Projecte Educatiu de Centre (PEC)

L’ESCOLA. ELS SEUS ORÍGENS. LA SEVA HISTÒRIA.

El CEIP Joan Maragall es va construir dins del programa del pla d’urgències de l’any 1977, com a demanda de l’alta població infantil que en aquest temps hi havia en el cinturó industrial de Barcelona.
El centre va iniciar el seu funcionament el curs 1978/79 amb una població de 4 i 5 anys de 283 alumnes i la resta, 213 d’un total de 497 d’Educació General Bàsica (EGB).

L’escola és un centre de doble línia però inicialment no va tenir l’estructura que li corresponia, perquè havia de donar resposta escolar a l’esmentada població. Per tant, es va iniciar amb 6 grups de 4 anys i 5 grups de 5 anys, tots ells amb una mitjana de 27/28 alumnes per aula.

Per l’altre extrem, és a dir el 8è d’EGB va començar amb 6 alumnes que tenien l’aula ubicada a la secretaria de l’escola.
Aquest primer any no es tenia l’edifici de pàrvuls construït.
L’edifici de pàrvuls es posa en funcionament durant el primer trimestre del curs 1979-1980, just al finalitzar la seva construcció.
El curs 1981-1982 es posa en funcionament el menjador escolar.
També el curs 1981-1982 hi ha dues aules habilitades a 500 m. de l’escola, en l’antic edifici de l’escola “Santa Teresa” que es compartien amb aules de guarderia municipal.
El curs 1982-1983una d’aquestes aules va passar al barracó del c/Molí, embrió del futur CEIP Can Vidalet. Inicialment en aquest espai cada centre del barri hi tenia una aula habilitada
En els anys següents es va iniciar el procés d’adequació a l’estructura oficial del centre, que va durar 10 anys. Fins al curs 88/89, l’estructura de 2 aules per nivell no es va assolir.
El curs 91/92 també va ser significatiu amb l’implantació de l’escolarització de nens i nenes de 3 anys, la qual cosa va implicar una modificació estructural de la distribució d’espais.
La configuració definitiva del centre no va quedar completament definida fins la desaparició dels cursos de 7è i 8è de l’escola com a conseqüència de la conversió en un centre de primària d’acord amb la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE)
L’abundant població infantil de l’inici del centre era la conseqüència d’un barri obrer amb un percentatge de castellano-parlants del 99%, d’origen majoritàriament immigrant.Un barri amb un índex d’atur elevat.
Al llarg dels anys aquesta situació s’ha anat homogeneïtzant, donat que l’índex d’atur ha disminuït d’acord amb els temps que corren. A més, el percentatge de mares i pares nascuts a Catalunya és cada vegada més alt.
Des del curs 1998–1999 s’ha constatat un augment significatiu d’estrangers en la procedència del seu alumnat. De tenir-ne 2 aquest curs, ha passat a tenir-ne 54 en el curs 2001-2002 fins arribarals 109 aquest curs 2004-2005. Aquesta nova situació i el fet de que la matriculació d’aquests alumnes s’ha fet pràcticament sempre al llarg de tot el curs escolar i no a l’inici d’aquest, com hauria estat lo desitjable, ha dificultat en gran manera els processos d’adaptació i integració així com els d’aprenentatge d’aquests alumnes.
La manca de recursos sistematitzats, d’una organització coordinada i consensuada que indiquessin com s’ha d’actuar en cada moment, van provocat una improvisació d’actuacions amb bons resultats (segons els casos), però a la vegada un desgast del professorat que a curt termini condueix al desànim.
La convocatòria de Plans Estratègics pel Departament d’Educació va fer plantejar la participació del centre amb la finalitat de que fos el revulsiu que servís per posar ordre a tot el que s’ha elaborat durant els últims anys i a aconseguir un instrument que sigui útil a l’hora d’afrontar aquesta nova realitat Intercultural, reflex de la societat actual.
En el curs 2004-2005 s’ha aconseguit per primera vegada tenir una plantilla de professorat mínima per donar resposta a moltes de les inquietuds fonamentalment relacionades amb l’atenció a la diversitat.
El curs 2007-2008 s’inicia el procés d’adaptació a la LOE i als seus nous currículums en el cicle inicial d’educació primària culminant-lo en el curs actual 2009-2010.
Aquest curs 2009- 2010 vindrà marcat per dues circumstàncies importants. Una de caràcter intern, com és l’inici d’un Pla estratègic d’autonomia de Centre i una altre de caràcter més general com és l’inici de l’aplicació de la nova llei d’Educació Catalana (LEC).

ASPECTES DESCRIPTIUS DEL CENTRE.

Es tracta d’un centre públic depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, on s’imparteix el segon cicle d’educació infantil i educació primària.

L’escola va ser creada i posada en funcionament l’1 d’octubre del 1978.

INFRASTRUCTURA.

Edifici central: Planta baixa i dues plantes

14 Aules de classe
Sala de professors i visites
Despatxos Direcció, Cap d’Estudis i Secretaria.
Biblioteca
Aula d’acollida
Aula de psicomotricitat
Sanitaris professors, alumnes i personal
Cuina i menjador
Aula de música
Aula d’audiovisuals
Aula d’informàtica
Aules d’educació especial
Despatx de la psicòloga
Tutories 
Consergeria
Edifici parvulari: Planta única

4 aules de classe
Sanitaris professors i alumnes
Despatx tutoria i per grups de reforç

2 Pistes poliesportives
2 vestidors: nens i nenes
Dutxes, wc i lavabos
Vestidor monitor/a
Petit magatzem

PERSONAL DEL CENTRE A L’INICI DEL CURS 2009-2010

Docent:
6 Mestres tutors/es d’educació Infantil
2 Mestres de suport d’educació infantil
14 Mestres generalistes de primària
1 Mestre especialista d’anglès ocupant la direcció
2,5 Mestres especialistes d’anglès
2 Mestres especialistes d’educació física
2 Mestres especialistes d’educació especial

1 mestre tutor/a SIEI
1 Mestre especialista de Música

Personal no docent:
1 Tècnica d’educació infantil
1 Auxiliar d’educació especial

1 Educadora SIEI

1 vetlladora
1 Conserge
1 Administrativa
3 Netejadores
2 cuineres
1 cambrera
9 monitors de menjador
2 Monitors d’acollida matinal

Altre personal amb dedicació horària parcial

1 Psicòloga de l’EAP
1 Logopeda de l’EAP
1 Treballadora familiar de l’EAP
1 Assessora LIC
1 Suport per alumnes amb dèficit visual (ONCE)

ACTIVITATS QUE ES FAN A L’ESCOLA.

Es potencia la participació de tothom en la vida escolar: alumnes, famílies, mestres i personal no docent. A l’escola s’organitzen tot un ventall d’activitats:

 • Servei d’acollida.
 • Menjador.
 • Piscina gratuïta per alumnes de 1r. primària
 • Sortides.
 • Activitats extraescolars.

Considerem que totes aquestes activitats aconsegueixen complementar la resta d’activitats educatives i formatives i contribueixen a crear un bon clima de convivència, de col·laboració i de relació.

LA RELACIÓ AMB ELS PARES I LES MARES.

Des del nostre punt de vista l’educació dels nois i de les noies s’aconsegueix amb la col·laboració de la família o representants legals i l’escola.
La família rep informació del professorat respecte a l’activitat i al progrés del seu fill i/o la seva filla, i a la vegada ha d’aportar informació tant de l’entorn familiar com del nen o la nena per tal que l’acció educativa pugui establir estratègies conjuntes.
La relació del professorat amb les famílies de l’alumnat s’estableix mitjançant les reunions, les entrevistes , els informes, les circulars, els dossiers i els treballs.
Cal destacar la intenció d’establir un clima de cooperació mútua entre la família i l’escola, a fi d’incidir positivament en el creixement global de l’alumne/a.
Una altra relació que s’estableix amb les famílies és a través de l’AMPA, que té un paper molt important a l’escola. A més a més de col·laborar en tots aquells aspectes competencials, aquesta s’encarrega d’organitzar i portar a la pràctica tot un seguit d’activitats extraescolars.

LA RELACIÓ AMB L’ENTORN.

L’escola és una entitat que està oberta i es relaciona amb altres entitats del barri i/o la ciutat com ara: la biblioteca, el centre de recursos, altres escoles i l’Ajuntament, així com la col·laboració amb programes de Salut Escolar, Educació Vial, Tallers de medi ambient, Activitats esportives, etc.…
És important tota possibilitat de contactar amb la realitat (de manera que permeti consolidar, experimentar, o adquirir nous coneixements). Per tant, el barri, la natura, els serveis i el medi que envolta l’escola en general, són espais que tenim en compte ja que pensem que contribueixen a la formació integral del nen i/o la nena.

LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA.

La normalització lingüística de l’escola arrenca dels objectius assenyalats al Decret 95/92 del 28 d’abril.
L’escola garanteix el coneixement i domini de les llengües habituals de comunicació i relació en el nostre medi.
Sobre la llengua catalana, s’ha de conèixer i utilitzar correctament tant oralment com per escrit i s’ha d’emprar com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

La llengua castellana s’ha de conèixer a nivell oral i escrit per poder utilitzar-la com a font d’informació i vehicle d’expressió.

La llengua estrangera s’introdueix a P5 amb la intenció que l’alumne pugui comprendre i expressar missatges senzills dintre d’un context.
Aquest projecte lingüístic es fa des d’una perspectiva oberta i integradora de manera que permeti a l’alumne identificar-se, al mateix temps, com a ciutadà del món.

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE PEC.

El Projecte Educatiu del nostre centre recull tota una sèrie d’objectius, estratègies, valors i normes,que considerem vàlids per tal d’orientar la tasca educativa i adequar-la en un procés constant de millora. Això vol dir que no es tracta d’un projecte tancat o definitiu, ja que pretén respondre a situacions canviants. És doncs un document dinàmic, que permet anar realitzant tota una sèrie modificacions posteriors, i que està obert a noves aportacions.
Entenem el Projecte Educatiu de Centre no com un document aïllat, sinó com una part d’un projecte més ampli, de qual també formen part el Projecte Curricular de Centre, les NOFC, el Pla d’Acció Tutorial, el Pla d’Acollida, el Projecte Lingüístic, i que hauria de guiar les seves accions futures. Tots aquests documents contribueixen al correcte funcionament de la nostra escola.

 1. L’escola Joan Maragall es defineix com un centre públic depenent de la Generalitat de Catalunya, la missió del qual és proporcionar un Servei Educatiu de qualitat.Per garantir les possibilitats d’èxit de la nostra missió promourem la visió de centre inclusiu i la cohesió social així com els valors de la responsabilitat individual, l’esforç personal, la solidaritat, la no discriminació entre iguals, la cura integral de la salut i  el benestar de tota la comunitat educativa.Es pretén aconseguir que els nostres alumnes adquireixin el grau de desenvolupament humà individual i social que els permeti la excel·lència en la seva vida futura acadèmica, personal i professional.
 2. Per dur a terme la nostra tasca promourem estratègies afavoridores de la millora de la competència lingüística desde l’educació infantil fins al cicle superior d’educació primària.
 3. Enfortirem la nostra estructura d’atenció a la diversitat per convertir-la en un atenció educativa global parant especial cura a la detecció precoç  (prevenció) d’alumnat en situació de risc  i/o alumnat amb NEE.
 4. Continuarem amb l’atenció emocional de l’alumnat tot i compartint una visió de centre en la que entenem que una bona identificació de les emocions sentides ajudarà a l’infant a controlar millor les seves reaccions alhora que l’ajudarà en el procés d’aprenentatge                     La inteligencia emocional es la habilidad para reconocer y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, reconocer y entender las emociones de los demás y utilitzar esta información para guiar la propia conducta y el pensamiento de forma eficaz. Marta Portero. Las aportacions neurocientíficas al campo educativo. pp137.
 5. Reforçarem l’acció tutorial aplicant les directrius del projecte de convivència des dels seus diferents àmbits d’actuació i protocols d’intervenció.
 6. Alhora continuarem col·laborant activament amb els serveis externs específics (EAP, CREDA, CSMIJ, CDIAP,CRETDIC, ONCE) i el CRP de la zona així com amb la totalitat dels organismes que complementen l’acció educativa dins del Pla pilot 0-20.L’ús responsable de les tecnologies i l’ apropament a la robòtica, l’impuls de la primera llengua estrangera des de l’educació infantil i les aplicacions concretes de l’àmbit de la neurociència a la tasca educativa que més endavant detallarem completen l’acció de la tasca educativa.
 7. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE.

Àmbit pedagògic.

 • Grau satisfactori d’assoliment de les Competències Bàsiques pròpies de l’etapa primària.

  Manteniment d’una forta estructura d’atenció a la diversitat:

  Suport a la inclusió social parant especial cura a la detecció precoç d’alumnat en situació de risc social i/o alumnat NEE.

  Reforç de l’ acció tutorial potenciant el treball en educació emocional i de valors:

  PROJECTE TEI; Tutoria entre Iguals.

  PROJECTE: L’ESCOLA SONA. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ESPLUGUES.

  Treball en Xarxa: amb els organismes de l’entorn més proper: col·laboració activa amb els serveis externs (EAP,CREDA, SEETDIC, CRP, Ajuntament, ONCE…)

  PROJECTE: SHARING TO LEARN, anglès cicle inicial (American School)

  PROJECTE SHARING TO LEARN: , angles, cicle superior. (IES Joanot Martorell)

  PROJECTE: GLIFING, aprenentatge de le lectura.

  PROGRAMA PAEC, activitats per a tots els cicles. Ajuntament d’Esplugues.  

 • Buscar estratègies per tal d’afavorir l’ús i funcionalitat de la llengua catalana i vetllar perquè aquesta sigui la llengua vehicular i d’aprenentatge.
 • Fer conèixer a l’alumnat les actituds de respecte i tolerància.
 • Mostrar a l’alumnat aquells elements propis de les tradicions i la cultura de la comunitat on viu.
 • Mostrar a l’alumnat la diversitat cultural i ètnica, valorant-ne els seus aspectes positius.
 • Transmetre la preocupació pel futur del nostre planeta i desenvolupar els hàbits de respecte i conservació del medi ambient.
 • Desenvolupar en l’alumnat hàbits saludables d’alimentació, higiene, repòs, activitat física i lleure.
 • Apreciar la feina ben feta, la netedat i l’ordre com un valor permanent, comú i bàsic a qualsevol activitat.
 • Fomentar l’ús de les noves tecnologies i mitjans informàtics.

Àmbit de govern:

 • Fomentar la difusió d’informació de forma clara i transparent, entre tota la comunitat educativa.
 • Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions (departament, ajuntament, entitats culturals…) sempre que siguin coherents amb el nostre PECi hi puguin tenir cabuda en el Pla Anual del Centre.
 • Potenciar el diàleg, el consens i la implicació de tot l’equip de professors en el treball del centre.
 • Donar a conèixer i vetllar per l’aplicació de les NOFC, i controlar el compliment de les responsabilitats i obligacions que cada estament de la comunitat educativa, alumnat, professorat, personal no docent ha de complir.
 • Mantenir relacions de coordinació i cooperació amb l’AMPA.
 • Facilitar que els diferents estaments de la comunitat educativa puguin participar en el control i la gestió del Centre de forma adequada a llurs competències.

Àmbit Administratiu.

 • Portar a terme una gestió econòmica clara, organitzada i eficaç, amb la supervisió de la Comissió Econòmica.
 • Intentar aconseguir subvencions econòmiques d’altres estaments per tal de desenvolupar determinats projectes pedagògics.
 • Informar i facilitar la sol·licitud de beques i ajuts convocats per diferents institucions oficials, a les famílies interessades.
 • Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i externa.

Àmbit Humà.

 • Potenciar la idea de que el respecte il’acompliment de les NOFC  són imprescindibles per a una bona convivència.
 • Potenciar activitats en grup que estimulin l’establiment de relacions positives i afavoreixin la integració.
 • Potenciar que la família participi del seguiment escolar i acadèmic dels seus fills.
 • Facilitar el coneixement del Projecte Educatiu a la família per tal de ser-ne coparticeps en el seu desenvolupament amb la resta de la comunitat educativa.
 • Afavorir les activitats generals comunes amb el professorat per tal de crear un clima que contribueixi a millorar les relacions interpersonals.
PRINCIPIS GENERALS DEL’ACTIVITAT EDUCATIVA.
 • Les activitats educatives s’ajustaran als principis continguts en l’article 27/2 de la Constitució, orientant-se al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, a l’aprenentatge actiu de la democràcia, a aconseguir una sòlida educació que faciliti el pas a la vida activa i a la igualtat real d’oportunitats educatives.
 • L’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascun, a la seva personalitat i conviccions que no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció, ni per l’obligació d’assumir ideologies o creences determinades.
 • Tots els membres de la comunitat escolar, tindran dret a intervenir en les decisions que els afectin mitjançant representants, lliurement escollits per la constitució dels òrgans col·legiats de control i gestió.
 • Els alumnes seran orientats, perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat de la seva pròpia educació i de les activitats complementaries de caràcter cultural, recreatiu o similar que contribueixi a completar la seva formació.
 • Tothom tindrà dret a expressar el seu pensament, idees i opinions, sempre que això no signifiqui activitat de propaganda partidista.
 • Seran respectades les llibertats acadèmiques que corresponen als professors, sense que aquestes signifiquin manipulació o domini de l’alumnat.
 • D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que inspira l’activitat educativa, l’ensenyament serà igual per a tots els alumnes i es desenvoluparà en un marc de coeducació.
 • Totes les actuacions han de ser portades a terme amb una perspectiva de conjunt, assegurant una continuïtat a la tasca iniciada.
 • Serà necessària una vinculació profunda de l’escola al medi per la qual cosa caldrà:
 • Integrar a l’alumnat en el context històric-cultural del poble, comarca, país,…
 • Assegurar el domini de les dues llengües oficials, seguint en la mesura possible, les directrius de la normativa vigent.
 • Participar en les activitats culturals del poble i comarca.
 • Fer sortides per conèixer la realitat comarcal.
 • Celebrar les festes tradicionals.

MARC LEGAL.

El nostre PEC s’adequa a la legislació vigent però, fa ús del grau d’autonomia que s’atorga per tal de definir els seus propis trets d’identitat i actuar de forma coherent amb el seu entorn.
Els preceptes legals a què fem referència estan recollits a:
La Constitució Espanyola (1978). Articles: 27.1, 27.2, 27.7 i 29.
L’Estatut d’Autonomia. Articles: 3.2, 14 i 20.
La Llei de Normalització Lingüística a Catalunya (1983). Articles: 14,15,18,19 i 20.

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

-LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

-DECRET 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres educatius.

DECRET 29/2015de 3 demarç,demodificació delDecret155/2010de 2 denovembredela direcció dels centres educatiuspúblics.

-DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

-DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marcd’un sistema educatiuinclusiu.
-ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, 
per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.