COMPETÈNCIES BÀSIQUES

A – Breu explicació de les competències generals de l’ ESO

 • ESO 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

Potencia l’observació, l’anàlisi i la valoració dels missatges audiovisuals des del punt de vista de la innovació formal i temàtica, de l’educació del sentit estètic i de la capacitat comunicativa.

 • ESO 2. Competència artística i cultural.

Afavoreix tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzant-les com a font d’enriquiment personal i gaudi i considerant-les com a part del patrimoni de la col·lectivitat.

Incorpora el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Desenvolupa actituds de valoració i estima de la creativitat implícita en l’expressió artística, d’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals de la pròpia comunitat i d’altres.

Inclou l’aprenentatge conscient i amb finalitats prefixades de la producció, disseny i creació d’imatges, objectes o fets a través de codis visuals, artístics i tècnics, així com la seva concreció en propostes diverses que van des de la representació descriptiva, a l’expressió subjectiva, la transferència i la transformació, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament artístic i el coneixement complex. Aquest aprenentatge es du a terme a la pràctica a través de la contextualització, la reflexió, els mitjans graficoplàstics tradicionals i actuals i, també, utilitzant les tecnologies digitals, per investigar i experimentar amb noves formes d’expressió.

 • ESO 3. Competència en tractament de la informació i competència digital.

El desenvolupament d’habilitats per a la cerca, tractament i comunicació d’informació, així com una actitud crítica i reflexiva per a regular-ne el seu ús contribueixen a desenvolupar la transformació de la informació en coneixement.

 • ESO 4. Competència matemàtica.

El coneixement d’aspectes espacials de la realitat, així com l’observació de les relacions de proporcionalitat contribueixen a l’adquisició d’aquesta competència.

1 La referència al treball competencial amb els llenguatges audiovisuals s’inclou dins la competència artística i cultural, a l’apartat d’expressió d’idees i sentiments a través de diferents mitjans i tècniques.

 • ESO 5. Competència d’aprendre a aprendre.

El pensament crític implica la presa de consciència de les pròpies capacitats, el reconeixement de la dels altres i la identificació de les pròpies limitacions com a instrument de millora.

 • ESO 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal.

La comprensió i interpretació crítica de les imatges i les produccions artístiques condueix a l’alumnat a ser i actuar de forma autònoma i solidària.

 • ESO 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

L’ús de procediments relacionats amb el món físic com l’observació, l’experimentació i la reflexió posterior contribueixen a l’adquisició d’aquesta competència.

 • ESO 8. Competència social i ciutadana.

El treball amb eines pròpies del llenguatge visual condueix a la comprensió crítica, el pensament creatiu i l’expressió de les emocions, vivències i idees. Aquestes pràctiques estan directament relacionades amb la resolució positiva de conflictes. Les metodologies d’aprenentatge proposades promouen actituds de respecte, tolerància, flexibilitat, solidaritat i interès, i afavoreixen el reconeixement dels altres, la participació social i la cultura de la pau.

B – Proposta de concreció de les competències generals d’educació secundària obligatòria

 • ESO 1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Expressió i comprensió oral.

1. Expressar pensaments, emocions, vivències i opinions provocades per les activitats plàstiques amb fluïdesa, claredat i coherència, usant un lèxic ric, acurat i variat.

2. Escoltar, comprendre i interpretar, emocions, vivències i opinions dels altres provocades pel treball plàstic.

3. Usar el registre lingüístic adequat a les situacions comunicatives.

4. Parlar de forma lògica, ordenada. Ser capaç d’articular el propi discurs desenvolupant les idees principals i les secundàries de forma coherent.

5. Participar activament en les converses de manera assertiva.

6. Mostrar interès per escoltar i per expressar-se.

Lectura.

1. Comprendre i interpretar de manera crítica qualsevol tipus de text: enunciats d’activitats, explicacions dels autors, catàlegs d’exposicions, descripcions d’obres, interpretacions de crítics, opinions de persones diverses, informacions variades…

2. Llegir per iniciativa pròpia.

Composició de textos escrits.

1. Domini de les regles ortogràfiques i gramaticals de la llengua per fer-ne un ús correcte.

2. Expressar per escrit pensaments, emocions, vivències, opinions…, amb vocabulari adequat, de manera coherent, cohesionada i adequada al context.

3. Usar correctament tipologies diverses de textos.

Àmbit plurilingüe.

1. Mantenir una interacció i fer-se entendre en un conjunt de situacions.

 • ESO 2.- Competència artística i cultural:

Comprensió, valoració crítica i gaudi de l’art.

1. Disposar de les habilitats de pensament, perceptives, comunicatives i de sensibilitat i de sentit estètic que permetin accedir a les manifestacions artístiques.

2. Apreciar i valorar el fet cultural i artístic.

3. Comprendre l’evolució del pensament a través de les manifestacions estètiques.

4. Tenir interès per participar en la vida cultural com a font d’enriquiment i gaudi.

Expressió d’idees i sentiments a través de diferents mitjans i tècniques.

1. Conèixer les principals tècniques i recursos dels diferents llenguatges artístics.

2. Expressar i justificar sentiments i idees pròpies amb creativitat a través dels diferents llenguatges artístics.

3. Mostrar interès per elaborar la pròpia capacitat estètica de manera autònoma. Gaudir amb la pròpia capacitat estètica.

 • ESO 3.- Competència tractament de la informació i competència digital:

Obtenció, selecció, processament i comunicació de la informació per transformar-la en coneixement.

1. Accedir a la informació usant tècniques i estratègies precises.

2. Buscar, registrar, seleccionar, organitzar, sintetitzar i analitzar la informació.

3. Aplicar en diferents situacions i contextos els diferents tipus d’informació.

4. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques en funció de la seva utilitat en les tasques concretes.

5. Comunicar la informació i els coneixements que es van adquirint.

Ús de les TIC i domini dels seus llenguatges específics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor.

1. Dominar i aplicar en diferents situacions i contextos, llenguatges específics bàsics.

2. Seleccionar i aplicar els diferents llenguatges TIC per a cada situació i context.

3. Combinar els diferents llenguatges TIC per obtenir un producte creatiu en les diferents situacions plantejades.

4. Fer un us habitual dels recursos tecnològics disponibles.

5. Ser eficaç, responsable, crític i reflexiu a l’hora de seleccionar i tractar la informació i les fonts.

6. Generar produccions responsables i creatives, fruit de la reflexió i l’actuació crítica.

 • ESO 4.- Competència matemàtica:

Resolució de problemes/situacions relacionats amb la vida real.

1. Saber identificar l’objectiu del problema/situació, localitzar-ne les dades i expressar-lo amb claredat i rigor.

2. Seleccionar i aplicar les estratègies adequades per a resoldre el problema/situació.

3. Expressar adequadament la solució/plantejament del problema/situació.

Raonament i argumentació. Destreses de pensament.

1. Saber analitzar idees usant les destreses de pensament adequades (comparar-contrastar-seqüenciar).

2. Analitzar i avaluar arguments raonant i deduintne les conclusions/opinions.

3. Fer inferències. Saber relacionar les causes amb els seus efectes, predir en situacions anàlogues i generalitzar (explicació causal, predicció, generalització; raonament per analogia, raonamentcondicional-deductiu).

Realització de càlculs i estimacions.

1. Aplicar adequadament les tècniques de càlcul quan siguin necessàries.

2. Realitzar estimacions d’acord amb la realitat. Saber donar-ne raó.

 • ESO 5.- Competència d’aprendre a aprendre: Control i gestió del propi aprenentatge.

1. Adquirir consciència de les capacitats d’aprenentatge: atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió, motivació per aconseguir l’objectiu.

2. Fer conscient el procés i identificar les estratègies que desenvolupen les capacitats pròpies: intel·lectuals, emocionals i físiques.

3. Obtenir un rendiment màxim mobilitzant les capacitats pròpies, les estratègies i les tècniques estudiades.

4. Adquirir confiança en si mateix i gust per l’aprenentatge.

Habilitat per a gestionar el temps de manera efectiva.

1. Plantejar-se treballs assolibles dins els terminis fixats.

2. Planificar i organitzar activitats i temps.

3. Administrar l’esforç, autoavaluar-se i autoregular-se.

4. Saber demanar ajuda. Saber treballar en grup.

Pensament crític i creatiu i metacognició.

1. Pensar en l’estratègia de pensament usada i ser capaç d’aplicar-la en situacions diferents.

2. Afrontar la presa de decisions sobre l’aprenentatge.

3. Disposar d’un sentiment de competència personal.

4. Plantejar-se preguntes.

 • ESO 6.- Competència d’autonomia i iniciativa personal:


Consciència de les pròpies fortaleses, limitacions i interessos personals i esperit de superació.

1. Conèixer i acceptar les pròpies capacitats, intel·lectuals, emocionals i físiques.

2. Tenir confiança en un mateix.

3. Desenvolupar plans de millora personal i autoavaluar-se.

4. Aprendre dels errors.

5. Manifestar esperit de superació i mantenir la motivació.

6. Ser flexible per reelaborar els plantejaments previs.

7. Saber cercar ajut quan sigui necessari.

Capacitat per imaginar, emprendre i avaluar projectes.

1. Ser capaç de genera idees amb destresa.

2. Transformar les idees en accions: planificar projectes i adequar-los a les pròpies capacitats.

3. Analitzar possibilitats i assumir riscos.

4. Ser responsable.

5. Avaluar accions i projectes.

6. Tenir una actitud positiva al canvi i a la innovació.

Gestió de les emocions.

1. Reconèixer les pròpies emocions en contextos distints.

2. Comprendre i analitzar les pròpies emocions i comportaments.

3. Mobilitzar les emocions per aconseguir un bon creixement personal i emocional.

4. Reconèixer les emocions en els altres, companys, artistes…

Capacitat de lideratge.

1. Prendre decisions.

2. Organitzar temps i feines.

3. Valorar les idees dels altres i saber interaccionar adequadament.

4. Ser capaç d’influir positivament en els altres.

 • ESO 7.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:

Aplicació del mètode científic per observar i experimentar.

1. Identificar preguntes o problemes. Saber qüestionar per comprendre millor.

2. Formular hipòtesis possibles.

3. Observar i obtenir dades concretes. Demostrar constància i exactitud en la recollida de dades.

4. Reconèixer les fortaleses i els límits de la investigació. Reflexionar-hi.

 

Presa de decisions responsables.

1. Analitzar la importància i les conseqüències de la influència humana sobre el món físic. Presa de decisions sobre la vida de les persones i el consum racional i responsable.

Comprensió de la informació científica.

1. Conèixer, comprendre i aplicar els conceptes i les teories científiques en qualsevol situació: aula, anàlisi d’obres dels autors seleccionats.

Comprensió i ús dels processos i eines tecnològiques.

1. Comprendre i realitzar els processos tècnics relacionats amb les activitats plàstiques proposades a l’aula o usades pels artistes.

2. Planificar i usar les solucions tècniques. Descobrir i conèixer la planificació dels projectes concrets: treball d’aula, obres d’artistes.

 • ESO 8.- Competència social i ciutadana:

Capacitat de relacionar-se amb assertivitat.

1. Comprendre, respectar i assumir els diferents punts de vista resultants de l’anàlisi de la realitat.

2. Ser capaç d’interactuar amb la realitat.

Participació activa, constructiva, solidària i compromesa en els projectes comuns.

1. Ser capaç d’actuar amb interdependència positiva.

Aportació positiva i creativa en els projectes comuns.

2. Escoltar activament i compartir opinions.

3. Expressar les pròpies idees amb llibertat i correcció.

4. Assumir la responsabilitat individual en els treballs col·lectius.

5. Ser capaç d’avaluar el procés de grup. Proposar, participar, aportar, rectificar i millorar amb l’actitud.

6. Comprendre la pluralitat de les societats actuals

i valorar la diferència com a riquesa.

 

C – Breu explicació de les competències generals de bat xillerat (BAT G)

 • BAT G 1. Competència comunicativa.

Es fonamenta en l’ús de les llengües en contextos comunicatius diversos. La competència comunicativa possibilita el diàleg i la interacció entre persones i facilita l’aproximació a altres cultures. Abasta l’ús dels registres lingüístics i també dels llenguatges audiovisuals i dels mitjans de comunicació. Ha de garantir la mobilització de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics en el seu vessant comunicatiu i d’expressió d’idees, experiències i sentiments.

 • BAT G 2. Competència en gestió i tractament de la informació.

És el conjunt de capacitats i destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts diverses i en diferents suports, tant en l’àmbit acadèmic com en la vida quotidiana. Inclou el maneig de la informació i la gestió d’aquesta informació per tal de general coneixement, a més ha de fer possible que l’alumnat prengui consciència de la dimensió ètica en el maneig i ús de la informació, conèixer la forma adequada de respectar els drets d’autoria i l’ús ètic de la informació obtinguda.

 • BAT G 3. Competència digital.

L’alfabetització digital constitueix avui una necessitat prioritària. Es pretén no provocar situacions de marginació i d’injustícia social derivades de la ignorància digital. A més de l’ús individual actiu o passiu de les eines telemàtiques dins o fora de l’aula, cal introduir-se en els entorns no presencials de la comunicació digital i potenciar-los.

 • BAT G 4. Competència en recerca.

Aquesta competència implica la construcció de la capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar projecte i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i els plans en el marc dels projectes individuals o col·lectius, amb responsabilitat, rigor i perseverança. Les activitats creatives es construeixen des de la memòria d’allò viscut i experimentat prèviament, que és el que permet assentar els processos creatius i cercar nous camins.

 • BAT G 5. Competència personal i interpersonal.

Aquesta competència permet d’una banda l’autoconeixement i el coneixement dels altres i, d’una altra, treballar en entorns col·laboratius. El procés creatiu es relaciona amb factors personals i interpersonals com la capacitat d’autocontrol emocional i de superació de les pròpies limitacions, la sensibilitat per captar i interpretar estímuls, l’esperit emprenedor per posar a la pràctica accions, però també la capacitat de treballar en equip i de reflexionar sobre la pròpia pràctica que ha de contribuir a la millora de la societat.

 • BAT G 6. Competència en el coneixement i interaccióamb el món.

Comporta mobilitzar els recursos ètics de manera que els valors de referència defensin el reconeixement de la igualtat de drets i d’oportunitats, es visualitzin les aportacions dels diferents col·lectius, es desenvolupi la pertinença social i comunitària i s’apliquin els factors de cohesió social dins la diversitat. La competència s’orienta a la construcció d’un sistema de valors propi, d’acord amb un model de societat plural, democràtica i solidària, al compromís social i ètic, i a la valoració crítica de les diferents manifestacions culturals i artístiques, evitant tota mena d’estereotips i prejudicis.

 

D – Proposta de concreció de les competències generals de bat xillerat (BAT G)

 • BAT G 1. Competència comunicativa.

1. Entendre l’art com un canal de comunicació universal.

2. Desenvolupar el diàleg i la interacció amb les manifestacions artístiques tant dels companys com d’autors reconeguts.

3. Trobar en els registres lingüístics i en els llenguatges audiovisuals connexions relacionades amb l’expressió singular de cada persona.

4. Usar l’art com a eina comunicativa total. Fer evident la traducció de missatges d’un llenguatge a un altre.

5. Possibilitar el diàleg i la interacció adequada amb les altres persones.

6. Aproximar-se a altres cultures.

7. Identificar i proposar l’ús no sexista del llenguatge.

 • BAT G 2. Competència en gestió i tractament de la informació.

1. Gestionar la informació per generar coneixement.

2. Usar procediments genèrics adequats que permetin seleccionar la informació rellevant.

3. Ser capaç d’avaluar la fiabilitat i la qualitat de les informacions.

4. Saber aplicar la recerca en l’àmbit artístic contemporani.

 • BAT G 3. Competència digital.

1. Identificar els procediments digitals usats pels artistes.

2. Promoure un ús creatiu de les eines digitals.3. Interaccionar amb els llenguatges usant la competència digital.

4. Usar les eines digitals per interaccionar i cooperar amb les persones.

5. Fer un ús ètic de les eines digitals.

6. Promoure la creació de petites comunitats de treball no presencial.

 • BAT G 4. Competència en recerca.

1. Ser capaç d’identificar els projectes vitals dels artistes i trobar nexes de comunicació amb la pròpia experiència personal.

2. Imaginar projectes propis i ser capaç de dur-los a terme.

3. Construir des de la memòria d’allò viscut i experimentat prèviament a l’hora de cercar nous camins.

4. Identificar les opinions pròpies i construir de manera conscient el propi criteri.

 • BAT G 5. Competència personal i interpersonal.

1. Adonar-se de la importància de l’autoconeixement, la comprensió dels sentiments propis per créixer com a persona.

2. Adquirir l’hàbit de reflexionar sobre les pròpies experiències per desenvolupar la capacitat de ferse una imatge ajustada de si mateix.

3. Construir la pròpia imatge a partir de la reflexió.

4. Desenvolupar la capacitat d’aprendre dels altres. Acceptar la diferència i la diversitat cultural.

5. Adquirir les eines per intervenir de manera dinàmica i activa en entorns col·laboratius.

 • BAT G 6. Competència en el coneixement i interaccióamb el món.

1. Comprendre i interactuar amb la societat a partir de l’expressió del missatge que els artistes construeixen amb les seves obres.

2. Identificar els valors de la ciutadania en les propostes artístiques.

3. Difondre a través d’accions artístiques les reflexions pròpies cap a accions que millorin la societat.

4. Denunciar i usar el llenguatge artístic com a plataforma per a promoure una activitat humana més sostenible i menys agressiva amb el medi.

5. Utilitzar la creació artística per influir en el consum.

6. Comprendre críticament la realitat social.7. Mobilitzar i identificar recursos ètics en les pròpies obres i en obres d’artistes.

8. vitar estereotips i prejudicis en les manifestacions culturals i artístiques.

 

E – Breu explicació de les competències específiques de les mat èries de bat xillerat , modalitat arts, via arts plàstiques, imatg e i disseny (BAT E)

 • BAT E 1. Competència comunicativa visual i audiovisual.

S’entén per competència comunicativa visual i audiovisual el coneixement i utilització del llenguatge visual i audiovisual en tot el seu recorregut, des dels processos de creació fins al coneixement de les audiències.

 • BAT E 2. Competència en la sensibilitat estètica.

La competència en la sensibilitat estètica s’entén com la facultat de percebre les qualitats plàstiques i emotives de les formes de l’entorn, de les obres de disseny i dels productes visuals i audiovisuals. Inclou el desenvolupament de la capacitat del gaudi de les obres d’art per elles mateixes com a exponents de la creativitat humana i com a testimoniatge d’una època i d’una cultura.

 • BAT E 3. Competència en la creativitat artística.

La competència en la creativitat artística es refereix a l’autoconeixement i gestió del propi imaginari visual i audiovisual com a persones productores, consumidores i usuàries dins el context artístic i dels mitjans de comunicació de massa.

 • BAT E 4. Competència cultural artística.

La competència cultural artística s’entén com la capacitat de conèixer, comprendre, apreciar i saber analitzar, des del seu context social i cultural, les diverses produccions visuals i audiovisuals, les obres de disseny i qualsevol manifestació artística creativa

 • BAT E 5. Competència en la representació gràfica objectiva.

La competència en la representació gràfica objectiva es refereix a la capacitat de descriure amb dibuixos d’intenció analítica referents observats o imaginats.

 • BAT E 9. Competència en el domini teoricopràctic de les tècniques i els procediments de la producció artística.

La competència en el domini teoricopràctic de les tècniques i els procediments de la producció artística suposa el domini i la maduració del llenguatge bàsic corresponent a tècniques i procediments propis de la matèria.

 • BAT E 10. Competència en la dimensió temporal de les manifestacions artístiques.

La competència en la dimensió temporal de les manifestacions artístiques implica que l’alumnat conegui, identifiqui i apliqui a les informacions, a les fonts històriques i, molt concretament, a les obres d’art, les convencions cronològiques habituals, les formes de la seva representació i les categories temporals del temps històric (successió, durada, simultaneïtat i ritme).

 • BAT E 11. Competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les obres d’art.

La competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les obres d’art implica que l’alumnat, a més dels discursos estructurats sobre obres i estils artístics situats en períodes històrics que s’ofereixen al seu coneixement, s’introdueixi en el mètode de l’historiador de l’art i apliqui un sistema de comentari de les obres d’art que inclogui la identificació, comparació, anàlisi formal i interpretació en relació amb el context històric amb l’ajut de fonts de tot tipus.

 

F – Distribució de les competències específiques de bat xillerat , modalitat arts, via arts plàstiques, imatge i disseny.

bat

G – Proposta de concreció de les competències específiques de les matèries de batxillerat , modalitat arts, via arts plàstiques, imatg e i disseny (BAT E)

 

 • BAT E 1. Competència comunicativa visual i audiovisual.

1. Conèixer els processos de creació de productes visuals i audiovisuals.

2. Usar les tecnologies d’enregistrament i creació visual.

 • BAT E 2. Competència en la sensibilitat estètica.

1. Fomentar una actitud desinteressada i receptiva necessària per apropar-se a les experiències artístiques proposades per altres persones.

2. Acostar-se al fenomen estètic per trobar-hi la projecció de la pròpia sensibilitat, impulsant-la i perfilant-la.

3. Experimentar situacions d’emoció estètica amb la intenció d’ajudar a conformar els gustos personals.

4. Identificar els valors sensorials, formals i expressius de les obres.

5. Percebre les qualitats plàstiques de les obres.

6. Reconèixer la poètica que inspira les obres de diferents moviments, estils i èpoques.

7. Estimular la reflexió sobre la pròpia interacció quotidiana amb les obres artístiques.

8. Valorar les obres d’art com a vehicles per comunicar idees i compartir i verbalitzar sensacions.

9. Usar les obres d’art com a generadores d’actituds de respecte per la diversitat de manifestacions i agents creatius.

 • BAT E 3. Competència en la creativitat artística.

1. Cercar l’expressió original de la pròpia sensibilitat i ideologia per a desenvolupar la pròpia personalitat en l’alumnat.

2. Mostrar capacitat en l’ús adequat del llenguatge visual per a la plasmació de pensaments, emocions i sentiments amb una intencionalitat estètica i comunicativa.

3. Desenvolupar la pròpia personalitat.

4. Proposar solucions diverses a un mateix projecte de treball escollint la solució més idònia.

5. Plasmar de manera original els propis pensaments, emocions i sentiments.

6. Dominar el llenguatge bàsic corresponent a les tècniques i procediments propis de la matèria usada.

7. Obrir camins d’introspecció i experimentació que estimulin la creativitat.

8. Incorporar nous recursos expressius i connectar-los amb altres tipus de llenguatges.

9. Integrar diferents àrees de coneixement.

 • BAT E 4. Competència cultural artística.

1. Interpretar, reflexionar i adoptar una actitud crítica envers els productes visuals i audiovisuals.

2. Identificar la vàlua estètica i la dimensió social amb valors ideològics i culturals de les manifestacions artístiques.

3. Apreciar el valor tècnic i funcional de les obres.

4. Considerar les manifestacions artístiques com a productes culturals i socials.

5. Mantenir una actitud respectuosa envers les diferents manifestacions com a part del patrimoni de la humanitat.

 • BAT E 5. Competència en la representació gràfica objectiva.

1. Aplicar els sistemes de representació gràfica.

2. Mostrar habilitat en la interpretació i transcripció de les formes visuals.

3. Saber solucionar la representació gràfica de referents observats o imaginaris.

4. Obtenir representacions objectives de caràcter descriptiu.

5. Fer servir les noves tecnologies aplicades al dibuix tècnic.

 • BAT E 9. Competència en el domini teoricopràctic de les tècniques i els procediments de la producció artística.

1. Estimular la creativitat incorporant nous recursos expressius.

2. Connectar amb altres tipus de llenguatges, integrant les diferents àrees de coneixement.

3. Conèixer les tècniques plàstiques i visuals de producció artística en la seva vessant teòrica i pràctica.

4. Incorporar les actituds indispensables en el procés de treball creatiu: la recerca, l’organització, l’anàlisi de la informació, el rigor, la destresa, la perseverança, la disciplina i el sentit crític.

 • BAT E 10. Competència en la dimensió temporal de les manifestacions artístiques.

1. Establir les possibles connexions entre les formulacions estètiques de l’art actual amb les obres d’art precedents i consegüents.

2. Conèixer el que representen els estils artístics, des del punt de vista del ritme temporal, com una de les maneres d’entendre l’evolució dels imaginaris socials.

3. Observar i identificar les continuïtats i els canvis, les similituds i les diferències temporals.

 • BAT E 11. Competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les obres d’art.

1. Mobilitzar els coneixements i les tècniques apreses davant d’obres d’art.

2. Tenir interioritzat un mètode per enfrontar-se a l’observació i interpretació d’obres d’art de manera autònoma.

3. Valorar les manifestacions artístiques en la seva diversitat.