Category Archives: Grup Llengua a les àrees

Reunió (5) grup de treball Llengua i àrees

Assistents:

Enric Custodio – CDEC

Mariona Doménech – CDEC
Sílvia Lope – CDEC

Teresa Pigrau – CDEC
Joan Jareño – CREAMAT
Francina Martí – CIREL

Acords presos

1. Després de fer esmenes al document “10 idees per desenvolupar les competències comunicatives des de les àrees”, s’acorda que serà el document marc de presentació del treball. A partir del proper setembre:

Es farà una edició en pdf per penjar als webs dels CESIRE.

Se’n farà una altra versió en power point i imatges, també accessible des dels webs.

2. Després de comentar el document “Pistes per a un bon enfocament de la lectura”, s’acorda:

Afegir a aquest document un altre, titulat “La lectura”, que dóna pautes metodològiques i estratègies per treballar la lectura a l’aula. Hi farem esmenes en la propera reunió.

Preparar dos documents semblants que emmarquin els exemples de la graella de “Situacions d’aula”. Un document per “Parlar i escoltar” i un altre per “Escriure”.

3. Per a la graella “Situacions d’aula”, s’acorda de posar-hi tant pautes de caire general, com exemples escollits d’activitats que serveixin de model al professorat.

Propera reunió

Dia – 1ª setmana d’octubre (del 5 al 9), dia a concretar.

Reunió (4) grup de treball Llengua i àrees

Acta reunió del 27 de maig de 2009

Assistents:

Victòria Carbó – CDEC
Enric Custodio – CDEC
Mariona Doménech – CDEC
Sílvia Lope – CDEC
Teresa Pigrau – CDEC
Cati Mora – CREAMAT
Francina Martí – CIREL

Acords presos

Es faran noves aportacions i esmenes, i es treballarà sobre els documents marc: “La llengua per aprendre” i “Pistes per a les activitats de lectura”.

Es destacaran les idees clau, que volem reforçar perquè el missatge arribi amb més força (cal tenir en compte que es faran edicions en diferents formats, per facilitar-ne la consulta i l’aplicació a l’aula).

Es buscaran exemples per il·lustrar les situacions d’aula de la graella de treball (tant models més generals, aplicables a qualsevol nivell i àrea, com d’altres més específics).

Un cop analitzat el material aportat, es veurà els buits que hi ha i es decidirà si prioritzem alguna “situació d’aula” per dotar-la d’exemples.

Tots aquests documents estaran a disposició del professorat a la xarxa en diferents formats, per facilitar-ne la consulta.

Propera reunió

Dia – 8 de juliol
Hora – 9.30 h a 12 h
Lloc – CDEC

Reunió Grup de treball llengua i àrees

ACTA reunió del 22 d’abril de 2009

Assistents:

Mariona Doménech – CDEC
Teresa Pigrau – CDEC
Montserrat Roca – CDEC
Enric Custodio – CDEC
Sílvia Lope – CDEC
Victòria Carbó – CDEC
Cati Mora – CREAMAT
Joan Jareño – CREAMAT
Francina Martí – CIREL

Discussió de les aportacions al document compartit

  • S’incorporen noves situacions d’aula als apartats “Parlar i escoltar” i “Escriure”.
  • Es decideix deixar en apartats separats els temes “Elaboració de preguntes” i “Tractament de la informació”, atès el seu caràcter transversal.
  • Es discuteix la classificació de l’apartat “Escriure” entre “Expressió espontània” i “Expressió formal”, però no s’arriba a cap acord.

Acords presos:

1. S’enviarà el document passat a word.

2. S’incorporaran les modificacions fetes a la reunió.

Propera reunió:

  • Es continuarà la discussió del document.

Dia – 27 de maig
Hora – 9h. a 12h.
Lloc – CDEC

Reunió Grup Llengua i àrees

ACTA reunió del 4 de març de 2009

Assistents:

Mariona Doménech – CDEC
Teresa Pigrau – CDEC
Montserrat Roca – CDEC
Enric Custodio – CDEC
Cati Mora – CREAMAT
Joan Jareño – CREAMAT
Francina Martí – CIREL

Resum dels acords presos:

  1. Creació d’una plantilla per ordenar les eines de suport al professorat, per al desenvolupament de les competències lingüístiques.
  2. Creació d’un document compartit al Google Docs, per treballar-hi fins la propera reunió, des de cada CESIRE.
  3. Fins a la propera reunió, cada CESIRE emplenarà els apartats acordats.

Propera reunió:

Dia – 22 d’abril
Hora – 9.30h. a 11h.
Lloc – CDEC

Grup de treball “Llengua a les àrees”

Acta de la reunió del 28 de gener de 2009

04.jpg

Membres del grup:

Mariona Doménech – CDEC
Teresa Pigrau – CDEC
Montserrat Roca – CDEC
Cati Mora – CREAMAT
Francina Martí – CIREL (responsable)

Objectiu (a llarg termini)

Crear un banc de recursos amb eines que desenvolupin les competències comunicatives, per al professorat de totes les àrees.

Accions fins al juny de 2009

1. Fer un esquema de les eines necessàries per desenvolupar la competència lingüística a les àrees. Es farà un esquema des de cada àrea: ciències, matemàtiques i llengua (febrer 2009).

2. Unificar els esquemes i fer-ne una graella de treball (febrer 2009).

3. Focalitzar un aspecte per treballar fins a final de curs (4 de març 2009 – reunió de treball, al CDEC).