herois1Les noves tecnologies afavoreixen la participació de tot l’alumnat ja que en el nostre cas ha permés que els alumnes amb més dificultats puguin fer una presentació oral com els seus companys en el projecte del circ. La gravació amb el suport visual ha estat pensada per minimitzar les barreres d’aprenentatge de l’alumnat amb més dificultats, per això hem utilitzat aplicacions que fomenten la creativitat, alhora que són molt engrescadores per a tots.

Els alumnes de 3r i 4t de primària de l’escola Herois del Bruc de Piera realitzen el herois3projecte interdisciplinari del curs sobre el circ. Utilitzant les aplicacions Piccollage i Buddy Poke s’ha volgut promoure la inclusió i participació d’aquests nens dins l’aula ordinària ensenyant un treball que ells han dissenyat a l’aula Educació Especial i que ara serveix d’aprenentatge a la resta dels seus companys. Aquest grup està format per deu alumnes, quatre d’ells alumnes d’ USEE i la resta nens dels grups d’educació especial de cicle mitjà.

L’experiència  de la incorporació de l’ús de les tauletes a l’aula de suport ha estat promogut per l’equip de la USEE i les mestres d’educació especial de l’escola. L’activitat concreta del projecte s’ha dut a terme per l’Anna Solé (Mestre de la USEE) i la Gemma Casas (mestre d’EE de cicle mitjà).

Descripció del procés seguit

Degut a les característiques del grup de tercer es va creure necessari fer un treball previ d’anticipació del projecte del circ que posteriorment es treballarà a l’aula. Els passos que es van seguir són els següents:herois4

  1. Es va introduir informació sobre el tema i es va parlar sobre els diferents personatges que apareixen al circ.
  2. Després els alumnes de forma autònoma van buscar informació sobre el personatge que volien treballar.
  3. A través de l’aplicació del Piccollage en fan un mural on hi posen la imatge del personatge i el seu nom en tres idiomes (català, castellà i anglès).
  4. A través d’un avatar creat amb l’aplicació BuddyPoke. Gravem la descripció del personatge triat.
  5. Es crea una presentació amb els treballs realitzats amb el Piccollage i a la imatge s’hi enllaça la gravació feta amb el BuddyPoke. Aquest vídeo els alumnes d’ EE l’ensenyen a la resta de companys de l’aula.
  6. Tots omplen una graella de quatre entrades de la informació que han escoltat prèviament sobre els personatges del circ.

 

heroisAheroisBheroisC

S’ha creat un power point amb els treball del piccollage i les gravacions amb el Buddy Poke. Els nens clicant sobre la imatge del Piccollage els enllaça al vídeo amb el seu avatar i gravació fet amb el Buddy Poke.

Valoració de l’experiència

El treball amb tablets ha estat una experiència nova a la nostra escola i ha resultat molt motivadora pels alumnes. La incorporació d’aquest suport, ha creat dinàmiques de treball noves  al grup ordinari, valorant positivament l’efecte que provoca a tot el grup classe l’aportació dels companys amb més dificultats. Utilitzar les noves tecnologies per fer el projecte del Circ ha afavorit fer un treball de cooperació i cohesió perquè entre ells s’anaven ajudant i al mateix temps anaven aprenent i això s’ha vist reflectit en el resultat final del projecte del circ.

herois2L’ús de les tauletes ens ha permès trencar la idea general dels nostres alumnes de que les tablets serveixen només per a realitzar jocs.  Oferint així a l’alumnat amb diversitat funcional noves oportunitats d’aprenentatge amb forces possibilitats d’èxit. És una eina molt útil pel que fa al seu maneig i per la immediatesa en què et permet obtenir resultats atractius de les tasques realitzades per l’alumne.

Treballar el projecte del circ mitjançant l’ús de les tablets ha ajudat a fomentar la creativitat dels alumnes. El fet de que ells puguin gravar la  seva explicació ha fet que els alumnes s’ autoavaluïn i puguin corregir les seves errades i així poder-ho millorar.

Qualsevol de les activitats requereix un cert grau d’autonomia iresponsabilitat envers l’activitat encomanada i potència així l’autoestima de fer una feina ben feta i reconeguda pels altres. Les dues aplicacions que hem escollit per fer el projecte han estat de fàcil maneig i ha permès als alumnes treballar de forma autònoma, el mestre solament en feia de guia. Un altre aspecte que hem valorat especialment ha estat poder seqüenciar l’activitat segons el ritme de cadascú.

Apps utilitzades

pic collagebudy