La creació d’un còmic a partir de l’elecció d’uns personatges, uns espais… dóna la possibilitat de narrar oralment i per escrit una història fomentant la creativitat i resultant força motivadora pels alumnes, ja que ells són els responsables de tot el procés (elecció de personatges, espais…; creació del còmic i del diàleg dels personatges; i narració de la història on contextualitzar el còmic). A més, és un bon recurs per promoure el treball en equip i permet que els alumnes segueixin el seu propi ritme de treball i aprenentatge.

L’experiència amb l’ús de l’aplicació Comics Head l’ha dut a terme la Carolina Benito, pedagoga terapèutica i tutora d’un grup de 2n d’ESO de l’Institut La Pineda de Badalona. Aquest grup està format per 12 alumnes que han repetit un o dos cursos i  que estan seguint un Programa Intensiu de Millora.

El projecte es realitza en l’àrea de llengua catalana i parteix de la intenció de treballar la dimensió comunicativa tant oral, com escrita i audiovisual en una activitat que esdevingui prou motivadora pels alumnes. í, l’activitat pensada amb aquesta aplicació  permet un treball que inclou la participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals; la comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals; l’expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals; i els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge.

Valoració de l’experiència:

– El treball amb tauletes ha estat una experiència nova pels alumnes i ha resultat molt motivadora.

comic

– El treball en petits grups ha permès la cooperació entre els companys i els uns han pogut enriquir-se dels altres en aspectes com la creativitat i la imaginació. A més, ha fet que tots se sentissin responsables de la feina i de l’assistència a l’aula ja que repercutien en el resultat final del grup.

– Cada grup ha pogut treballar al seu ritme, tot tenint en compte la data de finalització de l’activitat.

– L’activitat ha creat un ambient d’aprenentatge col·laboratiu, on els alumnes i la pròpia activitat han estat l’eix vertebrador i la professora ha basat la seva tasca en l’observació i l’orientació.

– Els alumnes han pogut demostrar les seves habilitats i destreses en l’ús i maneig de les noves tecnologies, en ser ells també els responsables de les fotografies, els vídeos, el so i la llum.

comic1

Mostra de l’experiència: 

Podeu veure tota la informació la web de l’institut: www.inslapineda.cat

App utilitzada:

comicshead