Avaluation

 logo visto

1 . Participa en interaccions orals controlades sobre temes coneguts i en situacions de comunicació predictibles, respectant algunes regles bàsiques com escoltar i mirar a qui parla .

2 . Identifica informació específica de textos orals en diferents situacions comunicatives.

3 . Llegeix i localitza informació explícita i directa.

4.  Compren textos sobre diversos temes d’interès .

5. Prepara textos escrits en formats digitals tenint en compte el destinatari, el tipus de text i la finalitat .

6. Utilitza formes i estructures de la llengua estrangera incloent-hi aspectes de ritme, accentuació i entonació en diferents contextos comunicatius i de manera significativa .

7. Fa servir algunes estratègies per aprendre a aprendre, com fer preguntes segons escaigui per obtenir informació, demanant aclariments, utilitzant diccionaris bilingües i monolingües en línia per buscar, recopilar i organitzar informació en diferents formats,

8. Utilitza de les TIC per comprovar i verificar la informació .

9. Valora la llengua estrangera com a instrument de comunicació i mostra curiositat i interès pels seus parlants .

10. Identifica alguns trets, costums i tradicions de països on es parla la llengua estrangera i els compara amb els seus propis.