Enquestes i qüestionaris a través d’internet

Ara que estem treballant l’enquesta en el projecte empresarial, m’ha semblat adequat recollir algunes eines d’Internet per a l’empresa que estan destinades a facilitar la recollida de dades en aquesta part de l’estudi de mercat. No obstant, abans de començar, cal tenir en compte que no totes les enquestes i mostres preses a través d’Internet donaran resultats fiables, i que no totes les empreses recolliran respostes representatives des d’aquest mitjà.

Malgrat tot, al tractar-se d’eines que pot gestionar i adaptar el propi usuari de forma gratuïta, no esta mai de més conèixer-la i ressenyar-la. També poden servir per reunir tots els resultats en un únic sistema. De moment, les opcions que us puc presentar són les següents:

Doodle: Ideal per organització d’esdeveniments, i per preguntar preferències horàries i de calendari.

GoogleDocs: Té una opció (formularis) que és idònia per elaborar enquestes, publicar-les, compartir-les i consultar un resum de resultat.

Tutorial per a fer un qüestionarihttp://Crear Formularios en Google Drive – 2017

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 2 comentaris

La investigació de mercats: L’ enquesta

Els experts en màrqueting van descobrir que un dels millors camins per reduir el risc era dirigir el producte cap el públic objectiu. I varen veure que calia acudir a la investigació de mercats, per poder fer una correcta segmentació del mercat.

La investigació de mercats consisteix en “escoltar al consumidor”. La investigació de mercats es dur a terme per oferir a les organitzacions/empreses aquest tipus d’informació per tal que puguin adoptar les decisions més encertades.

Les tècniques utilitzades per fer una bona audició de l’opinió del client són: l’observació, l’experimentació i l’enquesta.
L’enquesta, és la tècnica que fareu servir en el vostre projecte. Caldrà doncs començar per fer un mostreig estadístic.

Tècniques del mostreig estadístic:
En tota enquesta la selecció de les persones que s’hauran d’entrevistar és un procés que és de vital importància en la investigació de mercats.

A quantes persones s’ha d’entrevistar?
Només s’entrevista a una petita proporció del col.lectiu objecte d’interès, és a dir del públic objectiu. Quan més gran sigui la mostra, menor serà l’error mostral. Quan més gran sigui el grau de variabilitat o heterogeneïtat de l’univers mostral, més gran serà l’error.

Com seleccionar les persones que s’han d’entrevistar?
En el nostre cas com que el que farem serà una enquesta, podem utilitzar el mostreig no probabilístic. Es caracteritza per ser un “mostreig per quotes”.

El control del treball de camp i la realització de les entrevistes.
Els resultats de l’estudi seran tant fiables com l’encert del públic objectiu per part de l’entrevistador. Cal fer les entrevistes amb cura i que els entrevistador estiguin qualificats, preceptius i intel·ligents que puguin jutjar o intervenir quan calgui i interrompre si l’entrevista generalitza massa o esquiva algunes preguntes.

El tractament i l’anàlisi estadístic de les dades.
Gràcies a l’ús dels ordinadors i els seus programes, el tractament de les dades obtingudes ha estat relativament fàcil i donen sortida als resultats en funció de les variables demogràfiques del consumidor (edat, sexe, nivell de renda…) i de les variables psicogràfiques o relatives a l’estil de vida.

A continuació adjunto un link  que pot ser interesant.“Consells per fer un bon qüestionari de l’ enquesta”

Bona sort !

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Aquests són alguns consells i trucs que us ajudaran a dissenyar una bona enquesta:

Davant la dificultat que es presenta per fer l’ enquesta, aquest són uns consells que us ajudaran a dissenyar-la. A la GIC també disposeu de més informació.
Penseu que l’objectiu de l’enquesta, és obtenir la màxima informació sobre la necessitat ,els gustos i preferències dels vostres clients potencials.Heu de detectar aquestes necessitats i recollir aquells suggeriments que fan que el vostre producte o servei sigui més desitjat.

Indiqueu clarament els vostres objectius de recerca.
Moltes persones són reticents a contestar preguntes personals i a donar les seves opinions. Si s’està desenvolupant una enquesta per a un projecte , és molt probable que els receptors de l’enquesta estiguin més disposats a contestar-la si tenen clar l’objectiu de l’enquesta. A la part superior del l’enquesta, cal explicar-ne breument l’objectiu i assegurar a cada entrevistat que les seves respostes seran totalment anònimes. Per respectar a la intimitat de l’enquestat s’ha d’anomenar les persones com subject1, subject2, etc .

Incloeu les instruccions de com respondre a l’enquesta
Per tal de recollir uns resultats vàlids, assegureu-vos d’incloure instruccions sobre com contestar el qüestionari de l’enquesta. Les instruccions en general poden ser del tipus:

Si us plau, marqueu la casella corresponent al costat de la seva opció de resposta amb una “x” (X). Marqueu amb un cercle la resposta correcta O.Si us plau, contesti totes les preguntes posant amb la millor opció.

No demaneu informació personal si no és imprescindible
Moltes persones eviten omplir enquestes quan se’ls demanar informació personal ( raça, nivell d’ingressos, etc ..) Malgrat tot, en molts casos, aquesta informació és necessària per a la investigació. Si es necessita aquest tipus d’informació el millor és posar les preguntes al final de l’enquesta.

Mantingueu les preguntes curtes i concises
El text de les preguntes ha de ser curt i concís. La millor manera d’assegurar-se que les preguntes estan ben redactades és provar l’enquesta en un petit grup abans de passar-la a la mostra completa.
Mostra: estadísticament representa un subconjunt d’individus d’una població.

Feu només una pregunta a la vegada
És un error molt comú a les enquestes, i que afecta seriosament al seu anàlisi. Quan es redacta una pregunta, ha d’assegurar-se que només s’està fent una pregunta a la vegada.

Assegureu-vos que les preguntes són imparcials.

Al desenvolupar una enquesta heu d’assegurar-vos que les preguntes estan redactades de forma neutral, és a dir, que no s’esta conduint cap a una determinada resposta. Això pot semblar evident, però molt sovint quan s’escriuen les preguntes,

Feu preguntes que poden ser contestades
Cal assegurar-se que les preguntes que es formulen són preguntes que la gent serà capaç de respondre. L’error més comú és fer preguntes que la majoria de la gent no pot recordar. O preguntes que el públic objectiu no enten.

Ordeneu les preguntes per temes
Si l’enquesta té més de sis preguntes, has de fer un esforç per organitzar-les de tal manera que l’enquestat pugui respondre-les el més ràpidament possible. Una bona manera d’organitzar les preguntes és agrupant-les per temes.

Presenteu les preguntes en un disseny net i organitzat
Un disseny net, farà que sigui més senzill per a la gent respondre-les i per a l’enquestador recollir les dades.

Proveu l’enquesta
Un cop desenvolupada l’enquesta, fer una petita prova (5 -10 persones) per assegurar-se que els enquestats entenen clarament les preguntes que se’ls demanen, i que s’esta recollint la informació necessària per la recerca.

A.Codina

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 2 comentaris

El macroentorn o factors externs.

En el tercer pas de l’elaboració del vostre projecte treballarem el “macroentorn“, on tractarem de buscar tota aquella informació sobre els factors externs a l’empresa que pugui ser rellevants pel vostre projecte. Ha de ser informació que contribueixi a reproduir el marc o l’escenari on es desenvoluparà la vostra empresa i l’activitat de la mateixa. La vostra empresa, com a activitat econòmica, estarà regulada per lleis, disposicions, ordenances, normatives… D’altre banda es veurà afectada per situacions de crisi o per situacions de bonança en major o menor grau. La dependència del recursos naturals. El tipus de població al que va dirigit el  vostre producte/ servei ( joves, gent gran, famílies…). Els costums ,la cultura de la vostra zona d’influència. La tecnologia i la seva aplicació en els vostres projectes són alguns dels factors que haurem d’analitzar-se en el macroentorn.

Dels diferents tipus de factors externs que existeixen us demanem que analitzeu els següents:

Polítics,Econòmics, demogràfics ,culturals, ecològics o Naturals i Tecnològics.

Cal tenir en compte la influencia que tenen els diferents entorns sobre les empreses.Poden ser diferents d’una empresa a una altra. Hi ha però alguns entorns, que en funció de la tipologia de l’activitat, de la zona d’influència o del servei, poden esdevenir comuns en algunes activitats o negocis. No oblideu però que tots els entorns us afecten en major o menor grau :

Analitzar amb cura el lloc on volem ubicar el nostre negoci/projecte. Hi haurà un lloc físic? A quin públic objectiu el volem adreçar? Quina cultura o costums tenen? Quina tecnologia o mitjans caldrà emprar per tal de fer el negoci competitiu? Com està la situació econòmica de l’àrea objectiu? Quin és el nivell econòmic actual del nostre públic objectiu? Quines normatives haurem de tenir en compte per poder tirar endavant el nostre projecte?

Aquestes són algunes de les preguntes que us podeu fer:

Entorn demogràfic: A quina població objectiu/públic objectiu dirigim el nostre producte? És un segment de la població en creixement? És un segment que s’ha estancat o està en decliu ?

Entorn cultural : Les nostres costums fan que el nostre producte/servei tingui una demanda creixent, necessària o inevitable? Cal tenir en compte que és molt important el lloc on volem ubicar el vostre projecte de negoci ja que el seu enorn cultural pot ser diferent i això pot ser motiu de major o nenor èxit.

Entorn tecnològic: Quins canvis ? quines millores tecnològiques faran que el nostre producte/servei s’ofereixi d’una forma o d’una altre ? Moltes vegades sense aquestes millores ja no és possible ser competitiu. Ex la indsutria de l’ automobil ha d’ anar fent un canvi cap a la producció de cotxes meyns contaminant , cap al cotxe elèctric, solar… Per altra banda les gasolineres tal com les entenem ara aniran desapareixen , desepareixeran uns sectors, per anar-ne apareixen uns altres.

Entorn natural: En quan a la preservació en el medi ambient, processos nets de producció amb el mínim de residus. Incorporació de processos nets de reciclatge i cura del medi ambient  en el vostres productes /serveis.

Entorn econòmic: es dona una conjuntura prou bona perquè el meu negoci pugui ser viable? Tot i la situació de crisi quins elements diferenciadors potenciaré en el meu negoci perquè s’esdevingui un negoci viable? El fet que hi hagi una situació de crisi, em perjudica o em beneficia? Quan la situació de crisi desapareix, no tots els negocis funcionen. Cada vegada el client és més exigent i té més llocs on triar

Entorn polític: com ens podem afectar les normatives i reglamentacions del sector? I les decisions dels polítics que en aquest moment ens estant governant? (tot plegat des d’un nivell local, autonòmic, estatal i supraestatal ( Normatives,reglaments  de la UE).

Aquestes i moltes més són les preguntes que us haureu de plantejar per tal de fer una anàlisi macroeconòmica en profunditat de la realitat que un envolta.

Caldrà que identifiqueu, definiu i seleccioneu les dades més importants.Redacteu un informe sobre cada factor extern. Tingueu  en compte que hi ha entorns que tindran una influència més o menys rellevant en el vostre projecte, però que tots us afecten directe o indirectament.

A.Codina

Publicat dins de El projecte pas a pas | Deixa un comentari

Pla de màrqueting : “El microentorn”

El “microentorn” o entorn comercial de l’empresa el configuren tots aquells agents que intervenen habitualment en l’espai extern de l’empresa: els proveïdors, que subministren el que necessita l’empresa; els competidors, que fa el mateix que l’empresa (competència directa) o alguna cosa similar o substitutiva del que ofereix la nostra empresa (competència indirecte), i els clients (clients potencials), que compren (siguin usuaris o consumidors) allò que se’ls ofereix.

L’objectiu d’aquest segon pas és buscar i recopilar la informació necessària sobre la situació del mercat i de l’entorn directe en el que s’haurà d’inserir la nostra empresa. D’aquesta forma podrem establir millor les nostres estratègies i prendre decisions més precises.

Descriu els teus clients potencials!

També és important que decidim quina serà la nostra activitat i triem un Codi d’activitats. D’aquesta forma serà més fàcil trobar la informació pròpia de l’activitat, de la seva evolució i de l’estat actual.

A continuació determinarem el mercat objectiu , àrea Objectiva , clients potencials. En aquest apartat determinaren a quin mercat ens dirigim, quina serà la zona d’ influència del nostre mercat La situació geogràfica, i una imatge el més completa dels nostres clients potencials (edat, sexe, distribució geogràfica, gustos, sensibilitats, nivell d’ingressos, relació amb el producte o servei,…).

Després convé dedicar l’atenció als competidors, fent una relació de les empreses que ofereixen els mateixos productes o serveis que nosaltres, competència directa i els que ofereixen productes similars, competència directes, analitzant la seva ubicació i els productes i/o serveis que ofereixen,  la relació amb els seus clients i la política de preus i/o descomptes. És important saber en què són millors i en que són pitjors que nosaltres i així podrem competir amb allò que serem més bons i millorar en les mancances .

Amb tot, anirem configurat part del Pla de Màrqueting, que ens donarà el coneixement necessari per saber més del micro-entorn i poder diferenciar-nos de la resta.

A.Codina

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 2 comentaris

Els 4 factors crítics del naixement d’una idea de negoci

Normalment, s’associa el concepte de “factibilitat” amb els estudis que recomanen acadèmics i consultors realitzar abans d’iniciar una aventura empresarial amb l’objectiu de minimitzar el risc natural que comporta la incertesa. Sense posar en dubte la conveniència d’aquests estudis, vull cridar l’atenció dels emprenedors i emprenedores a consideracions que poden ajudar a validar la viabilitat d’un projecte en la seva gestació.

En aquesta fase inicial, emprenedors i emprenedores de totes les edats se solen enlluernar davant el mite de la idea genial, però la gran majoria de les idees no resisteixen una anàlisis bàsica i arrosseguen a l’emprenedor/a a un remolí de pèrdues i frustracions.

A través d’anys d’experiència amb emprenedors, he pogut identificar un conjunt de quatre variables que tot emprenedor/a ha de considerar el gestar una idea de negoci:

Aquí us deixo un enllaç de 10 idees de negoci que tenen moltes possibilitats d’ èxit per a innovadors en el 2018 

Les idees han d’estar lligades a un mercat

Un dels errors més comuns és pensar que els nostres gustos i aficions són compartits per més gent. Aquest criteri de validació interna és arriscat doncs deixa de banda l’element més important d’un projecte empresarial: el mercat.

És el mercat qui decideix la sort d’un nou producte o servei. Això implica que la idea s’ha de desenvolupar pensant en el que els consumidors necessiten o desitgen, en comptes de pensar en les nostres pròpies necessitats. Encara que les necessitats pròpies o immediates són una bona font d’idees, sempre és convenient validar la seva vinculació amb el mercat.

Una idea cobra valor només si està vinculada a una necessitat que representi una oportunitat, encara que el mateix mercat no conegui encara aquesta necessitat.

Henry Ford va dir: “Si li hagués preguntat a la gent el que volia, m’haguessin respost un cavall més ràpid“.

Ford no va inventar l’automòbil, però va ser qui va tenir l’habilitat empresarial de portar aquesta idea al mercat aprofitant la finestra d’oportunitat.

Pensar en solucions més que en productes

Quan pensem en productes, el nostre espectre mental es tanca a un procés lineal que no admet desviacions. La conseqüència és oferir més del mateix a un mercat que necessita opcions “out of the box“.

Ted Levitt, ho explica de la següent manera: “La gent no vol un trepant de 1/4. Utilitzen un trepant d’1/4 perquè volen un forat d’1/4“. El que la gent vol són solucions.

Si l’emprenedor canalitza la seva idea en termes de solucions, l’empatia amb el mercat es farà més transparent. A més, la solució desenvolupada “out of the box” té més possibilitats de ser disruptiva i crear mercats nous.

Pensar diferent

La diferenciació és un dels valors més importants de qualsevol aventura empresarial. Cada producte o servei ha de tenir una personalitat de mercat que el faci diferent a l’oferta actual tant en característiques interiors com en exteriors. Aquests punts de diferenciació han de ser desenvolupats en harmonia amb les necessitats i expectatives dels consumidors, de manera que aquests apreciïn el valor afegit i el converteixin en un motiu de compra.

Quan Nintendo va llançar la seva consola Wii, molts analistes temien que la seva qualitat de gràfics la condemnés al fracàs. No obstant, Nintendo va concentrar la seva diferenciació en la interactivitat amb l’usuari, factor que per a sorpresa de molts, va ser àmpliament valorat pels consumidors, portant al Wii a alts nivells de vendes.

Nicholas Negroponte, director per molt temps del MediaLab del MIT sostenia que “l’incrementalisme és el pitjor enemic de la innovació“. La temptació d’anar millorant incrementalment un producte, procés o servei pot ocasionar que fem millor cosa que ja és dolent en si mateix, allargant la seva vida i postergant la seva agonia a l’espera que una nova tecnologia li doni el tret de gràcia.

Pensar diferent“, el famós lema d’Apple, bé pot considerar-se el nou mantra de l’emprenedor contemporani.

El fenòmen Rosalia. “Partiendo del flamenco, ha buscado en el trap y en los sonidos más urbanos sus elementos de fusión para crear una obra que no solamente la ha convertido en la diva de los millennials sino que ha llegado al gran público, incorporándose al imaginario colectivo de la música española i internacional”

http://cadenaser.com/programa/2018/11/06/la_ventana/1541509419_382555.html

Timing

La determinació del moment adequat per iniciar una aventura empresarial o llançar un nou producte o servei al mercat és una de les decisions més difícils i perilloses que tot emprenedor ha de prendre.

Els casos d’èxit i de desastre en la història són nombrosos i ben coneguts.

Iridium i el seu pla de cobertura telefònica mundial va ser un grandíssim fracàs atribuïble en gran part a la mida i pes del seu telèfon. ¿Haurien estat diferents els resultats en aquests moments, amb la possibilitat de produir un aparell molt més petit i lleuger?

El primer iPod va ser llançat amb èxit poques setmanes després de l’atac terrorista contra les Torres Bessones a Nova York, moment en què tota lògica feia pronosticar un fracàs.

Kodak va calcular la maduració de la fotografia digital amb molt de retard, el que va fer possible que nous competidors penetressin a un mercat sense el lideratge i domini del gegant de Rochester.

Apple va crear, des d’una cotxera, el mercat de l’ordinador personal en temps en què els estudis de mercat ho creien inexistent, davant la mirada complaent i incrèdula d’IBM.

Davant aquests casos, una anàlisi senzill i pràctic pot ajudar-nos a prendre la decisió correcta.

Està la tecnologia actual en un procés d’estancament? Està saturat el mercat amb l’oferta vigent? Es veuen en l’horitzó nous desenvolupaments o substituts? Estan llestes les condicions de màrqueting per a un nou llançament?

Conclusions

La gestació d’una idea de negoci s’ha de validar abans de prendre qualsevol decisió. Una idea per si mateixa no té cap valor si no està lligada a una oportunitat de mercat.

Així, quatre variables a tenir en compte en la gestació d’una idea empresarial són:

Existència d’un mercat

  1. Desenvolupament basat en solucions
  2. Diferenciació del producte o servei
  3. Determinació del temps correcte.

Les respostes a aquesta anàlisi inicial permetran abordar estudis més sofisticats sobre estratègia, enginyeria de producte i investigació de mercat que maximitzin el potencial d’una idea de negoci.

Publicat dins de General | 9 comentaris

Innovació estratègica

QUE ÉS LA INNOVACIÓ ? images

La innovació consisteix a introduir canvis en els mètodes de treball i producció, en els factors de producció utilitzats o en el tipus de productes o serveis produïts per les empreses de tots els sectors productius, tant en els més intensament tecnològics com en els que en són menys, i tant en el sector industrial com en el de serveis. Alguns són canvis tangibles i d’altres intangibles, com ara els organitzatius, però tots estan dirigits a millorar la productivitat i els resultats de l’empresa.

La innovació pot ser difícil de mesurar, raó per la qual inicialment l’elaboració d’indicadors s’ha centrat en aquelles innovacions que es manifesten en l’obtenció de productes i processos nous (siguin béns o serveis) o que representen millores substancials amb relació als existents, és a dir, el que es coneix com a innovació tecnològica.

Los falsos mitos de la innovación – Xavier Ferràs (UVic – UCC)

Innovación: el fracaso es parte del éxito | Xavier Marcet | TEDxSantAntoni

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Calendari d’ entregues i presentacions del projecte de EIE – M12 – M13 GS

Benvolguts alumnes,

Ara que encetem la recta final del curs i del Mòdul 10, només ens resta comunicar-vos les darreres dates de lliurament i el calendari d’ exposicions.

El dia 17 de Maig de 2018 s’ ha d’ entrega el projecte finalitzat en format  pdf. a la bústia de la plataforma.

EL dijous 24 de Maig s’ inicien les exposicions i s’ han de lliurar les presentacions a la bústia de la plataforma ( totes les presentacions s’ han de penjar aquest dia)

Calendari de presentacions curs 2017-2018

Ordre Presentacions M12-M13- GS

Moltes gràcies i feliç acabament de curs !

Àngels Codina

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Calendari d’ entregues i presentacions del projecte M10

Benvolguts/des alumnes,

Ara que encetem la recta final del curs i del Mòdul 10, només ens resta comunicar-vos les darreres dates de lliurament i el calendari d’ exposicions.

El dia 23 de Maig de 2018 s’ ha d’ entrega el projecte finalitzat en format  pdf. a la bústia de la plataforma, aquest mateix dia s’ inicien les exposicions i s’ han de lliurar les presentacions a la bústia de la plataforma ( totes les presentacions s’ han de penjar aquest dia)

Calendari de presentacions curs 2017-2018

Ordre Presentacions M10 2017-2018-pdf

Moltes gràcies i feliç acabament de curs !

Àngels Codina

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Calendari d’ entregues i presentacions del projecte M13 – 42C

Benvolguts/des alumnes,

Ara que encetem la recta final del curs i del Mòdul 13, només ens resta comunicar-vos les darreres dates de lliurament i el calendari d’exposicions.

El dia 31 de Maig de 2018 s’ ha d’ entrega el projecte finalitzat en format  .pdf. a la bústia de la plataforma.

El dia 11 de juny que s’inicien les exposicions s’han de lliurar els projectes en format paper  i s’han de penjar les presentacions. a la bústia de la plataforma.

Calendari de presentacions curs 2017-2018

Presentacions 2017-2018

Moltes gràcies i  feliç acabament de curs !

Àngels Codina

Publicat dins de Els vostres projectes | Deixa un comentari