La resolució de problemes matemàtics de text esdevé una activitat complexa per molts alumnes, ja que implica que entrin en joc habilitats molt diverses:

1.- En primer lloc per abordar l’activitat, cal que els alumnes entenguin la descripció una «situació problema» a partir de la lectura d’un text. El text en sí mateix ja constitueix una barrera per molts xiquets/es que no tenen una lectura funcional. Per altra banda la situació que descriu el text, resulta la major part de les vegades força descontextualitzada de la realitat dels infants. Això sovint dificulta que es comprometin amb la tasca que se’ls demana, ja que no es vinculen amb la història que explica el problema.

2.- En segon lloc, els alumnes han de realitzar un raonament a partir de les dades aportades per la narrativa del text que els porti a planificar com serà la resolució del problema. A partir d’aquest raonament, es decideix quina serà l’operació que donarà el resultat numèric que es demana. En aquest punt, molts infants prenen com a referència les «paraules clau» per decidir quina és l’operació que faran. Aquestes paraules, que sovint si que aporten pistes fiables per la resolució del problema, moltes altres vegades esdevenen una barrera per al raonament. Per exemple: un alumne/a pot pensar que en un problema en que apareguin les paraules «entre els dos» ha de solucionar-se necessàriament amb una suma. O que si apareixen en el text «se’n trenquen 4», l’operació pertinent serà una resta…i això no sempre és així. (Quants caramels te Joan si Hanan en té 5 i entre els dos en tenen 8?, Vaig anar a comprar ous i pel camí se’n trenquen 4. Arribo a casa amb 7 ous. Quants ous havia comprat?)

3.- Per últim, molts alumnes tenen dificultats per entendre el simbolisme d’una operació matemàtica, que les operacions efectuen canvis en les quantitats inicials. Per això de vegades arriben a quantitats finals absurdes sense adonar-se’n ni qüestionar-se el procediment.

Proposem una metodologia per la resolució de problemes de combinar proporcionant suports en cadascun dels moments descrits que donin resposta a les barreres identificades:

– Enregistrament en video d’una situació problema real amb que es troben uns alumnes que aporta un context real i proper i una representació de la informació alternativa al text.

– Una estructura física («la caixa dels problemes de Posar Junt») que suposa un suport per al raonament.

– Els objectes reals que apareixen al video de la situació problema per poder operar manipulativament, recollits en una capseta.

Per tal de poder compartir els problemes i els materials, es crea un codi QR vinculat al video enregistrat, que s’enganxa a la capseta que conté objectes reals.

Identificació de l’experiència

Com hem dit abans, la resolució de problemes matemàtics de text resulta molt complicada per a molts xiquets/es. Per això, a l’escola Jaume I de La Sénia es veu de la necessitat d’establir una metodologia de treball que sigui seqüenciada i que guii adequadament el raonament dels alumnes per arribar al resultat

L’experiència es duta a terme per Anna Prades, mestra de la USEE, amb l’assessorament i suport de Francesca Marí, psicopedagoga de l’EAP del Montsià i la col·laboració d’Elisenda Castell, educadora de la USEE

Descripció del procés seguit

En un primer moment es treballa de manera tranversal amb els alumnes la idea de que les matemàtiques estan en el seu dia a dia. Així, es van detectant situacions que serveixen per formular un problema matemàtic. En un primer moment ens hem centrat en els problemes de combinar (Posar junt)

S’enregistra en vídeo una d’aquestes situacions en que els alumnes són protagonistes explicant-la en forma de problema. Aquest video es vincula a un codi QR.

Els objectes amb que s’opera en la situació problema es recullen en una capseta, per tal de poder treballar el problema de manera manipulativa. S’enganxa el codi QR en la tapa de la capseta.capsa

 

Paral·lelament, es construeix l’estructura (capsa-suport) pertinent que servirà de suport per al raonament. Té aquesta forma:

problemaEs treballa amb els alumnes protagonistes de la situació problema enregistrada com fer el raonament fent servir la capsa-suport i els objectes de manera manipulativa.

https://drive.google.com/open?id=0B3ikyoKGE0CVbHBHeERmb0dsd00

https://drive.google.com/open?id=0B3ikyoKGE0CVZmlHUzY4eHVmdGs

qr

La capseta amb els objectes, es porta a altres alumnes que podran visualitzar la situació problema escanejant el codi QR. Els companys protagonistes del video els expliquen com usar la capsa- suport.

capsa2

Els alumnes receptors buscaran en les situacions de la seva vida un problema del mateix tipus i seguiran el mateix procediment que havien fet els companys: enregistrar la situació, crear el QR, recollir el material en una caixeta, enganxar el QR i portar el problema a altres companys.

Valoració de l’experiència

– El fet de partir del video d’una situació problema inspirada en un episodi real en la que els protagonistes són els alumnes, contextualitza i afavoreix la motivació dels xiquets, a més d’aportar una entrada d’informació visual que resulta més entenedora.

– L’ús de materials reals seguint un procediment manipulatiu sistematitzat afavoreix el raonament i la comprensió del problema.

– El fet de promoure que els alumnes creen problemes semblants per a altres companys consolida l’aprenentatge.

App utilitzada

inigma