El calaix del sastre

UN DIA A P/4

Educació i discapacitat

http://paper.avui.cat/article/dialeg/138215/educacio/discapacitat.html

Iolanda Palau i Real / Mestra d’educació especial, psicòloga i terapeuta familiar

CARLES DE MIGUEL

L’inici del curs escolar planteja, un cop més, una sèrie de reflexions sobre els models educatius. Un col·lectiu com els alumnes amb discapacitats intel·lectuals mereix també tota l’atenció pública i que des dels diversos estaments es faci una àmplia reflexió sobre les peculiaritats i necessitats que plantegen. Recordo una experiència iniciada fa uns quinze anys amb dos alumnes amb la síndrome de Down escolaritzats al cicle inicial en una escola d’educació especial de Barcelona. Ambdós van començar a assistir dues tardes setmanals a un centre ordinari per participar en activitats de psicomotricitat i de comunicació. Va ser necessari retirar un dels nens de l’experiència. La tensió viscuda li va causar importants alteracions. L’altre nen va continuar el procés fins a passar a una integració total i va poder acabar l’ESO. Fa un parell d’anys va protagonitzar el film León y Olvido.

EL PROCÉS INICIAT FA UNS ANYS d’implantació de la integració escolar i, posteriorment, de la inclusió dels alumnes que presenten necessitats educatives especials en el circuit ordinari és avui dia un camí sense retorn. L’administració està esmerçant nous recursos i des de la direcció general d’Innovació s’ha dissenyat un pla d’acció per avançar en l’educació inclusiva de l’alumnat amb discapacitat. Aquest pla inclou, entre d’altres coses, la sensibilització de tota la comunitat educativa (la inclusió també és una bona oportunitat per als alumnes sense discapacitat) i la necessitat d’identificar i avaluar els alumnes amb més dificultats per tal de millorar el seu nivell d’aprenentatge i participació. Preveu també optimitzar l’exercici professional; crear recursos materials i tecnològics i incorporar propostes metodològiques i didàctiques que tinguin en compte la diversitat.

LA DICOTOMIA ESCOLA ORDINÀRIA versus escola especial ha estat més inventada que real. En general, s’ha tendit a malmetre la imatge dels centres específics. Hi ha molts prejudicis i se n’ignora els aspectes positius: moltes de les bones pràctiques i de les iniciatives d’acostament i de col·laboració entre els dos tipus de centres han partit de l’esforç (sovint poc reconegut i poc recolzat) de les escoles especials.

L’ESCOLA ORDINÀRIA ESTÀ FENT esforços per resoldre altres problemàtiques emergents (resposta educativa als immigrants, als alumnes amb trastorns de conducta…) i encara falta molt per assolir un únic sistema educatiu que sigui realment inclusiu per a tothom en les etapes d’educació infantil, primària i secundària. Hi ha nombrosos aspectes a resoldre o a millorar: caldria garantir serveis i recursos que són essencials, com psicomotricitat, logopèdia, fisioteràpia. L’acompanyament a les famílies presenta mancances. Cal una millora de l’ESO i de la formació prelaboral i per a la vida adulta. L’experiència quant a implantació i funcionament de les USEE (unitat de suport a l’educació especial), encara incipient i experimental, hauria de ser revisada.

A BANDA DE TOT AIXÒ CAL tenir en compte la persona amb discapacitat, amb els seus sentiments, inseguretats, conductes de vegades poc adaptades. Hem d’ajudar-la a prendre consciència d’ella mateixa, de la realitat i dels altres, a ser un més, a poder participar de la forma més integral possible. Hem de vetllar perquè no sigui una excepció que acaba rebent massa tolerància, sobreprotecció o una atenció massa individual. Hem de proposar-li situacions i aprenentatges a mida, proporcionar-li suports adaptats a les seves necessitats. Tampoc podem perdre de vista que hi ha alumnes amb greus afectacions psíquiques o amb pluridiscapacitat que difícilment podran ser inclosos, o almenys no en les millors condicions possibles.

L’EDUCACIÓ DELS ALUMNES amb discapacitat intel·lectual ha de ser molt especial (és una feina d’artesania). En tot cas, el lloc més integrat possible serà aquell que pugui respondre a les necessitats específiques de cada alumne, aquell que els prepari per ser persones madures, per sentir-se útils i felices, en la mesura de les seves possibilitats.

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 23. Dimecres, 3 de setembre del 2008

Paraules clau: Educació, Alumnes, Discapacitat, Escola, Necessitats, Especial, Compte

L’adaptació de materials curriculars. EAP de Terrassa.

L’adaptació de materials curriculars a les necessitats dels nostres alumnes no és una tasca fàcil per al professorat. Si cliqueu aquí, trobareu els criteris a tenir en compte a l’hora d’adaptar el material i un guió operatiu per al professorat.

Logopedas en la escuela

http://www.lavanguardia.es/premium/epaper/20080914/53538505358.html

La realidad es conocida por todos: los niños y niñas cada vez tienen más problemas de lenguaje. Y estos problemas se reflejan en la escuela, en forma de malos resultados y de aprendizajes problemáticos. La logopedia, una disciplina universitaria reciente, se ocupa específicamente de estos problemas

Alteraciones del lenguaje

PARA SABER MÁS

LIBROS Lingüística clínica y logopedia,Elena Garayzabal. Madrid, Visor, 2006 Logopedia. Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de lenguaje Raquel Escobar Díaz. Vigo, Ideas Propias, 2004

Prácticas educativas ante las dificultades del lenguaje,Víctor M. Acosta Rodríguez. Barcelona, Ars XXI, 2003

Manual de logopedia,Jordi Peña-Casanova. Barcelona, Masson, 2001 WEBS: http:// www. clc. cat/,Col. legi de Logopedes de Catalunya http:// www. espaciologopedico. com,Web de profesionales de la logopedia

TEMAS DE DEBATE

ANÁLISIS

Alteraciones del lenguaje

Anna Civit i Canals

Nuestros escolares aprenden el uso del lenguaje en unos contextos ricos de imágenes pero con un lenguaje lineal y simplificado

Hablar de dificultades de aprendizaje es un campo difícil y lleno de preguntas que nos hacen reflexionar sobre cuáles son los motivos que hacen que, cada vez más, el número de niños que presentan dificultades en la adquisición de los aprendizajes escolares sea mayor. Los problemas de lenguaje son algunos de los principales culpables de que haya dificultades en adquirir nuevos conocimientos, ya que la comunicación es el vehículo transmisor de todo nuestro entorno social.

El logopeda es el profesional que se ocupa del estudio del proceso comunicativo y de la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las alteraciones de la voz, la audición, el habla y el lenguaje. Hasta hace aproximadamente diez años, para ejercer de logopeda en Catalunya se debía tener un título de diplomado o de licenciado más un posgrado en logopedia. En el año 1991 se establece el título universitario oficial de diplomado en logopedia. En Catalunya, estos estudios de tres años de duración se inician en 1995. Por tanto, en 1998 se gradúa la primera promoción de diplomados en logopedia, año en el que se crea, además, el Col · legi de Logopedes de Catalunya (CLC), primer colegio de logopedas de todo el Estado. La situación que acabamos de comentar en relación con los estudios es la que da origen a que actualmente, en Catalunya, existan los logopedas del “antiguo sistema” – titulados de diplomatura o licenciatura más un posgrado en logopedia- y los “nuevos” titulados – los diplomados en logopedia-, aunque es importante resaltar que ambos tienen el mismo rango o categoría de cara al ejercicio profesional, unos y otros son logopedas. En el ámbito educativo priman los logopedas del antiguo sistema. Indudablemente no cabía otra posibilidad, porque no existía aún la titulación de diplomado en logopedia. Los profesionales que trabajan los problemas de la comunicación y el lenguaje en nuestras escuelas tienen mucha experiencia y profesionalidad, pero no son suficientes para atender todas las necesidades de la población escolar.

Muchas cosas han cambiado en la escuela. Actualmente se da cabida a diversos especialistas que años atrás hubiera sido impensable que pudieran ejercer su profesión dentro del ámbito escolar (por ejemplo, los fisioterapeutas). Por ello, en el Col · legi de Logopedes de Catalunya, pensamos que el diplomado en logopedia ha de estar en el ámbito escolar y debe ser, también, uno de los profesionales que entren en la escuela como especialistas. Pequeñas brechas se abren, pero resulta realmente difícil lograr que este profesional se incorpore a la escuela pública y pueda ejercer su profesión en este ámbito. Sin embargo, hay una serie de motivos que hacen impostergable la incorporación de mayor número de logopedas: se introduce la lengua extranjera desde el parvulario, hay mucha población inmigrante y muchos niños con retrasos importantes del lenguaje…

Desde el CLC hemos elevado al Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya nuestra opinión sobre las competencias lingüísticas del alumnado. Hemos recogido e interpretado los datos de estudios recientes sobre competencia lingüística de los alumnos catalanes y si bien somos conscientes de la necesidad de ampliar el conocimiento y el uso del catalán en todos los sectores de nuestro país, entendemos que el principal problema lingüístico de los escolares es más de lenguaje que de idioma. Las dificultades lingüísticas de los escolares no están en el código que se utiliza, sino en el procesamiento de ese código.

Los referentes de uso de la lengua están cambiando y nuestros escolares aprenden el uso del lenguaje en unos contextos ricos de imágenes visuales pero con un lenguaje lineal y simplificado. El lenguaje simple da como resultado pensamientos simples. El lenguaje participa en la construcción emocional del ser humano y es un instrumento del civismo, por eso los problemas de lenguaje traen aparejados otros problemas, como la poca capacidad de relacionarse. Quien no tiene lenguaje no aprende y quien tiene un lenguaje empobrecido aprende con dificultades. Parte del fracaso escolar es un fracaso en el dominio del lenguaje. Por ello creemos que el papel del logopeda en la escuela es crucial. En el CLC hemos expresado siempre al Departament d´Educació que tenemos una gran voluntad de cooperación, y deseamos y esperamos que, unidos, podamos encontrar soluciones para mejorar esta situación.

Respetando el trabajo que se ha hecho hasta el momento y fomentando el modelo inclusivo, creemos que el logopeda diplomado también está preparado para actuar en el ámbito educativo, tanto privado como público, fortaleciendo los enlaces comunicativos de los niños, asesorando a los maestros para poder trabajar dentro del aula y proporcionando estrategias que favorezcan la adquisición de los aprendizajes y el intercambio social.

A. CIVIT I CANALS, decana del Col · legi de Logopedes de Catalunya

* Alteraciones del lenguaje – Anna Civit i Canals

* Un soporte para la inclusión – Josep M. Vila

* Logopedas en la escuela

* PARA SABER MÁS

TEMAS DE DEBATE

ANÁLISIS

Alteraciones del lenguaje

Anna Civit i Canals

Nuestros escolares aprenden el uso del lenguaje en unos contextos ricos de imágenes pero con un lenguaje lineal y simplificado

Hablar de dificultades de aprendizaje es un campo difícil y lleno de preguntas que nos hacen reflexionar sobre cuáles son los motivos que hacen que, cada vez más, el número de niños que presentan dificultades en la adquisición de los aprendizajes escolares sea mayor. Los problemas de lenguaje son algunos de los principales culpables de que haya dificultades en adquirir nuevos conocimientos, ya que la comunicación es el vehículo transmisor de todo nuestro entorno social.

El logopeda es el profesional que se ocupa del estudio del proceso comunicativo y de la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las alteraciones de la voz, la audición, el habla y el lenguaje. Hasta hace aproximadamente diez años, para ejercer de logopeda en Catalunya se debía tener un título de diplomado o de licenciado más un posgrado en logopedia. En el año 1991 se establece el título universitario oficial de diplomado en logopedia. En Catalunya, estos estudios de tres años de duración se inician en 1995. Por tanto, en 1998 se gradúa la primera promoción de diplomados en logopedia, año en el que se crea, además, el Col · legi de Logopedes de Catalunya (CLC), primer colegio de logopedas de todo el Estado. La situación que acabamos de comentar en relación con los estudios es la que da origen a que actualmente, en Catalunya, existan los logopedas del “antiguo sistema” – titulados de diplomatura o licenciatura más un posgrado en logopedia- y los “nuevos” titulados – los diplomados en logopedia-, aunque es importante resaltar que ambos tienen el mismo rango o categoría de cara al ejercicio profesional, unos y otros son logopedas. En el ámbito educativo priman los logopedas del antiguo sistema. Indudablemente no cabía otra posibilidad, porque no existía aún la titulación de diplomado en logopedia. Los profesionales que trabajan los problemas de la comunicación y el lenguaje en nuestras escuelas tienen mucha experiencia y profesionalidad, pero no son suficientes para atender todas las necesidades de la población escolar.

Muchas cosas han cambiado en la escuela. Actualmente se da cabida a diversos especialistas que años atrás hubiera sido impensable que pudieran ejercer su profesión dentro del ámbito escolar (por ejemplo, los fisioterapeutas). Por ello, en el Col · legi de Logopedes de Catalunya, pensamos que el diplomado en logopedia ha de estar en el ámbito escolar y debe ser, también, uno de los profesionales que entren en la escuela como especialistas. Pequeñas brechas se abren, pero resulta realmente difícil lograr que este profesional se incorpore a la escuela pública y pueda ejercer su profesión en este ámbito. Sin embargo, hay una serie de motivos que hacen impostergable la incorporación de mayor número de logopedas: se introduce la lengua extranjera desde el parvulario, hay mucha población inmigrante y muchos niños con retrasos importantes del lenguaje…

Desde el CLC hemos elevado al Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya nuestra opinión sobre las competencias lingüísticas del alumnado. Hemos recogido e interpretado los datos de estudios recientes sobre competencia lingüística de los alumnos catalanes y si bien somos conscientes de la necesidad de ampliar el conocimiento y el uso del catalán en todos los sectores de nuestro país, entendemos que el principal problema lingüístico de los escolares es más de lenguaje que de idioma. Las dificultades lingüísticas de los escolares no están en el código que se utiliza, sino en el procesamiento de ese código.

Los referentes de uso de la lengua están cambiando y nuestros escolares aprenden el uso del lenguaje en unos contextos ricos de imágenes visuales pero con un lenguaje lineal y simplificado. El lenguaje simple da como resultado pensamientos simples. El lenguaje participa en la construcción emocional del ser humano y es un instrumento del civismo, por eso los problemas de lenguaje traen aparejados otros problemas, como la poca capacidad de relacionarse. Quien no tiene lenguaje no aprende y quien tiene un lenguaje empobrecido aprende con dificultades. Parte del fracaso escolar es un fracaso en el dominio del lenguaje. Por ello creemos que el papel del logopeda en la escuela es crucial. En el CLC hemos expresado siempre al Departament d´Educació que tenemos una gran voluntad de cooperación, y deseamos y esperamos que, unidos, podamos encontrar soluciones para mejorar esta situación.

Respetando el trabajo que se ha hecho hasta el momento y fomentando el modelo inclusivo, creemos que el logopeda diplomado también está preparado para actuar en el ámbito educativo, tanto privado como público, fortaleciendo los enlaces comunicativos de los niños, asesorando a los maestros para poder trabajar dentro del aula y proporcionando estrategias que favorezcan la adquisición de los aprendizajes y el intercambio social.

A. CIVIT I CANALS, decana del Col · legi de Logopedes de Catalunya

TEMAS DE DEBATE

LA CLAVE

Un soporte para la inclusión

Josep M. Vila

Quien no domina el lenguaje tiene más dificultad para entender el mundo y poder actuar en él

El lenguaje es una capacidad específicamente humana. Su función más evidente es la comunicación que nos permite la transmisión de información y el cambio de la conducta del receptor. El lenguaje es también un instrumento del pensamiento. Pensamos básicamente con palabras y podemos afirmar que quien no las posee no usa el pensamiento de la misma manera. El mundo es vivido en la experiencia pero es aprehendido por la palabra. Quien no domina el lenguaje tiene más dificultad para entender el mundo y poder actuar en él. El lenguaje sirve para entendernos. En las relaciones entre personas, los intereses de uno chocan con los intereses de los otros.

El lenguaje permite encontrar puntos de acuerdo que eviten la confrontación directa. Sin él, los conflictos se resolverían con violencia. El lenguaje es, pues, un instrumento de convivencia cívica. Finalmente, el lenguaje nos permite entender nuestras vivencias y conflictos internos. La palabra nos permite comprender lo que nos pasa y calmar nuestros desasosiegos.

Algunas personas pierden su capacidad de comunicación y algunos niños tienen dificultades para adquirir el lenguaje. Sea por deficiencias auditivas, intelectuales, motrices o por dificultades de aprendizaje del idioma en los niños emigrantes, la falta de dominio del lenguaje para comunicarse y para pensar dificulta el aprendizaje escolar y su integración social. Podemos afirmar que muchas de las dificultades en el aprendizaje escolar tienen su origen en las dificultades de comprensión y expresión. El profesional que puede ayudar a adquirir o recuperar el lenguaje es el logopeda.

Las dificultades del lenguaje en los niños deben ser abordadas por los profesionales más especializados, en el entorno más normalizado posible. Los logopedas, actuando en franca cooperación con maestros, fisioterapeutas y psicólogos, aportan su conocimiento y habilidad para adquirir y mejorar el lenguaje y así facilitar el aprendizaje escolar y su integración en la sociedad. La escuela debe promover que los niños y niñas progresen en todos los ámbitos y hasta el nivel más alto de sus posibilidades. La escuela inclusiva tiene este cometido y debe contar con todos los profesionales y servicios de soporte para esta misión.

Los logopedas, con la formación complementaria que sea necesaria, son los profesionales adecuados para que la escuela inclusiva ayude a los alumnos a poseer un lenguaje suficiente para comunicarse, aprender, pensar y sentirse miembros activos de la comunidad.

J. M. VILA, profesor de logopedia, Blanquerna-Universitat Ramon Llull

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *