NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Martí Poch contemplen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que han de fer possible el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el PEC i en la Programació Anual.

Aquestes NOFC han estat aprovades pel Consell Escolar i cada curs escolar es distribueixen els aspectes més rellevants a les famílies, a través de la Circular d’inici de curs.

Els temes que recullen les NOFC són:

TÍTOL I.         INTRODUCCIÓ

TÍTOL II.       CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU

Capítol 1.  Per orientar l’organització pedagògica

Capítol 2.  Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC.

Capítol 3.  Per orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat

Capítol 4.  Aprovació, revisió i actualització del PEC

TÍTOL III.     ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE

Capítol 1.  Òrgans unipersonals de direcció

Secció 1.Director/a

Secció 2.Cap d’estudis

Secció 3.Secretària

Secció 4.Òrgans unipersonals de direcció addicionals

Capítol 2.  Òrgans col·legiats de participació

Secció 1.Consell Escolar

Secció 2.Claustre

Capítol 3.  Equip directiu

Capítol 4.  Òrgans unipersonals de coordinació

TÍTOL IV.    ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE

Capítol 1.  Organització del professorat

Secció 1.Equips docents/de cicle

Secció 2.Coordinacions

Secció 3.Comissions

Secció 4.Altres

Capítol 2.  Organització de l’alumnat

Capítol 3.  Atenció a la diversitat

Capítol 4.  Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat

Capítol 5.  Acció i coordinació tutorial

Secció 1.Entrevistes a les famílies

Secció 2.Primer contacte amb les famílies del nou alumnat

Secció 3.Reunions d’aula

Secció 4.Jornada de portes obertes

TÍTOL V.      DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

Capítol 1.  Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals

Secció 1.Mesures de promoció de la convivència

Secció 2.Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes

Capítol 2.  Mediació escolar

Capítol 3.  Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

Secció 1.Conductes sancionables (art. 37.1 LEC)

Secció 2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC)

Secció 3.Competència per imposar les sancions (art.25 Decret 102/2010)

Secció 4. Preinscripcions (art. 25.5 Decret 102/2010)

Secció 5. Graduació de les sancions. Criteris. (art.24.3 i 4 Decret 102)

Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 D102)

Secció 7. Altres

Capítol 4.  Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a la convivència en el centre.

Secció 1. Contràries a la convivència al centre

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores

Secció 3. Circumstàncies atenuant i agreujants

Secció 4. faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores

Secció 5. Informació a les famílies

Secció 6. Altres

TÍTOL VI.    DE L’ALUMNAT , EL PROFESSORAT I LES FAMÍLIES

Capítol 5.  De l’alumnat

Secció 1. Dels drets

Secció 2. Dels deures

Capítol 6.  Del professorat

Secció 1. Dels drets

Secció 2.Dels deures

Capítol 7.  Dels pares, mares o tutors

Secció 1. Dels drets

Secció 2. Dels deures

TÍTOL VII.   COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT    ESCOLAR

Capítol 1.  Qüestions generals

Capítol 2.  Informació a les famílies

Capítol 3.  Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA)

Capítol 4.  Carta de compromís educatiu

Capítol 5.   Pla educatiu d’entorn

TÍTOL VIII.          FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Capítol 1.  Aspectes generals

Secció 1. Entrades i sortides del centre

Secció 2.Visites de les famílies

Secció 3. Activitats complementàries i extraescolars

Secció 4. Pla català de l’esport

Secció 5.Vigilància de l’esbarjo

Secció 6. De les absències del professorat

Secció 7. Horaris del centre

Secció 8. Material del professorat

Secció 9. Utilització dels recursos materials

Secció 10.     Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat  a la sortida del centre

Secció 11.     Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat

Secció 12.     Admissió dels alumnes malalts i dels accidents

Secció 13.     Seguretat, higiene i salut

Secció 14.     Tasques suplementàries

Secció 15.     Programa Individualitzat (PI)

Secció 16.     Protecció de dades de caràcter personal

Capítol 2.   De les queixes i reclamacions

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs

Secció 3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre

Capítol 3.  Serveis escolars

Secció 1. Servei de menjador

Secció 2. Servei de transport escolar

Secció 3. Altres serveis del centre. Reutilització de llibres i acollida matinal

Capítol 4.  Gestió econòmica

Capítol 5.  Gestió acadèmica i administrativa

Secció 1.De la documentació acadèmico-administrativa

Secció 2.Altra documentació

Secció 3. Fulls informatius externs

Capítol 6.  Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre.

DIPOSICIONS FINALS

Pel que fa referència al Títol VI DE L’ALUMNAT I FAMÍLIES, us deixem recollits els drets i deures.

DRETS DELS ALUMNES DEURES DELS ALUMNES
1.- Dret a rebre una formació integral:

 • Formació pel respecte dels drets i llibertats fonamentals.
 • Coneixement de l’entorn.
 • Hàbits intel·lectuals.
 • Formació religiosa.
 • Capacitació per les activitats professionals.
 • Formació pel respecte de l’entorn i del patrimoni.
 • Formació per la pau i la solidaritat.
 • Protecció de la salut.

2.- Dret a una avaluació adequada del propi treball, a sol·licitar aclariments de les avaluacions ( els pares)

3.- Dret a rebre informació sobre el procés d’avaluació

4.- Dret al respecte de les conviccions personals (religioses,  morals, ideològiques…)

5.- Dret al respecte de la integritat física i la dignitat personal

6.- Dret a la reunió

7.- Dret a manifestar la pròpia opinió

8.- Dret a l’orientació escolar

9.- Dret a rebre ajuts econòmics en situacions de necessitat

10.- Dret a la protecció social

1.- Deure de respectar els drets i les llibertats dels altres2.- Deure d’assistir a classe, sempre i puntualment3.- Deure de fer les tasques i treballs encomanats pels  professors/es

4.- Deure de respectar el treball dels companys

5.- Deure de respectar les conviccions personals, la dignitat, la  integritat i la intimitat de tothom

6.- Deure de no discriminar a ningú pel seu naixement, raça, sexe…

7.- Deure d’utilitzar correctament els materials i el centre

8.- Deure de complir les NOFC

9.- Deure de respectar les decisions dels mestres, Consell Escolar i el caràcter propi del centre

10.- Deure de participar en la millora de la convivència.

11.- Deure de crear un bon ambient perquè tothom pugui treballar i estudiar

Pels pares, mares o tutors:

Els drets són:

 • Participar en la gestió educativa d’acord amb la legislació vigent
 • Ser atesos per les mestres i tutores dels seus fills, els dies  acordats en el PAC
 • Assistir a les reunions convocades segons la Programació General de Centre
 • Rebre informació de l’actitud i activitats acadèmiques del seu fill/a:
  • Informe trimestral ( a Educació Primària)
  • Dos informes al llarg del curs ( a Educació Infantil)
  • Una entrevista al segon trimestre
  • Notes a l’agenda , sempre que calgui
 • Entrevistes sempre que ho demani la família
 • Pertànyer a l’Associació de pares i mares
 • Col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades
 • Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills
 • Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar de Centre
 • Ser tractats amb respecte per part de la resta de la comunitat educativa
 • Donar permís perquè l’escola pugui fer ús de les imatges dels seus fills als mitjans digitals que disposi el centre

Els deures que han de complir són:

 • Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de  Centre i les Normes d’organització i funcionament del centre
 • Comportar-se en les relacions amb el professorat i personal del centre  amb la màxima correcció
 • Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor  desenvolupament del centre
 • Fomentar en els seus fills/es  actituds favorables a l’escola i a les activitats que s’hi realitzen
 • Facilitar als seus fills/es els mitjans necessaris per portar a terme les activitats indicades pel professorat (concerts, teatre, sortides…), com també l’equipament preceptiu del centre  ( bata, xandall,… ) segons consta en el full d’organització del centre lliurat a les famílies a principi de curs
 • Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professor tutors o altres òrgans del centre, per tractar assumptes relacionats amb la conducta o rendiment del seu fill/a.
 • Vigilar la neteja personal i la manera de vestir-se del seu fill/a
 • Comunicar a l’escola si el fill pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries.
 • Justificar, notificant-ho a l’agenda o per telèfon, les absències dels seus fills davant el tutor corresponent
 • Adquirir els llibres i el material escolar a principi de curs
 • Complir amb els acords establerts en la carta de compromís, un cop el seu fill/a iniciï una etapa en el centre

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *