PEC

La visió que tenim de l’escola (Qui sóm?), són els trets d’identitat del nostre centre i han de ser un referent per a tots els membres de la comunitat educativa.

Això implica definir uns principis i uns valors que orientaran la nostra pràctica educativa i que han estat consensuats amb tota la comunitat .

Volem que aquest document reflecteixi la nostra manera de mirar al món i de comprendre la persona, que és en definitiva la mateixa mirada que tenim cap al fet d’aprendre i ensenyar.

 TRETS D’IDENTITAT

1- Llengua d’aprenentatge

S’utilitza la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre. Es fomenta la integració de l’alumnat que no tingui la llengua catalana com a pròpia. S’ha de garantir, en acabar l’escolarització, que els alumnes tinguin un domini correcte, oral i escrit, de les dues llengües oficials.

2- Escola plurilingüe.

S’ impulsa un projecte educatiu plurilingüe en el qual la llengua anglesa té un paper destacat, s’articula de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües  i les diferents àrees. D’aquesta manera la llengua anglesa esdevé un instrument de comunicació amb altres persones i cultures.

3 – Escola inclusiva. Educació per a la diversitat.

Es vetlla per l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat atenent les seves necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris.

4– Aprenentatge competent

L’escola treballa per l’assoliment de les competències bàsiques, entenent-les fonamentalment com a eines per integrar-se adequadament en un món complex i canviant: aprendre a ser i a actuar de manera autònoma; aprendre a pensar i comunicar; aprendre a descobrir i tenir iniciativa; aprendre a conviure i a habitar el món.

Es prioritza l’assoliment per part de l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.

5.-Educació interdisciplinària

Es promou el desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees del currículum, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques en l’alumnat.

6- Educació per a la sostenibilitat

Ens encaminem a ser Escola Verda.  Apostem per a què el nostre alumnat sigui un agent actiu i transformador de l’entorn.

7- Línia metodològica

La línia metodològica es basa en la unificació de criteris al llarg dels cicles en els aspectes bàsics dels aprenentatge i ha de partir de l’entorn de l’alumnat i de la realitat sociocultural catalana.

Tindrà en compte:

  • La participació activa de l’alumnat.
  • La flexibilitat i varietat en els mètodes i en els agrupaments
  • S’impulsen projectes pedagògics que requereixin l’experimentació, manipulació, registres de dades, …

8-Coherència en el procés educatiu de l’alumne

Es duu a terme la coordinació entre el professorat de la Llar d’Infants Municipals i parvulari; entre parvulari i primària i el de primària i secundària per afavorir les transicions i la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.

9- Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació

S’integren les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.

10 – Escola aconfessional i pluralista

Es respecta les diferents maneres de pensar i l’escola s’obre a tothom. S’educa per a la llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen.

11 – Escola coeducadora i no sexista

S’educa per a la convivència i respecte als altres basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

12 – Educació per a la pau, la cooperació i la solidaritat

Es rebutja qualsevol forma de violència com a mitjà de relació social. Es promouen valors que faciliten la vida en comú, la cohesió social i la solidaritat entre els pobles.

13 – Educació per a la socialització

S’educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’ estricta competitivitat.

14 -Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació

S’estimula els valors d’una societat democràtica. La gestió escolar es basa en la transparència i la participació activa dels diferents estaments de la comunitat, segons les atribucions que tenen cadascuna.

15-Biblioteca escolar

Es fomenta i es valora la competència lectora de l’alumnat tal i com consta en el PLEC. La biblioteca és l’entorn d’aprenentatge del centre on s’integren els ensenyaments i aprenentatges de les diferents àrees curriculars i especialment l’hàbit lector.

16- Educació com a procés integral.

Es promou la integració en els processos d’ensenyament-aprenentatge de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, l’arrelament al medi, la convivència, l’educació ambiental, la salut, l’alimentació sana, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i l’esport.

17- Capacitat d’innovació

La comunitat educativa manté una actitud oberta a les innovacions, als canvis i a les noves demandes de la societat. El professorat participarà del Pla de Formació aprovat en el Consell Escolar i planificat segons les necessitats detectades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *