Avaluació

AVALUACIÓ INDIVIDUAL

  1. Elaborar un mapa conceptual de l’activitat 1 (pestanya procés). Incloure rúbrica. Rúbrica
  2. Llibreta personal del projecte.
  3. Reflexió personal. És una redacció on l’alumne selecciona unes tasques concretes, les que li han resultat més significatives. Cal explicar què han après amb aquestes activitats seleccionades.
  4. Exposició oral de les conclusions. Rúbrica d’avaluació individual.

AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

Pla d’equip.
Rúbrica de l’anunci de ràdio o tríptic publicitari.
Rúbrica del text escrit de les conclusions.
Rúbrica de la presentació de les conclusions del grup.
Rúbrica del treball en equip.

rubrica-equip