Recursos de la geosfera i l’edafosfera.

 

——————————————————————————————————————————————————
 Activitats:
———————————————————————————————————————————————————

Impactes ambientals que es poden generar a partir de l’extracció dels materials que s’utilitzaran com a àrids .

Impactes Descripció
Pèrdues de terres (sòl) L’extracció mecànica de les roques, sorres i graves, origina grans forats o provoquen la pèrdua del sòl.
Contaminació atmosfèrica Les operacions mineres sovint contaminen l’atmosfera amb els enormes volums de pols generats per les explosions, el transport i el processament.
Contaminació de les aigües superficials i subterrànies Les operacions mineres sovint contaminen les aigües superficials i les subterrànies amb els materials resultants de l’explotació i la pols generada. Les aigües subterrànies es contaminen per lixiviació de les aigües superficials.
Soroll Les explosions i el transport causen sorolls molestos als residents locals i a la vida silvestre.
Energia L’extracció i el transport requereixen unes quantitats enormes d’energia normalment derivada de la combustió dels combustibles fòssils, que contribueixen a agreujar fenòmens com la pluja àcida i l’increment de l’efecte hivernacle.
Degradació del paisatge (pèrdua de vegetació) Les extraccions a cel obert suposen sovint regressions de la successió ecològica que no es restableixen fins molts anys després que s’hagi abandonat la activitat.
Esllavissades i despreniments Les extraccions de material modifiquen el terreny i provoquen inestabilitats gravitatòries.

 ——————————————————————————————————————————————————-

  Molts minerals i roques s’exploten en mines a cel obert i en mines subterrànies. 
Impactes per a cada tipus d’explotació:

Tipus d’explotacions Impactes
Mina a cel obert Pèrdues de terres, sovint causen destrosses permanents en la superfície terrestre
Alteració de la dinàmica dels aqüífers
Contaminació acústica pel soroll de les explosions, l’extracció i transport dels materials
Contaminació atmosfèrica per la pols produïda
Contaminació dels aqüífers, especialment pel rentatge de l’explotació i la producció d’aigües àcides
Contaminació del sòl en finalitzar l’explotació i convertir-se en un abocador de residus
Impacte visual, es produeixen alteracions del paisatge
Mina subterrània Pèrdues de terres, originen grans cavitats, que en alguns casos poden provocar processos de subsidència
Alteració de la dinàmica dels aqüífers
Contaminació acústica per les explosions, l’extracció del materials i el seu transport
Contaminació dels aqüífers, especialment pel rentatge de l’explotació i la producció d’aigües àcides
Contaminació del sòl a l’exterior de la mina per acumulació de runam
Inestabilitats en talussos, esfondraments.
Malalties laborals

——————————————————————————————————————————————————-

 Les pedreres són un altre tipus d’explotació d’àrids artificials que comporta un fort impacte en el medi ambient.
Mesures correctores que es poden aplicar en finalitzar aquesta explotació.

  • Restauració de xarxes de drenatges
  • Rebliment dels forats que s’han produït al llarg de l’explotació amb materials de l’entorn
  • Disminució del pendent dels talussos i minimització dels riscos del moviments de massa
  • Restitució del sòl fèrtil utilitzant criteris de qualitat del substrat
  • Restaurar la cobertora vegetal utilitzant espècies autòctones (sembres i plantacions)
  • Integració paisatgística (geomorfològica, cromàtica/textural)
  • Connectivitat ecològica
  • ——————————————————————————————————————————————

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *