COM FER SERVIR LA CARPETA?

GRAELLA GENERAL

captura-de-pantalla-2010-06-06-a-las-131442

 

 

Dins la carpeta, les activitats es presenten amb una ordenació aleatòria. Podeu decidir les que portareu a terme atenent a diferents criteris.

1. SEGONS EL CONCEPTE A TREBALLAR

La definició d’un mateix
La desconstrucció de la pròpia imatge
Formes i materials que parlen
4. Com era i com sóc
1. Viatge al passat
3. La meva silueta
6. El conte de quan érem petits
2. La mirada dels altres
10. Les lletres són imatges
14. Explica’m la teva història
5. Autoretrat fantàstic
11. Mosaic
18. El cervell irracional
7. Missatge a dins d’una ampolla
13. Autoretrat wharholià
19. La capsa dels tresors
8. Sóc i no sóc
15. Autoretrats que parlen
23. M’agrada, no m’agrada
9. Autoretrat retallable
17. Paper Power
 
12. Remake
21. Extrapictòric
 
16. Somnis de paper
22. El retrat anònim
 
20. Em fruitifico
 
 
24. Les meves imatges i jo
 

L’apartat La definició d’un mateix conté fitxes de treball que tenen com a objectiu prioritari l’exploració de la identitat de cadascú.
L’apartat La desconstrucció de la pròpia imatge conté fitxes d’activitats que reflexionen sobre el concepte de desconstrucció aplicat a les arts plàstiques. Des del punt de vista de la desconstrucció, no existeix un únic significat de l’obra artística, sinó que els significats són múltiples, construïts socialment i que canvien amb el temps.
L’apartat Formes i materials que parlen conté fitxes que posen l’èmfasi en els aspectes formals, tot convidant a reflexionar sobre la capacitat que tenen els materials utilitzats de transmetre missatges, segons les seves característiques.
Cada docent escollirà, segons el concepte que vulgui aprofundir, la o les fitxes de cada apartat, seguint un ordre establert lliurement.

2. SEGONS EL NIVELL DE DIFICULTAT

 
Iniciació
Desenvolupament
Ampliació
4. Com era i com sóc
1. Viatge al passat
2. La mirada dels altres
6. El conte de quan érem petits
9. Autoretrat retallable (TAC)
3. La meva silueta
9. Autoretrat retallable (tècniques tradicionals)
10. Les lletres són imatges
5. Autoretrat fantàstic
13. Autoretrat warholià
12. Remake
7. Missatge a dins d’una ampolla
15. Autoretrats que parlen
16. Somnis de paper (TAC)
8. Sóc i no sóc
16. Somnis de paper (tècniques tradicionals)
19. La capsa dels tresors
11. Mosaic
17. Paper Power
20. Em fruitifico
14. Explica’m la teva història
18. El cervell irracional
22. El retrat anònim
 
21. Extrapictòric
23. M’agrada, no m’agrada
 
 
24. Les meves imatges i jo
 

Les fitxes d’iniciació proposen activitats per a les quals no calen coneixements previs específics.
Les fitxes de desenvolupament ofereixen activitats que impliquen un aprofundiment ja sigui procedimental o conceptual.
Per últim, les activitats de les fitxes d’ampliació són aquelles que tenen un nivell de complexitat més elevat perquè impliquen un procés d’abstracció i/o un domini tècnic previ.

3. ALTRES CRITERIS DE SELECCIÓ D’ACTIVITATS
A més dels dos criteris de classificació descrits, el/la docent podrà decidir quines activitats fa amb el seu alumnat tenint en compte altres aspectes com són: el referent de cada proposta (art contemporani, il·lustració, assaig, televisió, etc.), el nivell al qual va dirigida (1r i 2n d’ESO/3r i 4rt d’ESO/ batxillerat), les tècniques que es posen en joc (tècniques tradicionals/TAC) o, fins i tot, la quantitat d’hores que implica el seu desenvolupament. La taula impressa a la carpeta adjunta recull els ítems esmentats perquè es puguin identificar fàcilment les activitats idònies en cada cas.