El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa de decisions dels equips docents (amb la participació de la família i de l’alumnat) sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu.
A continuació, us presentem un resum actualitzat amb els aspectes més rellevants sobre les orientacions en l’elaboració dels PI.

El PI ha de contenir tota la informació relativa a les dades personals i acadèmiques de l’alumne, així com també ha d’incloure el motiu pel qual es decideix elaborar el PI, les mesures i els suports necessaris perquè l’alumne assoleixi les competències bàsiques, i els criteris d’avaluació, superiors o inferiors als que corresponen al nivell en què està escolaritzat, concretats a la proposta educativa, els acords amb altres professionals i la família, i qualsevol altra decisió de l’equip docent que es consideri necessària.
El PI pas a pas (primària)*
El PI pas a pas (secundària)*
Us deixem també un document d’orientacions que us pot ajudar a entendre com elaborar un PLA DE SUPORT INDIVIDUALITZAT.