Hidrologia

La hidrosfera

L’aigua a la Terra. Concepte d’hidrosfera i la seva funció reguladora. Distribució de l’aigua a la hidrosfera. El cicle de l’aigua.

Les aigües oceàniques. Característiques principals (salinitat, temperatura i densitat). Dinàmica oceànica. Corrents marins, onades i marees, causes i tipus. Els fenòmens de “El Niño” i “La Niña”. Causes i conseqüències.

Les aigües continentals. Conceptes de conca hidrogràfica i conca hidrogeològica. Delimitació de la conca hidrogràfica sobre el mapa topogràfic. Dinàmica de l’aigua a nivell de conca. Precipitacions, evapotranspiració, escolament superficial i escolament subterrani. Formulació i càlcul del balanç hídric a la conca.

Els torrents són corrents d’aigua intermitents i de poca longitud formats en terrenys de pendent pronunciat i que transcorren per una llera fixa.

Com es formen? Els torrents es formen en reunir-se les aigües salvatges en una llera, per la qual cosa només porten aigua de precipitacions recents o de desglaç.

http://www.geocities.ws/cienciesterra/tema4/CTMA04_01.html

 

Les aigües superficials. El cabal i la seva mesura. L’hidrograma (determinació i anàlisi). Factors naturals que causen les variacions del cabal.

El comportament d’un riu queda reflectit en un gràfic anomenat hidrograma que és una representació gràfica del cabal del riu al llarg de! any hidrològic. L’hidrograma s’obté representant en ordenades el cabal mesurat en la desembocadura i en abscises el temps. També es poden fer hidrogrames per a períodes d’uns pocs dies (més utlitzats en els rius mediterranis, que presenten grans canvis després de intenses precipitacions) en la gràfica que teniu al costat podem observar la corba de crescuda, la qual assoleix el seu màxim hores després d’haver-se produït les precipitacions. Anomenem temps de resposta al temps transcorregut des del moment que ha caigut la meitat de la precipitació i aquell en què el riu assoleix el cabal nàxim. En general, aquest temps de resposta és major en els rius que presenten conques més àmplies. Aquests hidrogrames són molt importants a l’hora de prevenir les avingudes i per poder aprofitar millor l’aigua en les centrals hidroelèctriques

font:http://www.geocities.ws/cienciesterra/tema4/CTMA04_01.html

 

Les aigües subterrànies. característiques que defineixen els aqüífers (porositat i permeabilitat). Tipus de porositat: primària (intergranular) o secundària (per fracturació i per dissolució). Tipus d’aqüífers segons la seva estructura (lliures i captius) i litologia (aqüífers en sediments detrítics i en roques). Nivell freàtic i nivell piezomètric. El moviment de l’aigua en els aqüífers. Flux subterrani. La relació entre les aigües superficials i les aigües subterrànies . L’exemple del riu influent i del riu efluent.

 

Què és un aqüífer?

imatge: www.geo.brown.edu

imatge: www.aula2005.com

imatge: platea.pntic.mec.es

 

Els usos i la gestió de l’aigua. L’aigua com a recurs. Els usos consumptius i els usos no consumptius.. Valoració dels recursos hídrics a Catalunya. Mesures per aconseguir una major racionalitat i eficiència en els usos de l’aigua. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’aigua com a font d’energia. Energia hidroelèctrica, mareomotriu, ondimotriu i l’aprofitament dels corrents marins.

———————————————————————————————————————————————

Impactes a nivell quantitatiu que afecten els rius. Els efectes de les extraccions d’aigua, dels embassaments, de les canalitzacions, dels transvasaments i de l’explotació dels aqüífers relacionats amb els rius. Els cabals ecològics o el règim de cabals de manteniment. Impactes en els aqüífers associats a la sobreexplotació de les aigües subterrànies.

 

Impactes a nivell quantitatiu que afecten els rius from mgene4

————————————————————————————————————————————-

 

La qualitat de l’aigua. Indicadors de qualitat físics, químics i biològics. La contaminació de les aigües. Els focus de contaminació puntual i els focus de contaminació difosa. Principals contaminants i les seves fonts. Principals tipus de contaminació que afecten els rius, els llacs, els aqüífers, els mars i els oceans. L’eutrofització. La intrusió salina. Les marees negres.

Riscos associats a l’acció geològica de l’aigua. l’ocupació de la plana d’inundació. Les avingudes. La carstificació i els esfondraments associats a l’acció geològica de les aigües subterrànies.

Regeneració i gestió de l’aigua a nivell de conca. Depuració natural de les aigües. Processos de potabilització, control de la qualitat de l’aigua i depuració de les aigües residuals. Potabilitzadores, dessalinitzadores i Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR). Directiva marc de l’aigua.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *