Utilitzar una aplicació digital per treballar la narrativa facilita la inclusió de l’alumnat amb més dificultats d’expressió escrita (ja sigui per dificultats a nivell cognitiu o motriu). Tanmateix, els alumnes mostren un grau de motivació més alt, permet obrir un ventall més ampli de creativitat, i el fet de poder afegir so (ja sigui propi o d’altres) enriqueix la proposta educativa (potenciant moltes vegades una fortalesa que tenen els alumnes amb nee), facilita el treball d’expressió oral.

IMG_0732

Identificació de l’experiència

L’experiència es va dur a terme a L’Escola Les Passeres, de Castellolí. El mestre de Castellà, Xavier Romero, amb el suport de la fisioterapeuta de l’EAP (Neus Artiga). El grup classe que va participar va ser el de 4t de primària.

Castellolí és un poble petit de fortes arrels catalanes: La matèria de castellà és una àrea que no acostuma a agradar massa. La majoria d’alumnes només parla castellà a aquesta classe, la resta de contextos fora i dins l’escola no ho practiquen.

L’Escola Les Passeres forma part d’una ZER, el grup classe està format per 13 alumnes amb una gran diversitat dins l’aula. HI ha una alumna amb diversitat funcional, i altres amb diferents trastorns en els aprenentatges.

Vam poder fer ús de tablets un mes a l’escola. Vam aprofitar totes les sessions de castellà (3 a la setmana) per incloure-les dins l’aula.

IMG_0731 IMG_0730 IMG_0729 IMG_0728

Descripció del procés seguit

Els nens i nenes van poder triar si treballar individualment o en parelles (en aquest cas van triar-les ells mateixos). Vam explicar que eren els vídeos stopmotion amb una presentació senzilla.

Després vam passar un esquema en blanc perquè creessin l’Storyboard. L’única consigna que tenien era crear una història en castellà, el tema era lliure. Podien portar material de casa per crear els vídeos. Vam pautar les sessions d’una hora: 2 per crear la historia, 2 per crear el vídeo.

La seva producció final la vam passar a les famílies!

IMG_0726

Valoració de l’experiència

L’experiència ha estat molt positiva! Hem pogut treballar tots els continguts programats d’una manera més lúdica i creativa. Els alumnes han estat molt motivats, han vingut contents a la classe de castellà i amb ganes de treballar.

El fet de treballar amb tablets durant un període de temps determinat ens ha fet temporitzar molt be la sessió, també ha facilitat que els alumnes s‘autoregulessin, flexibilitzar el temps i  donar oportunitats d’èxit. El fet de poder enregistrar la veu ha ajudat a treballar l’expressió oral a l’aula.

Alguns alumnes van baixar l’aplicació a les tablets de casa i a data d’avui encara ens presenten vídeos que han creat.