Alguns recursos per treballar el Nadal

Recursos a Internet sobre la festa de Nadal: 

1.     Pàgines en català sobre les tradicions nadalenques a Catalunya: 

http://www.edu365.com/nadal/

http://www.totnadal.com/

http://www.cpnl.org/nadal/index.htm

http://www.etnocat.org/festa/nadal/

http://www.lamalla.net/especials/nadal/index2.htm

http://www.teranyina.net/nadal.ct/tradicions.html

http://www.caganer.com/

http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/crest6.htm (Cançons tradicionals catalanes: cançons de Nadal)

  2.     Pàgines en diferents idiomes sobre les tradicions nadalenques a alguns països del món:

http://www.elalmanaque.com/navidad/mundo.htm (Cómo se celebra la Navidad en el mundo)

http://www.varelaenred.com.ar/navidad.htm (página argentina)

http://www.embaustralia.es/christmas/index.html (la Navidad en Australia)

http://www.bolivian.com/navidad/index.html (Navidad en Bolivia)

http://www.yucatan.com.mx/especiales/navidad/navhistory.asp (Historia de la Navidad. Mèxic)

http://www.nacnet.org/assunta/nacimnto.htm  (Tradiciones Mexicanas para La Navidad)

http://www.santaclaus.cl/ (Santa Claus en Chile)

http://www.opapainoel.com.br/ (lloc oficial del Papai Noel. Brasil)

http://www.papanoel.free.fr/ (pàgina del Père-Noël. França)

http://www.vistawide.com/german/christmas/german_christmas_traditions.htm (Nadal a Alemanya)

http://www.fathertimes.net/traditions.htm (pàgina en anglès sobre com se celebra l’any nou a tot el món)

http://www.flw.com/merry.htm (Bon Nadal en més de 350 idiomes)

  3.     Definició de Nadal en diversos idiomes (Wikipedia)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nadal

en alemany: http://de.wikipedia.org/wiki/Christkind

en italià: http://it.wikipedia.org/wiki/Natale

en japonès: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9

en portugués: http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal

en anglès: http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas

en romanès: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciun

en tagal: http://tl.wikipedia.org/wiki/Pasko

Cal tenir en compte que l’esperit de la Wikipedia és que la traducció es fa des del país d’origen.

Intervenció docent

–         El mestre ha de ser un bon model de llengua, dinamitzador, interlocutor  i corrector subtil. 

–         Ha de saber utilitzar les estratègies comunicatives: reconvertir les aportacions dels alumnes, utilitzar el gest, la mirada, l’entonació, marcar la dicció….En el cas de no utilitzar aquestes estratègies no s’està aplicant adequadament el PIL, passa el mateix quan s’utilitza el català només en situacions d’ensenyament i aprenentatge i no en situacions comunicatives.

–         El mestre no pot conèixer totes les llengües dels alumnes, però el fet de saber-ne les característiques generals el pot ajudar a entendre les dificultats i estratègies que utilitza l’alumne per aprendre la nova llengua. Morfosintaxi altres llengües

http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/aproximacio_llengues.pdf

–         El mestre utilitzarà estratègies d’intervenció tant implícites com explícites. Actuarà com a corrector subtil en les produccions de l’alumnat. Estratègies d’intervenció

–         El mestre ha de promoure diferents tipus d’agrupaments en funció de les activitats, per fomentar les intervencions entre els alumnes. 

–         El mestre gestionarà la conversa, de manera que s’adeqüi al nivell de competència dels alumnes, procurant establir converses més o menys focalitzades, fent ús de preguntes més o menys tancades o obertes.

Orientacions metodològiques per a l’aplicació del PIL

  –         Les activitats han de ser variades i han de contemplar les funcions comunicatives de la llengua. S’ha de donar eines perquè els alumnes puguin fer ús del llenguatge en qualsevol situació i en contextos variats: expressar emocions, demanar o preguntar, exposar un tema, donar una ordre,… Per tant, es planificaran  activitats funcionals  i d’ús (notes als pares, llistes de materials, processos per elaborar o realitzar alguna cosa, explicació d’un fet, un procés, etc…) Cal  oferir eines perquè l’alumnat pugui anar aplicant aquestes funcions tant a nivell oral com escrit.

–         La programació de llengua haurà de contemplar  tots els components de la competència comunicativa, de manera que les activitats tinguin en compte, a més a més de component lingüístic, els components: estratègic, sociolingüístic, cultural i discursiu.

–         El tractament del llenguatge ha de realitzar-se des d’una perspectiva comunicativa. L’alumne ha de descobrir que la nova llengua s’utilitza tant en contextos formals com en altres més lúdics. Per tant, s’han de promoure activitats a partir de: jocs, cançons, jocs de pati, sortides,… La llengua serà apresa en situacions funcionals i d’ús.

–         En un primer moment es posarà més èmfasi en la comprensió, ja que l’alumne desconeix la L2, llengua que vehicula els continguts acadèmics. En la mesura que avança la comprensió de l’alumne en L2 s’insistirà en l’expressió.

–         L’ensenyament de la llengua es durà a terme a través de totes les àrees del currículum. Ex. una conversa a l’entorn d’un tema de c. medi. En qualsevol àrea, doncs, hem de tenir present la planificació del component lingüístic: el lèxic específic del tema, la fonètica, l’estructuració del text tant oral com escrit, etc.

–         El plantejament de les activitats tindrà present les quatre habilitats lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure).  En moltes activitats s’hi relacionaran les quatre habilitats.

–         Caldrà planificar la llengua oral al llarg de tota l’escolaritat. S’ha de seqüenciar i sistematitzar en totes les àrees.

–         El llenguatge ha d’estar plenament contextualitzat. D’aquesta manera l’alumne podrà traspassar els aprenentatges realitzats en situació d’ensenyament-aprenentatge a altres contextos.

–         Caldrà utilitzar tots els recursos lingüístics (to de veu, pauses, exclamacions, vocalització, …) i paralingüístics (gest, mirada, expressió, …) que es tinguin a l’abast. La utilització de suports visuals com imatges, referents escrits, etc. prenen una rellevant importància.

–         Serà necessària la utilització de material visual variat i de qualitat com a suport a la comprensió del missatge oral o escrit.

–         Cal tenir molt present el treball sistemàtic de llengua (L2): fonètica, lèxic, i morfosintaxi. Les progressives aproximacions que l’alumne fa a la llengua no s’han de considerar com a errors, sinó com a hipòtesis que cal reformular i ajustar. Aquests errors formen part del procés d’aprenentatge d’una nova llengua.

–         Caldrà vetllar per una bona coordinació entre tot el professorat que duu a terme el PIL, especialment en cursos on intervenen diferents especialistes i en el moment de traspàs d’EI a Primària i de Primària a ESO

–         L’aprenentatge de la llengua és un procés obert,  en cap nivell educatiu es pot considerar  que estigui acabat. En tot moment es pot millorar la competència lingüística de l’alumne, i el mestre pot realitzar diferents tipus d’intervencions. Això implica planificar a tots els nivells el tractament de la llengua.

Principis del Programa d’Immersió

El context afavoridor de l’aprenentatge d’una L2 (Tothom ha de parlar en L2)

–         L’escola ha de ser un context i marc de referència clar per l’aprenentatge de la nova llengua de l’alumne. La llengua estarà present en qualsevol situació escolar (dins i fora de l’aula) i tots els agents educatius hauran de fer-ne ús: personal no docent, converses en els passadissos, monitors, retolacions del centre ….(tot el centre).

–         El català haurà d’esdevenir llengua vehicular no només en l’ensenyament- aprenentatge sinó també en qualsevol situació comunicativa.

–         La llengua catalana serà la que vehicularà també totes les activitats extraescolars.

La vinculació de les famílies

–         S’ha d’informar a les famílies de la llengua d’ensenyament-aprenentatge de l’escola i del tractament de les altres llengües curriculars de l’escola.

–         Caldrà fomentar la participació de pares i mares en activitats vinculades a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua.

–         Al llarg de l’escolaritat, caldrà comunicar als pares i mares el perquè i el com de l’aprenentatge de la L2 i la resta de les llengües del currículum (reunions de nivell), i donar-los informació de l’aplicació del PIL.

La interacció mestre-alumne. La negociació de significats

Els alumnes en un PIL aprenen llengua utilitzant-la, fent activitats i establint relacions a través de la llengua. Per tant, serà important:

–         La funcionalitat, la utilitat com a instrument per interactuar amb els altres.

–         La comunicació eficaç = comprensió.

Usar una llengua que no es coneix comportarà negociar el significat de les produccions lingüístiques  entre mestre i alumnes (interlocutors), significat i donar-los significat, tan a les que rebem o escoltem (input) com a les que emetem o produïm (output), utilitzant recursos com:

–         El llenguatge no verbal: mímica, gestos, ….

–         La contextualització: utilitzar suports visuals, objectes present…

La exercitació, utilitzar i aplicar els nous aprenentatges en les situacions de conversa diàries i habituals de la vida escolar: hàbits, rutines, converses d’aula.

Objectius dels traspassos

ACTUALITZACIÓ  DE  LA  DIDÀCTICA  I  L’ÚS  DE  LA  LLENGUA EN EL CONTEXT PLURILINGÜE ACTUAL
Bloc 1: La immersió lingüística en un context plurilingüe 

1.1. Marc teòric           

 • Reflexionar sobre el Programa d’Immersió Lingüística (PIL) i la seva aplicació en un context plurilingüe.
 • Conèixer el procés d’adquisició d’una llengua i reflexionar sobre el paper que hi exerceix el mestre.
 • Observar i comentar estratègies d’intervenció lingüística de l’ensenyant en un context plurilingüe.
1.2. Motivació i actituds en l’aprenentatge d’una L2.            

 • Compartir els conceptes d’actitud i de motivació
 • Reflexionar sobre com incorporar a la pràctica educativa els aspectes emocionals que influeixen en l’aprenentatge d’una L2
 • Analitzar els continguts del currículum que es refereixen a actituds lingüístiques
1.3. Tractament de la llengua familiar (L1)            

 • Reflexionar sobre la relació entre la llengua familiar i l’aprenentatge d’una L2
 • Donar a conèixer les conclusions del Consell assessor de la llengua a l’escola
 • Compartir estratègies per compensar el desconeixement per part del professorat de la llengua familiar de l’alumnat
1.4. Usos lingüístics           

 • Compartir els factors que intervenen en l’ús lingüístic
 • Reflexionar sobre la relació entre competència lingüística i ús de la llengua
 • Presentar estratègies i exemplificar experiències que fomentin l’ús del català entre l’alumnat.
 • Reflexionar sobre la coherència a l’hora de prendre una decisió sobre quina llengua s’utilitza amb les famílies.
 • Compartir activitats que potenciïn actituds positives vers la llengua de l’escola.
Bloc 2: Les funcions comunicatives de la llengua          

 • Compartir els conceptes de funció, habilitat i exponents lingüístics
 • Presentar activitats didàctiques a partir de les funcions comunicatives (activitats de la llengua oral comunicatives).
 • Adonar-se que la llengua és present a totes les àrees.
Bloc 3: Funció “Regular l’acció” Bloc 4: Funció “Gestió de la comunicació i fórmules socials”

Bloc 5: Funció “Informar: informació objectiva i subjectiva”

Bloc 6: Funció “Obtenir informació”

Bloc 7: Funció “Metalingüística”        

          

 • Identificar les habilitats comunicatives relacionades amb cada funció comunicativa.
 • Conèixer els exponents lingüístics més usuals relacionats amb les habilitats comunicatives pròpies de la funció.
 • Presentar activitats didàctiques on intervenen habilitats i exponents propis de cada funció comunicativa.
 • Observar mostres de cada una de les funcions comunicatives en diferents àrees del currículum.