Pla de Vendes. Previsió de vendes

Fins ara hem estudiat, entre altres coses, quina és la nostre àrea objectiu? D’aquesta àrea objectiu, qui forma part del públic objectiu i qui no?

Les enquestes ens han marcat un abans i un després en el nostre projecte, són el termòmetre que ens marcarà si  aquell públic objectiu que hem dirigit el producte /servei, està disposat a consumir-lo i de quina manera, com nosaltres volíem ?  O amb petites o grans modificacions?

El següent pas serà determinar QUANT? Quant vendrem en aquest mercat i quin posicionament tindrem?

La PREVISIÓ DE VENDES, no tracta de tot el que ens agradaria vendre, sinó com és possible vendre en funció del mercat que volem entrar i en relació a l’estructura de la nostra empresa i recursos.

En definitiva anem a determinar l’objectiu de venda pel proper any del nostre projecte. Aquest objectiu ha de ser: realista, que es pugui aconseguir, ambiciós, definit  amb claredat i comunicar a totes les parts de l’empresa.

Pregunten-nos que ha passat amb aquest dos productes/ serveis que últimament han esdevingut noticia d’actualitat:

L’anàlisi del Macroentor i del microentorn, l’ Anàlisi DAFO, les enquestes amb l’ anàlisi acurat dels resultats, analitzant quina és la quota de mercat amb tots els elements de què disposem ens ajudaran a establir la quantitat a oferir o produir. Hem de tenir en compte per altra banda la nostra capacitat de producció i/o servei.

És convenient utilitzar un procés que sigui el més objectiu possible com determinar el volum total de compra del mercat i marcar la porció que lluitarem per aconseguir , com pot ser un percentatge.

Aquesta previsió de vendes determinarà les meves accions i estratègies comercials per aconseguir els resultats econòmics que vull obtenir, no cal oblidar que aquests s’aconsegueixen a través dels clients, de manera que sempre els tindrem presents, ( canvis de gustos, preferències, situació econòmica, modes…).

No serveix de res fixar uns objectius i asseure’ns a que vinguin a consumir el nostre producte o servei. Hem de tenir una actitud de cerca de clients i de satisfacció d’aquests.

Publicat dins de General | 1 comentari

Tràmits administratius

Els emprenedors que volen posar en marxa una empresa necessiten establir relacions amb una sèries d’organismes públics:

Ajuntament: És l’administració pública més pròxima al ciutadà exerceix una triple funció: Controlar que l’obertura de l’empresa s’ajusti a la llei i sigui respectuosa amb la seguretat i el medi ambient.
Posar a disposició de l’empresa la infraestructura de la ciutat i donar suport als emprenedors amb diferents ajudes i subvencions. Grava a les empreses amb diferents impostos de titularitat municipal, és a dir,que també compleix una funció fiscal.

Agència Tributària: Li correspon el control de les empreses des d’un punt de vista fiscal, ja que gestiona tots els impostos que graven l’activitat empresarial i no són de titularitat  municipal. L’empresari comunica l’inici de la seva activitat a l’Agència tributària per formar part del cens fiscal.

Ministeri de treball i Assumptes Socials: té una triple funció: Controlar la inscripció en el sistema de la Seguretat Social tant de l’empresari com dels treballadors i a través de la Inspecció de Treball i Seguretat Social vigilar el compliment de la normativa laboral. Prestar suport formatiu i informatiu als emprenedors mitjançant l’instituí Nacional d’ocupació. A Catalunya, el Servei d’ocupació de Catalunya (SOC). Registres específics obligatoris per a les societats d’economia social.

Comunitats Autònomes: Aquestes administracions solen prestar assessorament als emprenedors a través de les seves agències públiques d’ocupació. També col·laboren en el desenvolupament de vivers d’empreses i solen aportar ajudes i subvencions als emprenedors.

Registre mercantil:
és una oficina pública on s’ha de registrar la constitució de l’empresa. Així com la seva denominació. També és l’organisme encarregat de legalitzar els llibres de comptabilitat obligatoris segons la forma jurídica que adopti l’empresa.

Cambres de comerç: Són institucions de dret públic que agrupen els empresaris amb l’objectiu de protegir els seus interessos i millorar les seves activitats comercials. Entre les seves línies d’actuació n’existeix una de dedicada a la informació i a la formació  emprenedors per a la creació de noves empreses.

Notaria: Oficina que dona fe d’acords privats. És necessària la seva participació en la constitució de societats.Tràmits per la posada en marxa d’una empresa. La posada en marxa de l’empresa requereix una sèrie de tràmits jurídics i administratius que es poden dividir en dos tipus:

Tràmits per a l’ adopció de la persona jurídica:

Són els que s’han de realitzar perquè l’empresa es configuri com una persona jurídica. Per tant, en el cas dels empresaris individuals o persones físiques, aquests tràmits ni són necessaris.

Els tràmits necessaris per a la creació de tot tipus de societats són els següents:

a)   Certificació negativa del nom.

b)   Escriptura pública de constitució.

c)   Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics

d)   Sol·licitud del codi d’identificació fiscal.

e)   Inscripció en el registre corresponent.

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 1 comentari

La investigació de mercats: L’ enquesta

Els experts en màrqueting van descobrir que un dels millors camins per reduir el risc era dirigir el producte cap el públic objectiu. I varen veure que calia acudir a la investigació de mercats, per poder fer una correcta segmentació del mercat.

La investigació de mercats consisteix en “escoltar al consumidor”. La investigació de mercats es dur a terme per oferir a les organitzacions/empreses aquest tipus d’informació per tal que puguin adoptar les decisions més encertades.

Les tècniques utilitzades per fer una bona audició de l’opinió del client són: l’observació, l’experimentació i l’enquesta.
L’enquesta, és la tècnica que majoritariament  fareu servir en el vostre projecte. Caldrà doncs començar per fer un mostreig estadístic.

Tècniques del mostreig estadístic:
En tota enquesta la selecció de les persones que s’hauran d’entrevistar és un procés que és de vital importància en la investigació de mercats.

A quantes persones s’ha d’entrevistar?
Només s’entrevista a una petita proporció del col.lectiu objecte d’interès, és a dir del públic objectiu. Quan més gran sigui la mostra, menor serà l’error mostral. Quan més gran sigui el grau de variabilitat o heterogeneïtat de l’univers mostral, més gran serà l’error.

Com seleccionar les persones que s’han d’entrevistar?
En el nostre cas com que el que farem serà una enquesta, podem utilitzar el mostreig no probabilístic. Es caracteritza per ser un “mostreig per quotes”.

El control del treball de camp i la realització de les entrevistes.
Els resultats de l’estudi seran tant fiables com l’encert del públic objectiu per part de l’entrevistador. Cal fer les entrevistes amb cura i que els entrevistador estiguin qualificats, preceptius i intel·ligents que puguin jutjar o intervenir quan calgui i interrompre si l’entrevista generalitza massa o esquiva algunes preguntes.

El tractament i l’anàlisi estadístic de les dades.
Gràcies a l’ús dels ordinadors i els seus programes, el tractament de les dades obtingudes ha estat relativament fàcil i donen sortida als resultats en funció de les variables demogràfiques del consumidor (edat, sexe, nivell de renda…) i de les variables psicogràfiques o relatives a l’estil de vida.

Endavant i bona feina  !

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

La forma jurídica

Una de les qüestions més importants per posar en marxa una petita empresa és l’elecció de la seva forma jurídica, ja que d’aquesta decisió en depenen qüestions tan importants com el nivell de responsabilitat econòmica de l’empresari o el capital inicial mínim del qual disposar. Per això cal realitzar una anàlisi de les diferents formes jurídiques que el sistema legal permet prendre a l’empresari per posar en marxa la idea de l’emprenedor.

Consideracions per determinar la forma jurídica:

1. Activitat o negoci que realitzarà l’empresa objectiu que té l’empresa.

2. Nombre de promotor/s o Emprenedor/s.

3. Responsabilitat a assumir per part de l’emprenedor/s.

4. Necessitat econòmica i financera del projecte empresarial.

5. Aspectes fiscals.

Per a tots aquells que voleu ampliar la informació sobre les característiques, avantatges e inconvenients de cadascuna de les possibles formes jurídiques, podeu consultar en la següent adreça:

http://www.crearcat.com/index.php?idm=1&idio=cat&codi_seccio=2&codi_subseccio=2

 A.Codina

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 13 comentaris

El màrqueting mix ( Preu-Producte-Promoció-Distribució)

Hi ha quatre elements controlables per l’empresa que formen el màrqueting total o màrqueting mix:

Producte, preu, promoció i distribució.

El Màrqueting és el conjunt de tècniques que amb estudis de mercat intenten aconseguir el màxim benefici en la venda d’un producte: mitjançant el màrqueting podran saber a quin tipus de públic li interessa el seu producte. La seva funció primordial és la satisfacció del client (potencial o actual) mitjançant les quals pretén dissenyar el producte, establir preus, triar els canals de distribució i les tècniques de comunicació més adequades.
El màrqueting mix són les eines que utilitza l’empresa per implantar les estratègies de Màrqueting i assolir els objectius establerts.
Actualment,circula alguna teoria que inclou una cinquena P(s).(Package),embalatge.

• Producte : Qualsevol bé, servei, idea, persona, lloc, organització o institució que s’ofereixi en un mercat per la seva adquisició, ús o consum i que satisfaci una necessitat.

La política de producte inclou l’estudi de 4 elements fonamentals:

1. La cartera de productes
2. La diferenciació de productes
3. La marca
4. La presentació

• Preu : És el valor d’intercanvi del producte, determinat per la utilitat o la satisfacció derivada de la compra i l’ús o el consum del producte.

És l’element del mix que es fixa més a curt termini i amb el qual l’empresa pot adaptar-se ràpidament segons la competència, el cost …
Es distingeix de la resta dels elements del màrqueting mix perquè és l’únic que genera ingressos, mentre que els altres elements generen costos.

Per determinar el preu, l’empresa haurà de tenir en compte el següent:
1. Els costos de producció, distribució …
2. El marge que voleu obtenir.
3. Els elements de l’entorn: principalment la competència.
4. Les estratègies de Màrqueting adoptades.
5. Els objectius establerts.

• Plaça o Distribució : Element del mix que utilitzem per aconseguir que un producte arribi satisfactòriament al client. Quatre elements configuren la política de distribució:

1. Canals de distribució. Els agents implicats en el procés de moure els productes des del proveïdor fins al consumidor.
2. Planificació de la distribució. La presa de decisions per a implantar una sistemàtica de com fer arribar els productes als consumidors i els agents que intervenen (majoristes, minoristes).
3. Distribució física. Formes de transport, nivells d’estoc, magatzems, localització de plantes i agents utilitzats.
4. Merchandising. Tècniques i accions que es duen a terme en el punt de venda. Consisteix en la disposició i la presentació del producte a l’establiment, així com de la publicitat i la promoció en el punt de venda.

• Promoció : La comunicació persegueix difondre un missatge i que aquest tingui una resposta del públic objectiu al qual va destinat. Els objectius principals de la comunicació són:

1. Comunicar les característiques del producte.
2. Comunicar els beneficis del producte.
3. Que es recordi o es compri la marca / producte.

La comunicació no és només publicitat. Els diferents instruments que configuren el mix de comunicació són els següents:
1. La publicitat.
2. Les relacions públiques.
3. La venda personal.
4. La promoció de vendes.
5. El Màrqueting directe.

• Per tal d’ampliar la informació sobre el màrqueting podeu clicar aquí

Publicat dins de El projecte pas a pas | 3 comentaris

El macroentorn o factors externs.

En el tercer pas de l’elaboració del vostre projecte treballarem el “macroentorn“, on tractarem de buscar tota aquella informació sobre els factors externs a l’empresa que pugui ser rellevants pel vostre projecte. Ha de ser informació que contribueixi a reproduir el marc o l’escenari on es desenvoluparà la vostra empresa i l’activitat de la mateixa. La vostra empresa, com a activitat econòmica, estarà regulada per lleis, disposicions, ordenances, normatives… D’altre banda es veurà afectada per situacions de crisi o per situacions de bonança en major o menor grau. La dependència del recursos naturals. El tipus de població al que va dirigit el  vostre producte/ servei ( joves, gent gran, famílies…). Els costums ,la cultura de la vostra zona d’influència. La tecnologia i la seva aplicació en els vostres projectes són alguns dels factors que haurem d’analitzar-se en el macroentorn.

Dels diferents tipus de factors externs que existeixen us demanem que analitzeu els següents:

Polítics,Econòmics, demogràfics ,culturals, ecològics o Naturals i Tecnològics.

Cal tenir en compte la influencia que tenen els diferents entorns sobre les empreses.Poden ser diferents d’una empresa a una altra. Hi ha però alguns entorns, que en funció de la tipologia de l’activitat, de la zona d’influència o del servei, poden esdevenir comuns en algunes activitats o negocis. No oblideu però que tots els entorns us afecten en major o menor grau :

Analitzar amb cura el lloc on volem ubicar el nostre negoci/projecte. Hi haurà un lloc físic? A quin públic objectiu el volem adreçar? Quina cultura o costums tenen? Quina tecnologia o mitjans caldrà emprar per tal de fer el negoci competitiu? Com està la situació econòmica de l’àrea objectiu? Quin és el nivell econòmic actual del nostre públic objectiu? Quines normatives haurem de tenir en compte per poder tirar endavant el nostre projecte?

Aquestes són algunes de les preguntes que us podeu fer:

Entorn demogràfic: A quina població objectiu/públic objectiu dirigim el nostre producte? És un segment de la població en creixement? És un segment que s’ha estancat o està en decliu ?

Entorn cultural : Les nostres costums fan que el nostre producte/servei tingui una demanda creixent, necessària o inevitable? Cal tenir en compte que és molt important el lloc on volem ubicar el vostre projecte de negoci ja que el seu enorn cultural pot ser diferent i això pot ser motiu de major o nenor èxit.

Entorn tecnològic: Quins canvis ? quines millores tecnològiques faran que el nostre producte/servei s’ofereixi d’una forma o d’una altre ? Moltes vegades sense aquestes millores ja no és possible ser competitiu. Ex la indsutria de l’ automobil ha d’ anar fent un canvi cap a la producció de cotxes meyns contaminant , cap al cotxe elèctric, solar… Per altra banda les gasolineres tal com les entenem ara aniran desapareixen , desepareixeran uns sectors, per anar-ne apareixen uns altres.

Entorn natural: En quan a la preservació en el medi ambient, processos nets de producció amb el mínim de residus. Incorporació de processos nets de reciclatge i cura del medi ambient  en el vostres productes /serveis.

Entorn econòmic: es dona una conjuntura prou bona perquè el meu negoci pugui ser viable? Tot i la situació de crisi quins elements diferenciadors potenciaré en el meu negoci perquè s’esdevingui un negoci viable? El fet que hi hagi una situació de crisi, em perjudica o em beneficia? Quan la situació de crisi desapareix, no tots els negocis funcionen. Cada vegada el client és més exigent i té més llocs on triar

Entorn polític: com ens podem afectar les normatives i reglamentacions del sector? I les decisions dels polítics que en aquest moment ens estant governant? (tot plegat des d’un nivell local, autonòmic, estatal i supraestatal ( Normatives,reglaments  de la UE).

Aquestes i moltes més són les preguntes que us haureu de plantejar per tal de fer una anàlisi macroeconòmica en profunditat de la realitat que un envolta.

Caldrà que identifiqueu, definiu i seleccioneu les dades més importants.Redacteu un informe sobre cada factor extern. Tingueu  en compte que hi ha entorns que tindran una influència més o menys rellevant en el vostre projecte, però que tots us afecten directe o indirectament.

A.Codina

Publicat dins de El projecte pas a pas | Deixa un comentari

Innovació estratègica

QUE ÉS LA INNOVACIÓ ? images

La innovació consisteix a introduir canvis en els mètodes de treball i producció, en els factors de producció utilitzats o en el tipus de productes o serveis produïts per les empreses de tots els sectors productius, tant en els més intensament tecnològics com en els que en són menys, i tant en el sector industrial com en el de serveis. Alguns són canvis tangibles i d’altres intangibles, com ara els organitzatius, però tots estan dirigits a millorar la productivitat i els resultats de l’empresa.

La innovació pot ser difícil de mesurar, raó per la qual inicialment l’elaboració d’indicadors s’ha centrat en aquelles innovacions que es manifesten en l’obtenció de productes i processos nous (siguin béns o serveis) o que representen millores substancials amb relació als existents, és a dir, el que es coneix com a innovació tecnològica.

Los falsos mitos de la innovación – Xavier Ferràs (UVic – UCC)

Innovación: el fracaso es parte del éxito | Xavier Marcet | TEDxSantAntoni

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Aquests són alguns consells i trucs que us ajudaran a dissenyar una bona enquesta:

Davant la dificultat que es presenta per fer l’ enquesta, aquest són uns consells que us ajudaran a dissenyar-la. A la GIC també disposeu de més informació.
Penseu que l’objectiu de l’enquesta, és obtenir la màxima informació sobre la necessitat ,els gustos i preferències dels vostres clients potencials.Heu de detectar aquestes necessitats i recollir aquells suggeriments que fan que el vostre producte o servei sigui més desitjat.

Indiqueu clarament els vostres objectius de recerca.
Moltes persones són reticents a contestar preguntes personals i a donar les seves opinions. Si s’està desenvolupant una enquesta per a un projecte , és molt probable que els receptors de l’enquesta estiguin més disposats a contestar-la si tenen clar l’objectiu de l’enquesta. A la part superior del l’enquesta, cal explicar-ne breument l’objectiu i assegurar a cada entrevistat que les seves respostes seran totalment anònimes. Per respectar a la intimitat de l’enquestat s’ha d’anomenar les persones com subject1, subject2, etc .

Incloeu les instruccions de com respondre a l’enquesta
Per tal de recollir uns resultats vàlids, assegureu-vos d’incloure instruccions sobre com contestar el qüestionari de l’enquesta. Les instruccions en general poden ser del tipus:

Si us plau, marqueu la casella corresponent al costat de la seva opció de resposta amb una “x” (X). Marqueu amb un cercle la resposta correcta O.Si us plau, contesti totes les preguntes posant amb la millor opció.

No demaneu informació personal si no és imprescindible
Moltes persones eviten omplir enquestes quan se’ls demanar informació personal ( raça, nivell d’ingressos, etc ..) Malgrat tot, en molts casos, aquesta informació és necessària per a la investigació. Si es necessita aquest tipus d’informació el millor és posar les preguntes al final de l’enquesta.

Mantingueu les preguntes curtes i concises
El text de les preguntes ha de ser curt i concís. La millor manera d’assegurar-se que les preguntes estan ben redactades és provar l’enquesta en un petit grup abans de passar-la a la mostra completa.
Mostra: estadísticament representa un subconjunt d’individus d’una població.

Feu només una pregunta a la vegada
És un error molt comú a les enquestes, i que afecta seriosament al seu anàlisi. Quan es redacta una pregunta, ha d’assegurar-se que només s’està fent una pregunta a la vegada.

Assegureu-vos que les preguntes són imparcials.

Al desenvolupar una enquesta heu d’assegurar-vos que les preguntes estan redactades de forma neutral, és a dir, que no s’esta conduint cap a una determinada resposta. Això pot semblar evident, però molt sovint quan s’escriuen les preguntes,

Feu preguntes que poden ser contestades
Cal assegurar-se que les preguntes que es formulen són preguntes que la gent serà capaç de respondre. L’error més comú és fer preguntes que la majoria de la gent no pot recordar. O preguntes que el públic objectiu no enten.

Ordeneu les preguntes per temes
Si l’enquesta té més de sis preguntes, has de fer un esforç per organitzar-les de tal manera que l’enquestat pugui respondre-les el més ràpidament possible. Una bona manera d’organitzar les preguntes és agrupant-les per temes.

Presenteu les preguntes en un disseny net i organitzat
Un disseny net, farà que sigui més senzill per a la gent respondre-les i per a l’enquestador recollir les dades.

Proveu l’enquesta
Un cop desenvolupada l’enquesta, fer una petita prova (5 -10 persones) per assegurar-se que els enquestats entenen clarament les preguntes que se’ls demanen, i que s’esta recollint la informació necessària per la recerca.

A.Codina

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | Deixa un comentari

Viatge del emprenedor 2ª parada . Ivette Serra- Beive Cafeteria Hamburguesseria

Avui 07 de novembre els alumne de 42C d’ Administració i finances de grau superior, gaudirem  de la xerrada d’ emprenedoria que ens fara la Ivette Serra , que rengenta  Beive Cafeteria Hamburguesseria  a Manlleu.  Comentar-vos que aquest passat agost  han obert una nova Beive Cafeteria Hamburguesseria  a  Vic, els podeu trobar  al Carrer  Verdaguer 5, de Vic. Aquest local està pensat per oferir la mateixa qualitat i els mateixos productes, però per un client que vol un servei més ràpid i take away.

La Ivette, és una jove emprenedora plena d’ energia i vitalitat, creativa, molt treballadora ,  que té les idees molt clares i li encanta la seva feina, que té un gran esperit de millora i que es forma constament . És un plaer gaudir de les seves explicacions i experiències!

Moltes gràcies Ivette !

perfil de facebook:  https://www.facebook.com/beivemanlleu

perfil de instagram Manlleu: https://www.instagram.com/beivemanlleu/

perfil de instagram Vic: https://www.instagram.com/beivevic/

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de màrqueting : “El microentorn”

El “microentorn” o entorn comercial de l’empresa el configuren tots aquells agents que intervenen habitualment en l’espai extern de l’empresa: els proveïdors, que subministren el que necessita l’empresa; els competidors, que fa el mateix que l’empresa (competència directa) o alguna cosa similar o substitutiva del que ofereix la nostra empresa (competència indirecte), i els clients (clients potencials), que compren (siguin usuaris o consumidors) allò que se’ls ofereix.

L’objectiu d’aquest segon pas és buscar i recopilar la informació necessària sobre la situació del mercat i de l’entorn directe en el que s’haurà d’inserir la nostra empresa. D’aquesta forma podrem establir millor les nostres estratègies i prendre decisions més precises.

Descriu els teus clients potencials!

També és important que decidim quina serà la nostra activitat i triem un Codi d’activitats. D’aquesta forma serà més fàcil trobar la informació pròpia de l’activitat, de la seva evolució i de l’estat actual.

A continuació determinarem el mercat objectiu , àrea Objectiva , clients potencials. En aquest apartat determinaren a quin mercat ens dirigim, quina serà la zona d’ influència del nostre mercat La situació geogràfica, i una imatge el més completa dels nostres clients potencials (edat, sexe, distribució geogràfica, gustos, sensibilitats, nivell d’ingressos, relació amb el producte o servei,…).

Després convé dedicar l’atenció als competidors, fent una relació de les empreses que ofereixen els mateixos productes o serveis que nosaltres, competència directa i els que ofereixen productes similars, competència directes, analitzant la seva ubicació i els productes i/o serveis que ofereixen,  la relació amb els seus clients i la política de preus i/o descomptes. És important saber en què són millors i en que són pitjors que nosaltres i així podrem competir amb allò que serem més bons i millorar en les mancances .

Amb tot, anirem configurat part del Pla de Màrqueting, que ens donarà el coneixement necessari per saber més del micro-entorn i poder diferenciar-nos de la resta.

A.Codina

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 2 comentaris