etc.
  • L’escola com a xarxa de relacions: família-escola i altres entitats comunitàries.

 

El caràcter propi de la nostra escola ens defineix com:

Escola catalana. Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge.

Escola aconfessional  i pluralista. Respectem les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Eduquem per a la llibertat, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits i conductes que facin dels nostres membres persones socials dignes de la comunitat on viuen.

Escola coeducadora i no sexista. Eduquem per la convivència i el respecte als altres basant- nos en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

Escola solidària i tolerant. Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació, fomentant una mirada de la diversitat i la individualitat com a valor diferenciador de cada individu, acompanyant a cada infant en el desenvolupament de les seves potencialitats.

Educació  integral afavorint el desenvolupament de  les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres i fomentant el desenvolupament de l’autoestima.

Escola dialogant. Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre famílies, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un dels estaments.

Ensenyament personalitzat i de qualitat. Pretenem acompanyar a aprendre i adaptar-se a la constant evolució social, potenciant l’aprenentatge significatiu.

Ensenyament actiu. Fomentem l’experimentació i el descobriment, alhora que esdevenim models d’hàbits ètics i cívics. Partim d’una visió d’infant capaç i subjecte dels seus aprenentatges.

Escola oberta a la participació. Valorem com a fonamental i promovem la participació activa de les families dels nostres alumnes, afavorint espais de relació amb les mares i pares, primers educadors de les nenes i els nens del nostre municipi.  Facilitem que el professorat, famílies, personal no docent i alumnes participin en la gestió i en activitats diverses del centre, segons la legislació vigent.  Tanmateix, afavorim les relacions intracomunitàries dins el municipi, per exemple amb la interacció entre l’escola bressol i altres entitats educatives del municipi (biblioteca, centres educatius). Potenciem també el valor social d’altres col.lectius com per exemple, la gent gran.

Escola respectuosa i oberta a  l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Treballem a favor de la sostenibilitat. Promovem la gestió correcta dels residus que es produeixen a l’escola i vetllem per optimitzar l’ús responsable dels recursos que tenim.