Objectives

Els objectius d’aquest bloc són:

  • Aprendre i practicar els continguts gramaticals, especialment els relacionats amb els substantius, verbs i adjectius
  • Adquirir més vocabulari, a partir de l’exploració de pàgines web relacionades amb els continguts treballats i fent jocs de paraules.
  • Llegir i comprendre diferents tipus de textos en llengua estrangera.
  • Ser capaç de memoritzar i cantar algunes cançons tradicionals en anglès.
  • Produir alguns textos breus i senzills per tal de col·laborar al bloc.
  • Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i tradicions.
  • Desenvolupar actituds de confiança en si mateix, sentit crític, tenint iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

objectives1