Contents

contenidos

CONTINGUTS BLOC 1 – Escoltar , parlar i conversar

 • Escoltar i comprendre missatges orals progressivament més complexes , com instruccions o explicacions  o enregistraments audiovisuals per extreure’n informació global o específica .
 • Interès per expressar-se oralment amb una pronounciació correcta mentre estan cantant les cançons proposades.
 • Valoració de la llengua estrangera com a instrument de comunicació .

CONTINGUTS BLOC 2 – Llegir i escriure

 • Llegir i comprendre diferents textos : cançons , contes , històries …
 • L’ús de la informàtica i la tecnologia de la comunicació per llegir , escriure i transmetre informació .
 • Ús, progressivament independent, d’estratègies de lectura identificant la informació més important , deduint el significat de paraules i expressions no conegudes a partir de l’ús de diccionaris en línia .
 • Composició de textos propis amb diversos fins comunicatius .

CONTINGUTS BLOC 3 – Coneixement de la llengua .

 • Pronunciació acurada amb el ritme, l’accentuació i l’entonació adequats, quan aquests actuïn o llegeixin en veu alta.
 • Reconeixement i ús del vocabulari emprat anteriorment, així com formes i estructures pròpies i bàsiques de la llengua.
 • Confiança en la seva pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera

 CONTINGUTS BLOC 4 – Aspectes socioculturals i consciència intercultural

 • Valoració de la llengua, i d’altres idiomes, com un mitjà per comunicar-se i socialitzar amb persones d’altres països.
 • Interès en el contacte i la comunicació amb parlants de la llengua anglesa a través dels mitjans de comunicació que ofereixen les tecnologies de la comunicació.