Documentem el nostre curtmetratge

Experiència a l’Aula d’Acollida de l’Institut Santa Eulàlia de Terrassa

Aquesta activitat minimitza les barreres d’aprenentatge en varis aspectes. Tenint en compte les Pautes pel Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) classifiquem aquests aspectes segons tres grans classificacions. Quant a que proporciona múltiples maneres de representació; aquesta experiència proporciona opcions per a la comprensió de la tasca a entregar ja que, per una banda, activa els coneixements previs per què l’estudiant ha de documentar segons la pròpia vivència i, per altra banda, ajuda a guiar el processament de la informació proporcionant estratègies de pensament i acció ja que l’aplicació organitza la tasca a fer proporcionant a l’alumnat claredat davant la demanda. També proporciona múltiples maneres per a l’acció i l’expressió; l’ús de Google Classroom en aquesta activitat permet que l’alumnat esculli de quina manera vol representar la tasca, oferint un gran ventall de possibilitats tant de format de presentació com de contingut. A més, ofereix instruments per evidenciar el progrés i la capacitat d’autoavaluar-se ja que l’aplicació permet detectar si tens la tasca entregada, els comentaris de la professora com també l’avaluació de la tasca. Per acabar, també proporciona múltiples maneres de comprometre’s: aquesta activitat fa potenciar la rellevància, el valor i l’autenticitat de la tasca encomanada com també impulsa la col·laboració i comunicació entre els membres ja que tot el grup ha tingut la vivència i fàcilment poden compartir coneixement sobre allò que han experimentat. Per altra banda, la plataforma està organitzada de tal manera que afavoreix la motivació dels seus membres enfront la tasca i així seguir aprenent fins al punt que pot arribar a desenvolupar-se una reflexió en relació al propi progrés i autoavaluació.

Terrassa2En resum, l’aplicació Google Classroom ha sigut de gran utilitat entre l’alumnat de l’aula d’acollida que ha participat en els diferents dies de rodatge. Des d’aquest entorn de comunicació intuïtiu afavoria la gestió i organització de la part documental d’aquest projecte. La demanda de la tasca li apareix a la persona que ha participat al rodatge fet que facilitava l’organització per part del docent i també de l’alumnat que només li apareixien les tasques segons la seva participació. Per altra banda, la carpeta Classroom al GoogleDrive afavoreix l’ordre i el control de totes les tasques i la comunitat dóna la possibilitat de fer comentaris i avaluar la tasca.

Quant a la producció de la tasca, el sistema permet que l’alumne decideixi com vol expressar la documentació de la seva experiència de rodatge. Com que els estudiants podien tenien diversos papers segons el dia, la demanda de la tasca era oberta i s’adaptava a les diverses experiències dels participants com també a la manera com volen expressar-la. Per exemple, hi havia casos que preferien seleccionar fotografies per representar el rodatge, com persones que es sentien més a gust plasmant-ho amb una presentació o redactant un resum en un document.

Clarament, hi va haver casos que van sorprendre amb la manera com es mostraven motivats en documentar la seva vivència. Això mostra que la tasca seguia el principi d’autenticitat i això ajuda a augmentar la motivació intrínseca enfront a una tasca acadèmica.

Terrassa1Identificació de l’experiència

L’experiència sorgeix d’un projecte col·laboratiu entre l’alumnat de l’Aula d’Acollida amb els estudiants de CFGS de Producció d’audiovisuals i d’espectacles de l’Institut Santa Eulàlia de Terrassa. La finalitat ha estat realitzar un petit curtmetratge i cada part s’ha especialitzat en una de les parts. L’alumnat d’acollida han estat els guionistes escollint el fil argumental juntament amb els diàlegs dels personatges i la posada en escena. Els estudiants del cicle formatiu s’han encarregat de la gravació i producció del vídeo. Una de les parts importants d’aquest projecte ha estat la documentació del que ha succeït durant els diferents dies de rodatge. És en aquest apartat que l’aplicació Google Classroom ha estat de gran ajuda per tal de desenvolupar de forma organitzada la documentació de l’experiència segons les pròpies vivències. La docent de l’Aula d’Acollida que ha dissenyat el projecte és Marina López juntament amb la professora del cicle formatiu Maria Josep Pérez.

Descripció del procés seguit

Un cop l’alumnat de l’aula d’acollida ha elaborat el guió literari del vídeo i s’han escollit les diferents funcions necessàries en tota producció audiovisual (script, atrezzo, racor i actors i actrius) es contacta amb els estudiants del cicle formatiu de la branca d’imatge i so per tal que ells dissenyin les sessions de rodatge i tot el relacionat amb la gravació. Arribats a aquest punt, la tasca que s’encomana a l’alumnat de l’aula d’acollida és la documentació a partir de la seva vivència de les sessions de rodatge que participen.

Presentació

L’alumnat està familiaritzat en treballar amb les eines de GoogleDrive per això és considera apropiat introduir una de nova; el Google Classroom per tal de diferenciar el projecte del curtmetratge d’altres activitats proposades a l’aula d’acollida. Tot l’alumnat de l’aula és convidat a una aula del Google Classroom mitjançant una invitació al correu.

5 sessions de rodatge

Esdevenen 5 sessions de rodatge per tal de gravar les 7 seqüències en les que es divideix el vídeo. Després de cada sessió, l’alumnat que hi havia participat com a personatge o amb algun paper darrera de les càmeres se li envia la invitació per a realitzar la tasca de documentar la seva vivència. S’especifica el dia que l’ha d’entregar però no la manera com ho ha de fer. Només sabent l’objectiu, l’alumnat decideix de quina manera prefereix expressar la seva vivència durant el rodatge. Afegir que hi havia alumnat que es sentia més a gust treballant des del seu dispositiu mòbil fet que va motivar a un sector d’alumnat molt favorable a l’ús de mòbils en espais lectius.

Aprenentatge entre iguals

Es donava el cas d’alumnat que no recordava amb prou claredat detalls del rodatge. El disseny i l’estructura com estan presentades les tasques en aquesta aplicació afavoria que tant alumnat com docent pogués mostrar treballs realitzats per companys i companyes i així enriquir les presentacions d’uns i altres. Igualment, en aquest treball d’expressió escrita, es va fer èmfasi en la gramàtica de les produccions. L’aplicació afavoria una bona retroacció tant del professorat com de l’alumnat.

Terrassa3

Valoració de l’experiència

Punts forts: l’alumnat es mostrava motivat a l’hora de realitzar la tasca escrita. Alguns van expressar, també, la seva competència artística a l’hora de presentar la tasca encomanada. Mostraven més seguretat davant la realització de la tasca i el fet d’escriure sobre les quelcom real, que havien viscut; va afavorir en el resultat final.

Punt febles: Es podia haver tret més profit de l’aplicació. Al ser la primera experiència amb ella ha estat una activitat experimental sense poder arribar a treure profit de les possibilitats que ofereix.

Idees futures: Seguir descobrint aquesta app per altres tipus d’activitats d’aula i, fins i tot, com a comunitat educativa alternativa al Moodle.

Terrassa4

App utilitzada

google clasroom

Google Clasroom

← Article previ

Article següent →

2 Comentaris

  1. It is a good and amazing article. Your information is very useful for me and for others. thank you so much.

  2. Thank you for sharing this data. Really increase in value the way you have describe everything in this article. Keep up the decent work.

Deixa un comentari