05.- Curs Cooppel+ ABP de 30 hores: 20 presencials i 10 a distància.-

Un curs presencial de 30 hores sobre: “ Dinàmiques d’aprenentatge basat en projectes (ABP)  i en  jocs de Cooperació pel Diàleg i per la Pau (Cooppel) a l’aula i al centre.

1.- Modalitat: 20 hores presencial i 10 hores a distància

 2.-  Les dates de realització són entre el dia 08  d’octubre  i el dia 15 de desembre  de 2014.

3.- Lloc: Tarragona

4.- Organitza Ceradai-Institut

5.- Els objectius i els continguts de l’activitat. Dissenyar una experiència docent d’aprenentatge  basat en projectes aplicant el Cooppel (Dinàmica i Jocs de Cooperació pel Diàleg i per la Pau)

01.- Objectius generals dels cursos Cooppel.ABP:

a.- Promoure el domini de la dinàmica Cooppel, la qual és molt senzilla, junt en la capacitació del professorat a través del disseny i posada en pràctica dins de l’aula i/o en el centre d’aprenentatges basats en projectes.
b.- Generar dinàmiques de reflexió i canvi en els centres educatius a través de l’anàlisi crítica de les pràctiques educatives i el disseny d’actuacions educatives innovadores centrades en la pràctica de les dinàmiques i dels jocs de Cooperació pel Diàleg i per la Pau (Cooppel).
c.- Propiciar la interacció dels docents a través de la xarxa i la construcció d’una comunitat de pràctiques al voltant del concepte d’aprenentatge basat en projectes (ABP). Facebook i Twitter
d.- Difondre les bones pràctiques generades en el curs per visualitzar el treball dels participants i els seus centres educatius. Opcional a participar en jornades en general sobre el tema o en jornades que organitza Ceradai en espais cedits per l’administració pública, col.legis oficials professionals, associacions i entitats privades, etc. Facilitem la publicació digital de les experiències dutes a terme.

02.- Objectius específics dels cursos  Cooppel.ABP:

 a.-  Dissenyar un projecte d’aprenentatge Cooppel en cicles de disseny reflexiu i col·laboratiu a través de la xarxa i/o en el mateix centre educatiu o zona educativa.
b.- Integrar en el projecte d’aprenentatge Cooppel. ABP, estratègies d’ensenyament vinculades amb la socialització crítica i l’ús de les TIC.
c.- Crear els mecanismes d’avaluació formativa necessaris per al desenvolupament del projecte i la regulació de l’aprenentatge, valorant especialment l’ús de tècniques com mapes conceptuals, mapes mentals, mapes decisoris Cooppel, d’objectius compartits, coavaluació i autoavaluació, orientacions de base, de rúbriques, els diaris d’aprenentatge i el portafolis.
d.- Delimitar les condicions per a la posada en funcionament d’aquests projectes d’ensenyament i aprenentatge Cooppel  i treure conclusions vàlides per a futures actuacions.

03.- Continguts dels cursos Cooppel.ABP per 10 sessions a dues hores cadascuna.-

3.1.- El meu pla de formació.-

I.- Què vull aconseguir? Aprendre a través de projectes. I com avaluaré el meu pla formatiu i com avaluaré el Cooppel.ABP a l’aula i al centre?-

a.- Elaboració del propi pla de formació i de la meva pròpia carpeta o portafolis docent, tot considerant les instruccions i les propostes sobre el currículum, les metodologies i l’orientació educativa del Departament d’Ensenyament.

b.- Què necessito? Què aspiro aconseguir per mitjà del curs?

c.- Les competències bàsiques i el currículum. La nova orientació educativa de Catalunya

Com a conclusió: el meu projecte de formació docent dins dels projectes dels meus companys/es del curs com de les aspiracions dels meus companys/es de la feina. Com aconseguir millores per a què amb el mateix esforç comprovem millors resultats i delectem més satisfacció en el treball.

II.- Aprenem la dinàmica de l’enrolament Cooppel. La dinàmica motivadora i del procés del disseny.-

La dinàmica de l’enrolament del Cooppel en grups de tres persones s’aprèn la dinàmica de rols alternatius i seqüencials dels moviments dels jocs (metàfora de la sardana Cooppel).

3.2.- El procés del disseny Cooppel.ABP. Elecció d’un tema i d’una font sobre els continguts i les competències bàsiques que vulguem aprendre o treballar. L’Aprenentatge Basat per Projectes (ABP). Com aplicar la dinàmica Cooppel dins de l’Aprenentatge Basat en Projectes?.

3.3.- Treball previ abans de presentar el projecte Cooppel.ABP o abans de l’inici de partides Cooppel: Organitzem-nos per a jugar al Cooppel.

– El sociograma del grup classe i l’agrupament de l’alumnat en grups de tres o quatre alumnes. La socialització rica

– La presentació a l’aula grup de la dinàmica Cooppel i demostració compartida de les seves avantatges

– Compromís del gran grup i personal per a iniciar el projecte i elaboració personal i de grup Cooppel del compromís d’aprenentatge

3.4.- Aprenem a llegir les transaccions entre nosaltres i millorem la nostra comunicació, planificació i motivació. (lectures reflexives)

Des del model de la psicologia humanista i l’anàlisi transaccional i de la intel·ligència emocional, llegir les emocions, sentiments autèntics i falsos, consciència sobre posició existencial, lectura de guions i relació amb l’expressió escrita, oral i literària), jocs psicològics i com eliminar-los.

3.5.- Preparem el nostre cos per a jugar (paraesport preparatori) (exercicis motrius i físics pràctics)

– Exercicis físics per agrupaments de tres, de dos o a nivell personal basats en la Gimnàstica Cerebral i la Kinesiologia

– Exercicis inspirats en l’ EFT

– Exercicis d’escalfament amb música  i de meditació  i de relaxació en silenci

3.6.- A partir de les tasques escolars fabriquem els nostres materials de jocs Cooppel. Les aplicacions de les TIC i de les TAC.-

Cartes, targetes, dòminos, cromos… de jocs de taula

Mapes conceptuals, mentals, decisoris de jocs de tauler

3.7, 3.8 i 3.9.- Com implicar a les famílies i amb el Cooppel com poden ajudar els pares i les mares en els reptes de les tasques escolars per casa i aplicar el currículum en la vida com a oci creatiu i diversió cooperativa. Sessions pràctiques en associacions, centres educatius, col·legis oficials professionals (metges, pedagogs, psicòlegs, etc.)

3.10.- Festa Cooppel. Celebració pública de jugades, partides i partits Cooppel i exposició de mostra de produccions creatives de processos i de productes d’aprenentatge. (aprendre a aprendre tècniques d’estudi i mnemotècnia). Treure més profit de moments com finals de trimestre o de curs. Així com diades o jornades commemoratives actives com el DENIP, dies internacionals, europeus, etc. Col·laboració cultural amb l’entorn de l’alumnat i de les seves famílies. Utilització de les TIC i de les TAC durant el desenvolupament de Cooppel ABP en un projecte nostre que portem a terme.

 

6.- Les dates i l’horari de l’activitat. Dilluns i dimecres de 18 a 20 hores

7.- Modalitat. Mixte.  20 hores presencials i 10 hores a distància
8.- Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat. Etapes déducació infantil, primària, ESO i post-obligatòria
9.- Nombre de places.30
10.- Relació nominal de les persones formadores o tutores.  Josep Maria Ferran i Torrent, Josefina Masip Tarragó, entre altres
11.- Cost de la matrícula. 15 euros
12.- Pla d’avaluació de l’activitat. Assistència, participació i elaboració d’un projecte d’aula
13.- Tipus de difusió de l’activitat. Digital. Membres associació i associacions cooperants i centres educatius. Mesos de juliol. agost i setembre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *