Itinerari La Sèquia de Manresa

És un recorregut pel camí que voreja aquest canal que des del segle XIV porta aigua a Manresa. És un passeig per un camí planer, en el paisatge humanitzat del Bages, mentre es desenvolupen activitats en les que es busca potenciar les capacitats d’observació i estudi de l’entorn, tant pel que fa a elements naturals com aportats per l’home.

L’itinerari comença davant del runam salí de la Butjosa i es reflexiona sobre el seu origen i problemàtica. S’agafa una mostra d’aigua del runam i es compara amb una mostra d’aigua de la sèquia i d’una altra del Llobregat després de Sallent. Amb un petit laboratori de camp s’aprèn a determinar algunes característiques físiques i químiques de l’aigua: salinitat, temperatura, terbolesa, etc.

Entre altres activitats, es pot fer un reconeixement de plantes amb clau dicotòmica, identificació d’animals i dels indicis de la seva activitat, observació de construccions de l’entorn de la Sèquia, etc.

El recorregut comença a la Botjosa (colònia minera de Sallent) i pot acabar al Mas de les Coves si es disposa de tot el matí, o allargar-lo fisn a La Sala de Sant Ponç si es disposa de la tarda.

Per veure el cicle del consum de l’aigua des de la seva captació al riu fins que hi retorna un cop depurada, aconsellem el vídeo “L’aigua, del riu al riu”.

Podeu trobar material sobre el tema de l’aigua al dossier “Del riu al riu, passant per casa” que vam entregar a tots els centres interessats.

RECOMANACIONS: Roba i calçat adient a l’època de l’any i l’estat del temps, aigua per beure.
FITXES DE TREBALL
MATERIAL: Carpeta, llapis i fitxes de treball.
DURADA: Un matí ben complet, o matí i tarda si es fa el recorregut llarg.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.                                                         LLOC DE TROBADA: Davant del CAT (Centre d’Atenció Turística) de Sallent, a la Botjosa. (mapa)