Daily Archives: 22 novembre 2011

Les llengües del món /Apadrinem una llengua

Cada alumne de 3r ESO farà un treball individual d’apadrinament d’una llengua del món mitjançant una presentació digital que exposarà als seus companys a classe a l’hora B.

A l’hora de triar la llengua tindran preferència els alumnes que tinguin una relació familiar o casual amb una determinada llengua. Triarem llengües en general desconegudes però no per això poc importants.

En la presentació caldrà parlar dels noms de les llengües, del nombre de parlants, de l’estatus actuals de la llengua (oficialitat o no) si s’ensenya a l’escola, quines característiques gramaticals té, tipus d’escriptura o alfabet, una breu síntesi de la història de la llengua, si té literatura i de les circumstàncies sociolingüístiques més rellevants; caldrà cercar els noms dels colors, els dels nombres i les principals salutacions en aquella llengua. Cal incloure la bibliografia usada.

Es valorarà la presentació que es farà a l’aula: correcció lingüística, coherència de la interfície power point (quantitat d’informació en una diapositiva…), il.lustracions adequades, comprensió dels elements explicats, orginalitat; guió, oratòria,  relació amb el que estem treballant a Llengua Catalana (llengues minoritàries versus llengües minoritzades, plurilingüisme, relació amb el català…) etc.