CONNEXIONS AMB EL CURRÍCULUM

OBJECTIUS CURRICULARS DE LA CARPETA

CURRÍCULUM D’ESO

 • Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa la realitat, les idees, les emocions, els sentiments, les vivències.., mostrant les adequades competències comunicatives i expressives.
 • Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual i emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans, provinents d’altres àmbits del coneixement.
 • Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els recursos TIC en les propostes i creacions personals i col·lectives.

 

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT

 • Triar i fer servir de manera adequada els materials i les tècniques adients en el procés de realització d’una obra, aprofundint en els valors formals, expressius i comunicatius que es volen aconseguir.
 • Planificar i seguir, d’una manera activa i responsable, processos de treball d’acord amb una intenció o proposta prefixada, tot desenvolupant de manera coherent les fases del procés: recollida d’informació, maduració de la idea, esborranys, proves tècniques i de materials, realització de l’obra definitiva i, si escau, valoració de resultats i processos.
 • Experimentar en la integració de tècniques diverses, tant convencionals com tecnològiques, en el projecte artístic, investigant nous formats i suports en la realització de l’obra, prenent conciencia dels nous valors estètics que es generen.
 • Analitzar formalment i plàsticament diferents obres artístiques, tenint en compte les tècniques, els suports, els materials i el context en què s’han realitzat, emprant amb propietat la terminologia pròpia de la matèria.

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ (ESO I BAT)

– Mostrar interès i participar activament a classe.

– Portar el material necessari per desenvolupar cada exercici.

– Aprofitar el temps durant l’hora de classe.

– Tenir cura en la tècnica emprada.

– Comportar-se a l’aula-taller de manera responsable, tenint cura d’estris, material i instal·lacions.

– Analitzar de manera constructiva els resultats dels treballs propis i dels altres.

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ.

CURRÍCULUM D’ESO

 • Identificar els elements del llenguatge visual, constitutius essencials (configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat.
 • Fer servir la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els objectes i les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i les eines.
 • Realitzar creacions plàstiques bidimensionals i tridimensionals seguint el procés de creació i demostrant interès i iniciativa, creativitat i imaginació.
 • Fer servir el dibuix com a instrument de representació i de comunicació, i com a eina bàsica per a la plasmació d’idees.
 • Triar els materials més adequats per crear un producte artístic d’acord amb uns objectius prefixats i a la reflexió i avaluació de les diferents fases del procés de concepció, disseny, formalització i realització.
 • Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics desenvolupats.

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ.

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT

 • Conèixer i aplicar els elements del llenguatge plàstic i visual inherents a tota representació, valorant les relacions que s’estableixen entre la forma i la comunicació. Emprar amb propietat la terminología pròpia de la matèria.
 • Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals en el seu context, Aixa com la producció, tant individual com col·lectiva, de projectes artístics.
 • Buscar informació de manera creativa i transformar-la en coneixement propi, relacionant-la i integrant- la amb els coneixements previs i la pròpia experiència personal.
 • Saber usar les eines, tècniques i recursos més adients per expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees a través del llenguatge visual i plàstic i d’acord amb una intencionalitat comunicativa.
 • Elaborar projectes de creació visual i plàstica que combinin de manera unificada i coherent la forma, la tècnica i la significació.
 • Representar i dissenyar de manera esquemàtica i sintètica propostes gràfiques i visuals amb la finalitat d’evidenciar-ne l’estructura formal bàsica.
 • Fer servir amb creativitat les noves tecnologies com a eines integradores dels diferents llenguatges artístics, tant pel que fa al procés com en els resultats finals.

RELACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES AMB D’ALTRES MATÈRIES D’ESO

Ciències socials

– Valoració de la necessitat de preservar i donar a conèixer el patrimoni cultural de les societats.

– Valoració de les manifestacions artístiques en la seva diversitat i complexitat.

– Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, audiovisuals) per interpretar la realitat i per comunicar els resultats d’una recerca.

Llengua

– Ús del vocabulari específic per descriure elements visuals i plàstics.

– Ús del text escrit o l’expressió oral per tal de planificar i donar a conèixer el treball propi i també per valorar el treball dels companys.

– Elaboració de projectes audiovisuals i experimentació de les diferents fases de la producció: definició de la idea, del públic a qui s’adreça, del mitjà que s’utilitza, elaboració del guió, entre altres.

Tecnologies

– Ús de recursos i materials, especialment les TAC (ordinador, càmera fotogràfica, càmera de vídeo), per investigar i produir discursos plasticovisuals.

RELACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES AMB LES MATÈRIES DEL BATXILLERAT DE LES ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

Dibuix artístic

– Elements del llenguatge plàstic i tècniques graficoplàstiques.

– L’esbós com a mitjà d’ideació.

Dibuix tècnic

– Sistemes de representació de les tres dimensions.

Cultura audiovisual

– Ús de la xarxa d’Internet com a eina de recerca i difusió.

– Ús de la fotografia com a eina de treball i com a testimoni del fet artístic.

– Videoart.

– Identificació de les tipologies, característiques i funcions de la imatge.

– Distinció entre la imatge natrual, la creada i la registrada.

– Caracterització dels components expressius i comunicatius de la imatge.

– Distinció entre la lectura denotativa i connotativa de les imatges. Definició d’icona, símbol i signe.

Volum

– Elements del llenguatge plàstic.

– Tècniques i processos creatius.

– Tècniques d’aplicació del color.

Història de l’art

– Caracterització dels components funcionals, expressius i comunicatius de la imatge, l’objecte i l’espai.

– Respecte i valoració del patrimoni artístic.

– L’art contemporani.

Tècniques d’expressió graficoplàstica

– Reconeixement de materials, eines, suports i formats no convvencionals en diferents manifestacions artístiques contemporànies.

– Utilització de tècniques de relació, associació, comparació, analogia, metàfora, amb diferents materials, llenguatges i referents, en la creació artística.

 

No volem concloure sense esmentar la relació que hi ha entre les competències bàsiques i la nostra proposta pedagògica. Oferim dos tipus d’informació, una breu explicació de cadascuna de les competències i una aproximació al treball competencial desenvolupat a les activitats.