Carta de compromís educatiu

COMPROMISOS

Per part del centre
1. Facilitar una formació integral que contribueixi al desenvolupament de la personalitat
de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de
l’alumne o alumna, així com protegir la intimitat de l’alumne/a. Per aquest motiu
sol·licitarem autorització per l’ús d’imatges i publicació de material elaborat.
4. Informar la família i l’alumne/a de les normes d’organització i funcionament del
centre mitjançant les corresponents circulars i en la reunió d’inici de curs.
5. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna. En el cas d’Educació Infantil amb un
mínim d’una entrevista anual i dos informes (al segon i tercer trimestre). En el cas
d’Educació Primària amb un mínim d’una entrevista anual i tres informes (al final de
cada un dels tres trimestres). Així mateix les famílies rebran una còpia de l’acta
corresponent a l’avaluació de cada un dels tres cicles d’Educació Primària.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre
les necessitats específiques de cada l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
7. Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al
desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne/a, com poden ser les faltes no
justificades al centre.
8. Atendre en un termini màxim de 15 dies les peticions d’entrevista o de comunicació
que formuli la família, conciliant l’horari laboral de la família amb l’horari d’atenció
del mestre/a.
9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos de
forma anual.
10. Assumir com a propis els compromisos adoptats per l’escola dins dels projectes
d’Escoles Verdes i Escoles Associades a la UNESCO.
11. Contribuir de manera especial en el foment i gust per la lectura com a mitjà per
assolir un major nivell d’autonomia.
12. Fomentar un ús racional dels llibres de text com a mesura medio-ambiental,
d’estalvi econòmic i de foment de valors.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, de la
resta de treballadors del centre i, més específicament, la de l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre,
en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal
de les classes.
4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i
puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques
encomanades a casa pel professorat.
5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el
material per a l’activitat escolar.
6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill
o filla.
7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
8. Atendre en un termini de 15 dies les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli el centre, conciliant l’horari laboral de la família amb l’horari d’atenció del
mestre/a.
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de
la carta i, si escau, el contingut de forma anual.
12. Assistir a les reunions convocades pel centre per tal de vetllar pel correcte
seguiment de l’alumne/a i col·laborar amb els i les mestres procurant ser
conseqüents amb els acords adoptats.
13. Assumir com a propis els compromisos adoptats per l’escola dins dels projectes
d’Escoles Verdes i Escoles Associades a la UNESCO.
14. Facilitar al fill/a tot el material necessari per realitzar les activitats del centre.
15. Contribuir de manera especial en el foment i gust per la lectura com a mitjà per
assolir un major nivell d’autonomia.
16. Fomentar un ús racional dels llibres de text com a mesura medio-ambiental,
d’estalvi econòmic i de foment de valors.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà