Key Competences

nens pensant

1 . Competència en comunicació lingüística

   Aquesta competència implica l’ús de la llengua com a instrument de comunicació oral i escrita. Aquest bloc ofereix una àmplia gama d’activitats que promouen la comunicació real a l’aula, amb un desenvolupament sistemàtic de les destreses i escrites i orals.

2 . Tractament de la informació i competència digital

Els estudiants aprenen a utilitzar les TIC com un mitjà essencial per a la informació i la comunicació. L’adquisició d’aquesta competència implica l’ús de la tecnologia per resoldre problemes de manera eficient i tenir una actitud crítica cap a la informació disponible. Els estudiants poden practicar i participar en jocs interactius, així com practicar la pronunciació a través de cançons i les històries.

3 . Competència social i ciutadana

Aquesta competència suposa comprendre la realitat social del món en què vivim i exercir la ciutadania democràtica en una societat cada vegada més plural . Aprendre una llengua estrangera implica el coneixement de trets culturals ( els festivals ) i la informació relacionada amb les diferents comunitats de parlants de la llengua anglesa .

4 . Competència artística i cultural

Aquesta competència implica conèixer, apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques . Implica també la immersió en el llenguatge, tradició i cultura del món de parla angles, a partir de les pàgines relacionades amb festes i cançons tradicionals .

5 . Per aprendre a aprendre

Aquesta competència suposa, d’una banda, iniciar-se en l’aprenentatge i, de l’altra, ser capaç de continuar aprenent de manera autònoma . L’aprenentatge d’una llengua estrangera es rendibilitza enormement si s’inclouen continguts directament relacionats amb els alumnes. Aquest bloc permet als estudiants explorar la web en busca d’informació específica i així poder tenir un procés d’aprenentatge més significatiu .

6 . Autonomia i iniciativa personal

Aquesta competència es refereix a la possibilitat d’optar amb criteri propi. L’adquisició d’aquesta competència implica ser creatiu, innovador, responsable i crític  a partir del desenvolupament d’històries individuals o bé proposades en grups ( projectes). Aquestes tasques fomenten la cooperació i el respecte pels altres, el treball en equip i la valoració de les opinions dels altres .

7 . Competència en el coneixement i interacció amb el món físic

Aquesta competència suposa la percepció precisa de l’espai físic en què es desenvolupen la vida i l’activitat humana, i l’habilitat per interactuar-hi . Aquesta competència permet argumentar racionalment les conseqüències dels diferents estils de vida i prendre decisions sobre una forma física i mental saludable en un ambient sa i segur. En aquest bloc no es tracta del tot aquesta competència, però si que s’els pot fer un incís en la importancia de la seguretat a internet i de les estones que estan connectats.

8 . competència matemàtica

L’adquisició d’aquesta competència suposa aplicar destreses i actituds que permeten raonar matemàticament, i la capacitat d’expressar i comunicar-se en el llenguatge matemàtic i d’integrar el coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixement. Hi ha alguns jocs proposats en aquest bloc, en els quals els estudiants poden practicar les matemàtiques en comptes de la llengua.