Featured post

El perquè d’un temps per pensar

Aquest espai mostra el treball de la llicència retribuïda d’estudis ‘Lideratge dels centres educatius: una formació de qualitat’ concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2413/2009, de 27 de juliol (DOGC núm. 5461 9/9/2009)

El títol d’aquest bloc té un doble sentit. D’una banda vull expressar la necessitat que té un directiu d’un centre educatiu de trobar temps per pensar, la meva experiència em diu que no és gens fàcil. D’altra banda el temps que he gaudit amb aquesta llicència per pensar i poder aportar una visió des del raonament acurat i la lògica de l’experiència viscuda com a directiva.

Com a resum, aquesta llicència mostra la situació actual de la direcció escolar a Catalunya: els directius en actiu no estan formats per a desenvolupar la tasca directiva, la major font de coneixement és l’experiència i manifesten la necessitat d’una formació de qualitat tot i traspuar cert escepticisme vers la formació.

L’estudi reflecteix un consens relatiu en les diferents institucions i professionals teòrics de la direcció escolar a l’hora de definir els continguts de la formació. D’altra banda, si acceptem que el model professional que aporta la LEC és el marc normatiu per definir una formació que doni eines a fi que cada directiu desenvolupi el seu model lligat al seu context i permetre desenvolupar, d’aquesta manera, l’autonomia de centre necessària per a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat, el treball desenvolupat ofereix un punt de vista nou sobre aspectes col•laterals que poden aportar una formació de qualitat en direcció escolar:

    • Crear una borsa de directors professionals per cobrir les vacants a la direcció sense candidatura, mitjançant una formació a directius en actiu i a docents interessats en direcció escolar.
    • Unificació del Servei Educatiu que defineix la LEC: Centres sostinguts amb fons públics, mitjançant una formació a directius de centres públics i concertats.

Com a conclusió final de l’estudi cal remarcar que la necessitat d’una formació en direcció escolar de qualitat que permeti la professionalització de les direccions és un reclam des de diferents àmbits i que es presenta com una oportunitat per tal d’aconseguir beneficis col•laterals que millorarien el Sistema Educatiu Català en la consecució dels seus objectius generals.