Criteris i sistema d’avaluació

a) Correcció grupal i registre de l’activitat diària.

Model Avaluació General Grup interactiu Avaluació grups interactius setmanal

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Criteris:

1.Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la unitat) i divisió (partició, agrupament, aproximació).
2.Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència, descriure-les i continuar la seqüència. Classificar i establir criteris de
classificació.
3.Comprendre situacions-problema de l’entorn proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes, taules…), xifres i signes adients per representar situacions-problema. Cercar i seleccionar les dades necessàries i estimar una resposta. Desenvolupar estratègies de solució.
4.Comunicar oralment i per escrit, de forma clara, coneixements i processos matemàtics duts a terme. Reconèixer la validesa de diferents processos de solució d’una situació-problema.
5.Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els fraccionaris i decimals com expressió concreta de l’aproximació de la mesura.
6.Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els nombres naturals de forma apropiada a cada context.
7.Interpretar i realitzar representacions espacials.
8.Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenar-les i expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), usant les TIC.
9.Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada en forma gràfica.

c) Nivell de participació en el bloc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *