Primers Jocs Florals Escolars de Catalunya 2014

JOCSFLORALS

 Certamen per a l’impuls i foment de l’escriptura 

El Departament d’Ensenyament, amb la finalitat d’aconseguir l’èxit escolar de l’alumnat, s’ha fixat com a eix principal la millora de la lectura i l’escriptura. El domini d’aquestes competències permet l’accés al coneixement, sigui quina sigui l’àrea o la matèria d’aprenentatge o el suport sobre el qual es realitzi.

 Aquests Jocs Florals Escolars de Catalunya, neixen amb un triple objectiu:

a)     Potenciar i estimular l’expressió i producció escrita dels nois i les noies, en l’àmbit de millora de la lectura i l’escriptura, que és un objectiu estratègic del govern.

b)    Fer ressò i potenciar tots els certàmens literaris que ja es fan a nivell de centres educatius, municipal, comarcal …

c)     Recuperar, fomentar i difondre una tradició cultural pròpia i arrelada al país.

Els Jocs Florals Escolars de Catalunya s’obren a la participació dels centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, establint-se les categories següents:

Educació primària: tres categories d’educació primària, una per a cada cicle, inicial, mitjà i superior. Una categoria d’educació especial  (alumnat entre  6 i 12 anys).

 Educació secundària obligatòria: dues categories d’educació secundària obligatòria, una per a primer i segon i una altra per a  tercer i quart. una categoria d’educació especial (alumnat entre 12 i 18 anys).

 Els Jocs Florals Escolars de Catalunya es gestionen des del Departament d’Ensenyament, coordinadament des de les Direccions Generals, d’Educació Infantil i Primària (DGEIP) i d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DGESOB).

 Els treballs de cada centre educatiu seleccionats d’acord amb les bases  (independentment que participin també en un certamen municipal, comarcal…) podran participar als Jocs Florals Escolars de cada territori, en una primera fase, i els guanyadors seran els finalistes de la  segona fase o fase nacional.

 Els territoris són, doncs els que, d’acord amb les bases generals de la convocatòria del certamen, organitzen i realitzen la  primera fase.

  Els jurats d’ambdues fases seleccionaran els treballs d’acord amb unes bases úniques.

 Els centres i territoris podran participar, o no, en totes les categories, perquè la participació en el certamen, en una o totes les categories, és sempre voluntària o es pot donar el cas que el premi d’una categoria quedi desert.

S’estableix la possibilitat de participar amb treballs individuals o col·lectius, és a dir, amb textos fruit del treball col·laboratiu que, amb la implementació de les TAC, són encara més habituals i freqüents a les aules, sempre respectant les categories i bases establertes.

 Primera fase: Jocs Florals Escolars territorials

 Hi podran participar tots els centres, cadascun al seu territori (9 Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona)

 Serà gestionada des de cada territori amb els respectius serveis educatius i d’acord amb les bases establertes a la convocatòria general.

Els setanta guanyadors, un per cada categoria a cadascun dels deu territoris, d’aquesta primera fase, passen a ser els finalistes i participants de la segona o fase nacional.

Segona fase o fase nacional: Jocs Florals Escolars de Catalunya

 El jurat d’educació primària de la fase nacional seleccionarà els quatre textos guanyadors (un per a cada categoria).  El jurat d’educació secundària obligatòria seleccionarà els tres textos guanyadors (un per a cada categoria).

  En ambdues fases els guanyadors rebran la flor natural i un diploma de reconeixement.  Hi podrà haver un altre premi addicional  per a cadascun dels premiats a cada fase.

 Els centres, quan s’escaigui, rebran un diploma que acrediti que un alumne ha estat guanyador o finalista de la primera i/o segona fase dels Jocs Florals Escolars.

 L’acte final serà presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat o bé per l’Honorable Consellera d’Ensenyament i esdevindrà la cloenda del curs acadèmic 2013-2014.

 Bases Jocs Florals Escolars de Catalunya 2014

La participació al certamen és voluntària.

S’estableixen 7 categories segons el nivell educatiu, quatre per a l’educació primària i tres per l’educació secundària.

A. Alumnat del cicle inicial d’educació primària.

B. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària.

C. Alumnat del cicle superior d’educació primària.

D. Alumnat d’educació especial de primària.

E. Alumnat de 1r i 2n  d’educació secundària obligatòria.

F. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria.

G. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria.

Els treballs presentats, un per categoria, poden ser individuals o col·lectius (màxim 6 alumnes) però han de ser sempre de creació pròpia.

Els treballs han de ser escrits en llengua catalana.

La modalitat pot ser poesia o prosa.

 Els treballs que es presentin (com a màxim un per categoria) es lliuraran en el termini establert, en format digital i per correu electrònic, al CRP del servei educatiu  corresponent  i han de tenir un format que permeti la impressió DIN A4, per una sola cara i a doble espai, tenint en compte les característiques següents:

 –       L’extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 35 línies per full.

–       El tema és lliure.

–       El cos de la lletra ha de ser arial 12.

–       S’han de presentar corregits i sense faltes d’ortografia.

El jurat seleccionarà un text per a cadascuna de les 7 categories.

Els treballs guardonats es penjaran a la web xtec.

Dues fases. Fase territorial i fase nacional.

Particiraran a la fase nacional els treballs guanyadors de la fase territorial.

Fase territorial: cada territori constituirà un jurat de cinc o sis persones, que estarà format per:

–       Un o dos membres dels serveis educatius (CRP o LIC).

–       Dos mestres o professors dels diferents nivells educatius, educació primària i educació secundària obligatòria.

–       Un autor o  personalitat reconeguda del món de la literatura infantil i juvenil vinculada al territori.

–       Un professional de l’administració educativa o de l’administració local del territori.

Aquest jurat seleccionarà els guanyadors de la fase territorial que seran els 7 finalistes  que participaran a la fase nacional.

Es designarà un president i un secretari del tribunal que, acabada la deliberació, emetrà una acta indicant si els treballs guardonats han estat seleccionats  per unanimitat o per majoria.

Per a la fase nacional, el responsable territorial trametrà al Departament d’Ensenyament l’acta i les dades estadístiques de participació que es requeriran.

 Procediment per al lliurament dels treballs

 Tot el procediment de lliurament de treballs i de les pliques (o document amb els noms i dades dels autors als quals correspon cada pseudònim) es farà a través de mitjans digitals que garanteixin la seguretat i la confidencialitat de les dades dels participants.

L’accés i les instruccions per a la gestió i tramitació telemàtica dels treballs i dades  es presentaran a la persona responsable de cada Servei Territorial i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Els membres del jurat no hi tindran accés i només, un cop acabades les deliberacions i elegits els guanyadors, el responsable delegat pel territori accedirà a la informació corresponent que  permetrà conèixer :

–       Noms i cognoms de l’autor o autors.

–       Adreça i telèfon de contacte de l’autor, o autors si és un treball col·lectiu.

–       Nom del centre docent i municipi al qual pertany, en la fase territorial i del territori  en la fase final.

–       En cas que es tracti d’alumnat amb necessitats educatives especials, cal que s’indiqui aquesta condició amb la sigla NEE.

Acabada la deliberació es convocarà a l’acte de lliurament de premis als guanyadors i a tots els finalistes que rebran la flor natural i el diploma que els acredita com a tals, a ells i als centres.

Fase nacional

Un cop realitzats els actes i proclamats els guanyadors, cada territori enviarà al Departament d’Ensenyament els treballs guanyadors que opten als Jocs Florals escolars de Catalunya.

El jurat serà proposat per la Direcció General d’Educació Infantil i Primària i la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria.

El president del jurat serà un persona rellevant vinculada a la literatura catalana. La resta del jurat seran escriptors i docents dels Serveis Educatius. 

Calendaris

Calendari  primera fase: Jocs Florals Escolars territorials

 Del 15 de gener al 30 de maig de 2014. Actes de lliurament de premis durant el mes de maig.

 Calendari segona fase o fase nacional: Jocs Florals Escolars de Catalunya

Del 2 de juny al 21 de juny de 2014. Acte de lliurament de premis el dissabte 14 o 21 de juny de 2014 (pendent de concretar)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *