Guia didàctica

Orientacions didàctiques

Aquest bloc té objectiu principal proporcionar recursos TIC, tant a professorat com alumnat, per afrontar els continguts de Geometria de 6è de Primària així com les competències que se’n desprèn del seu aprenentatge a través de les propostes d’aquest bloc.

Mostes propostes tenen activitats interactives perquè l’alumne pugui aprendre, practicar, i auto-avaluar el seu aprenentatge. Estan assenyalades amb un asterisc*.

Criteris d’avaluació

L’avaluació de l’alumnat serà continua, tenint present:

 • Nivell d’execució de les diferents làmines:
  • seguiment de pautes,
  • netedat,
  • exactitud i
  • correcció en la solució de cada projecte.
 • Coneixement dels continguts teòrics a través de controls escrits en què es presenten exercicis a partir de les làmines que han de resoldre.
 • Implicació i participació en el treball a l’aula, bé sigui en els treballs individuals com els cooperatius.

Seqüenciació

La proposta és seguir l’índex de continguts que dóna un ordre sistemàtic a seguir per assolir cadascun dels continguts. Tanmateix, es poden abordar per separat si es desitja repassar, definir o aprofundir algun aspecte concret.

Activitat de repàs dels continguts:

Farem servir una aplicació amb Jclic que en 64 activitats fa un repàs global a tots els continguts treballats. A la PDI projectarem les activitats que proposa. Organitzar l’aula en equips cooperatius, en què cada equip és qui pensa la resposta i quan la té escrita uns dels seus membres ha de resoldre-la a la pantalla. Els equips participen en ordre, i ha de participar cada membre de l’equip, de manera que tots els alumnes surten a la PDI.

El mestre pot avaluar: la interacció dintre de cada equip entre els seus membres, l’acció individual en proposar com solucionar l’activitat dins l’equip i l’execució mateixa a la PDI.

Atenció a la diversitat.

En el mateix índex de continguts recull tant activitats d’ampliació o reforç per aquells alumnes segons criteri de mestres i propis alumnes.

Programació

Objectius Competències matemàtiques Altres competències
 • Resoldre problemes fent dibuixos.
Dimensió resolució de problemes1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. Competència en el coneixement i la interacció amb el medi físic
 • Reconèixer el grau, el minut i el segon com a unitats de mesura d’angles.
 • Fer servir les equivalències entre les unitats de mesura d’angles i de temps.
Dimensió connexions6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Competència d’aprendre a aprendre
 • Dibuixar l’angle suma de dos angles donats i calcular-ne numèricament la mesura.
 • Dibuixar l’angle diferència de dos angles donats i calcular-ne numèricament la mesura.
 • Calcular l’angle complementari o el suplementari d’un de donat.
 • Reconèixer i mesurar angles de més de 180 °.
 • Fer un projecte amb gràfics lineals de tres característiques.
Dimensió comunicació i representació 9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.
 • Conèixer estratègies per resoldre un problema, com, per exemple, reduint-lo a un altre problema conegut.
 • Representar dades en gràfics de sectors.
Dimensió resolució de problemes1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. Tractament de la informació i competència digital
 • Utilitzar el valor de la suma dels angles per trobar l’amplitud d’angles desconeguts.
 • Calcular la longitud d’una circumferència coneixent-ne el diàmetre o el radi.
 • Calcular l’àrea d’un quadrat coneixent- ne o mesurant-ne el costat.
 • Trobar l’àrea d’un rectangle coneixent- ne o mesurant-ne la base i l’altura.
 • Calcular l’àrea d’un rombe coneixent-ne o mesurant-ne les diagonals.
 • Calcular l’àrea d’un romboide coneixent-ne o mesurant-ne la base i l’altura.
 • Calcular l’àrea d’un triangle coneixent-ne o mesurant-ne la base i l’altura.
 • Calcular l’àrea d’un polígon regular coneixent-ne el costat i l’apotema.
 • Calcular l’àrea d’un cercle coneixent-ne o mesurant-ne el radi o el diàmetre.
 • Calcular l’àrea d’una figura plana descomponent-la en figures d’àrea coneguda.
2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Dibuixar figures circulars.
Dimensió comunicació i representació8. Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit). Competència d’aprendre a aprendre
 • Identificar les bases i les altures d’un triangle.
 • Traçar l’altura corresponent a una base donada.
 • Identificar les bases i les altures d’un paral·lelogram.
 • Traçar l’altura corresponent a una base donada.
 • Dibuixar circumferències i assenyalar-ne els elements.
 • Identificar el cercle i les figures circulars.
 • Traçar figures planes amb la suficient exactitud.
9. Fer servir les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.
 • Conèixer estratègies per resoldre un problema, com, per exemple, començant amb problemes més senzills.
Dimensió resolució de problemes1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. Competència d’autonomia i iniciativa personal
 • Calcular el volum d’ortoedres i cubs amb un cub unitat.
 • Reconèixer el metre cúbic, el decímetre cúbic i el centímetre cúbic com a unitats de volum.
 • Calcular el volum d’un ortoedre.
2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Identificar i classificar prismes i piràmides.
 • Reconèixer els elements i desenvolupaments de prismes i piràmides.
 • Reconèixer i definir els cinc poliedres regulars: tetraedre, octaedre, icosaedre, cub i dodecaedre.
 • Associar decímetre cúbic i metre cúbic amb litre i quilolitre, respectivament.
Dimensió connexions7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.