Attention to Diversity

nens diversitat

És clar que el mateix mètode educatiu que s’utilitza amb un sol grup d’estudiants té resultats diferents en funció dels coneixements de cada alumne i l’experiència prèvia, la seva capacitat intel·lectual i els seus interessos i motivacions.

Per aquesta raó, aquest bloc inclou exercicis i pàgines amb diferents nivells. Així, els estudiants que necessiten un nivell més baix d’exercicis, o els que tenen un nivell més avançat que la resta, troben fàcilment les activitats que poden fer amb plena autonomia.

Per avaluar-los cal tenir en compte aquestes diferències, tenint el compte l’activitat realitzada i cap a qui va adreçada. També s’ha d’estar al corrent d’aquestes diferències a l’hora d’ensenyar i la planificar  tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.