CEIP Marta Mata

Espai LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) http://www.xtec.cat/lic/

Instruments per a l’avaluació inicial de l’alumnat http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm

Nivells de competència lingüística per a l’alumnat nouvingut A1 Usuari bàsic http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/nivell_inicial.pdf

Els Plans Individuals Intensius http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_pii.htm

Proves d’avaluació de l’alumnat nouvingut de Primària per al curs 2007-2008 http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_avaluacio-presentacio__prim.htm

Estratègies d’intervenció lingüística http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_estrategies.htm

El joc: recursos per incentivar l’ús de la llengua http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/joc/prof_lleng_joc.htm

Comunicació amb les famílies http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_com_traduccio2.htm#gir

M A T E R I A L S

Materials per treballar el nivell A1 http://www.xtec.cat/~bpalau2/material_nivell_a1.htm

Material multimèdia interactiu http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_multimedia.htm#expressio

Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

La Nadia i en Li: parlem, llegim i escrivim http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

Les botigues: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes1.htm#botigues

112 accions: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes2.htm#accions

Jocs LIC (de llengua) http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_manipulable.htm

Xarranca: jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_xerranca.htm

Comencem a parlar http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm

Acollida.net http://www.xtec.cat/crp-alturgell/

EDUCACIÓ EN VALORS

RECURSOS WEB D’EDUCACIÓ EN VALORS trets de GREM (Grup  Recerca Educació Moral) de l’ICE de la Universitat de Barcelona
El método de los tres turnos. Guía didáctica para educadores. Interessant mètode per a l’aprenentatge i entrenament en nous hàbits de diàleg i escolta. http://www.elkarri.org/publicaciones/monograficos/object.php?o=41
Edualter. Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat. http://www.edualter.org/index.ca.htm
Materials, bibliografia i enllaços a recursos web sobre educació en valors, educació intercultural, educació per al desenvolupament, educació per la pau, educació per els drets humans i educació per la resolució de conclictes i mediació. http://www.edualter.org/material.ca.htm
Més iguals que diferents. Francesc Carbonell. http://www.iespana.es/miqd/index.htm

FilòPolis. Filosofia per a no iniciats.Llorenç Vallmajó Riera. http://www.xtec.es/~lvallmaj/summapa.htm
Senderi. Butlletí d’educació en valors. Fundació de Serveis de Cultura Popular. Aquest és un espai virtual de referència en l’àmbit de l’educació en valors que, a més d’oferir elements per a la reflexió teòrica, eines per a la pràctica educativa i intercanvi d’experiències, avança en la tendència d’esdevenir una comunitat virtual especialitzada, que estimuli el debat i la difusió d’idees al voltant de l’educació en valors. Senderi és un projecte compartit amb un conjunt d’institucions vinculades al món de l’educació. http://www.senderi.org/
El debat sobre valors i religió a l’escola.  Salvador Carrasco Calvo http://www.senderi.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=788&mode=thread&order=0
Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses. http://www.cetr.net/
Materials d’educació en valors. SENDERI. Fundació de Serveis de Cultura Popular.  http://www.xtec.es/recursos/valors/index.htm
Educación en valores. Profes-net. http://www.gh.profes.net/educacion_valor.asp
Educación en derechos humanos. Admistia Internacional. http://es.amnesty.org/temas/educa/materiales.shtm
Videojocs i valors. Admistia Internacional. Catalunya. http://www.ai-cat.org/educadors/cat/videojocs/index.html
Juegos para la cooperación y la paz. Antonio Vivent. http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm
Lluna verda. Eduació en valors. Institut d’Educació. Ajuntament de Barcelona. http://www.bcn.es/IMEB/valors/
Maltractament entre alumnes. Jordi Collell i Carme Escudé. Materials específics adreçats a prevenir conductes de maltractament i de victimització. El treball amb aquests materials té sentit dins d’un marc més ampli d’activitats per a la millora de la convivència. http://www.xtec.es/~jcollell/
L’insult. Proposta didàctica per a cicle superior d’Educació Primària. http://www.xtec.es/~jcollell/insult.pdf
Tractem-nos bé. Guia per a l’alumnat de Primària. http://www.xtec.es/~jcollell/Guia%20Alumnes%20Primaria.pdf
Alteris. Material didàctic multimèdia d’Educació per a la Ciutadania, a partir de l’estudi de la població. Santiago Cucurella. http://www.xtec.es/~scucurel/Base.html
Convivencia escolar y prevención de la violencia. Maria José Díaz Aguado. Catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. http://www.cnice.mecd.es/recursos2/convivencia_escolar/index.html
Proyecto “Crecer con derechos”. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. http://www.ucm.es/info/quiron/crecer.htm
Viaje a la esperanza. Materiales para el estudio de las migraciones en la Educación Secundaria Obligatoria. Grupo Eleuterio Quintanilla. Plataforma Asturiana de Educación Crítica. http://www.cnice.mecd.es/recursos/secundaria/transversales/viaje_esperanza/home.htm
Les migracions. Continguts i activitats sobre les migracions. Projecte coordinat per P. Roig .http://www.xtec.es/escola/migracions/
El lleure. Document on es treballen les eines per a l’orientació dels estudiants cap a una actitud de coneixement i crítica del món del lleure, a través de reflexions i activitats dirigides pel tutor. M. Burguet, R.M. Majoral.  Departament d’Educació. 2002. http://www.xtec.es/orienta/lleure.pdf
Hàbits de comportament. Material per a la sistematització i planificació d’hàbits en els àmbits de civisme i de relació en el primer cicle d’ESO. M.À. Sellés; B. Piqué; N. Beltrán. Departament d’Educació http://www.xtec.es/orienta/habits.pdf
Com sóc, com m’agradaria ser i què m’agradaria fer. Crèdit per a l’alumnat de segon curs de l’ESO pensat per afavorir l’aprenentatge de la presa de decisions. I. Camús, M. Codó, E. Liesa. Departament d’Educació. http://www.xtec.es/orienta/comsoc.pdf
Com erem, com som… Document pensat per tal que els alumnes puguin reflexionar sobre si mateixos, els canvis pels quals han passat i puguin optimitzar la seva autoestima. I. Camús, M. Codó, E. Liesa. Departament d’Educació. Data: 1-5-2000. http://www.xtec.es/orienta/com.pdf
EDUCACIÓ EN VALORS A TRAVÉS DEL CINEMA I ELS MITJANS AUDIOVISUALS
La pau a través dels mitjans audiovisuals. Edualter. L’elecció dels films que es presenten obeeix a un criteri general sobre els medis utilitzats en la ressolució de conflictes. La base argumental d’aquests films tracta sobre formes d’agressió i violència que, en diversos àmbits individuals i col.lectius, estan presents en la nostra societat. A partir de les diverses situacions de conflicte que es plantejen en les pel.lícules, s’ofereix la posibilitat de reflexionar sobre les causes d’aquests conflictes i les possibles maneres de solucionar-los. http://www.edualter.org/material/pau/pau.htm
La interculturalitat a través dels mitjans audiovisuals.Edualter. El conjunt de films seleccionats tracten diferents aspectes de la relació entre cultures. Temes com el racisme, la intolerància, la marginació, o la discriminació apareixen concretats en la trama argumental de les diverses pel.lícules. La nostra proposta és oferir unes pautes d’anàlisi per a determinar el sentit de les històries que es relaten i, per tant, valorar la perspectiva que ens ofereixen en relació al tema tractat. http://www.edualter.org/material/intcine/index.html
Cinema i desenvolupament. Les relacions nord-sud a través del cinema. Ernest Cañada / Edualter. Els materials didàctics adreçats a docents que treballen amb alumnat de 14 a 18 anys amb l’objectiu de facilitar una sèrie d’eines que els ajudin, a través del mitjà audiovisual, a informar, motivar, sensibilitzar i desenvolupar capacitats d’anàlisi i de crítica. http://www.edualter.org/material/cinemad/indexcat.htm
Guies didàctiques de cinema. Servei de Mitjans Audiovisuals del Departament d’Educació i amb la col·laboració de la Editorial La Magrana. http://www.xtec.es/audiovisuals/pagines/guies.html
Materials sobre cinema i valors. Seminari Permanent d’Educació per a la Pau de Badalona (SPEB). http://www.edualter.org/material/cinema/peliculas.pdf
Cinescola. AulaMèdia: Cinema a l’escola. Ramon Breu. Propostes de reflexió i de treball sobre films que tenen com a valor afegit una clara vocació didàctica, i que poden constituir-se en instruments d’aprenentatge atractius.  http://www.aulamedia.org/cinema/
Cinema a la web Filoètica. Materials i recuros de filosofia i ètica per a la reflexió .http://www.xtec.es/~asarsane/Cinema.htm
Cinema per a pensar. Ethos: ètica i moral. http://etica.portalamat.info/Cinema.htm
Taller del cine. Guies didàctiques de cinema. Profes-net. http://www.gh.profes.net/educacion_valor2.asp?id_categoria=315&catrecurso=12118&cat=Taller+de+cine
Cine en el aula. Profes-net. http://www.gh.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=36002
Guias didácticas de cine. Programa de cine y educación en valores. http://www.prensajuvenil.org/cineduca/valor/valor.htm
Estás en tu derecho. Ruta de vídeo. Fundación Germán Sánchez Ruipérez http://www.fundaciongsr.es/pdfs/rutas/humanos.pdf
Inmigrantes de cine. Ruta de vídeo. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/pdfs/rutas/inmigrantes.pdf
Sectas en el cine. Ruta de vídeo. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/pdfs/rutas/sectas.pdf
Tribus urbanas. Ruta de vídeo y propuetas de lectura. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/pdfs/rutas/tribus.pdf

LLENGUATGE INCLUSIU – COEDUCACIÓ

1. Recomanacions generals per evitar el sexisme i l’androcentrisme en les redaccions (se n’inclou alguna sobre llenguatge administratiu).

Igualdad de sexos en el lenguaje. (1986) Comisión de terminología en el Comité para la igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa.

Recomendaciones para un uso no sexista de la Lengua. (1987) Valencia: Departamento de la Dona. Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana.

Recomendaciones para el uso no sexista de la Lengua. (1988) Ministerio de Educación y Ciencia [Serie Coeducación].

La comunicación como elemento de progreso: Por un lenguaje no sexista. (1989) Gobierno de Navarra. Subdirección de la Mujer.

Propuestas para evitar el sexismo en el lenguaje. (1989) Madrid: Instituto de la Mujer.

Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. (1990) UNESCO.

Uso no sexista del lenguaje administrativo. (1990) Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales e Instituto de la Mujer.

El lenguaje instrumento de progreso. (1992) Emakunde [Serie cultura 1].

Indicacions per evitar la discriminació per raó de sexe en el llenguatge administratiu. (1992) Barcelona: Departament de la Presidència; Comissió Interdepartamental de promoció de la Dona.

Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. (1994) Diputación General de Aragón; Instituto Aragonés de la Mujer.

Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje administrativo. (1995) Madrid: Casa de la Mujer de Alcorcón; Concejalía de la Mujer de Alcorcón; Instituto de la Mujer.

VV.AA. NOMBRA. En femenino y en masculino. La representación del femenino y el masculino en el lenguaje. (1995) Madrid: Instituto de la Mujer.

El lenguaje más que palabras. Propuestas para un uso no sexista del lenguaje. (1998) Vitoria-Gasteiz: Emakunde.

http://www.emakunde.es/images/upload/lenguaje_c.pdf

Cómo tratar bien a los malos tratos. Manual de estilo para los medios de comunicación. (1999) Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer.

Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. (1999) Madrid: Concejalía de Promoción de la Igualdad y el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

Reflejar la diversidad también con el lenguaje. (1999) Pamplona: Ayuntamiento de Pamplona; Concejalía de la Mujer.

Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua. (2005) Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Document elaborat per la Secció d’Assessorament de Política Lingüística i revisat per Eulàlia Lledó [Criteris Lingüístics 6]. http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/linia.htm

2. Breu bibliografia sobre manuals i documents per evitar el sexisme i l’androcentrisme en les redaccions

Bengoechea, Mercedes. “Nombra en femenino y en masculino: Sugerencias para un uso no sexista del lenguaje en los medios de comunicación. La lengua y los medios de comunicación. Joaquín Garrido Medina (editor). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1999, pp. 267-81.

Bengoechea Bartolomé, Mercedes; Lledó Cunill, Eulàlia; López Diez, Pilar; Martín Rojo, Luisa. Perspectiva de género en la comunicación e imagen corporativa. Emakunde: Vitoria-Gasteiz, 2004.

www.emakunde.es/images/upload/Lenguaje_1.pdf

www.emakunde.es/images/upload/Lenguaje_2.pdf

www.emakunde.es/images/upload/Lenguaje_3.pdf

www.emakunde.es/images/upload/Lenguaje_4.pdf

Doyle, Margaret. the A-Z of Non-Sexist Language. Londres: The Women’s Press, 1995.

Instituto Andaluz de la Mujer. Cómo tratar bien a los malos tratos. Manual de Estilo para los Medios de Comunicación. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, 1999.

Lledó, Eulàlia. El sexisme i l’androcentrisme en la llengua: anàlisi i propostes de canvi. Barcelona: ICE de la UAB [Quaderns per a la Coeducació 3], 1992.

Lledó, Eulàlia. “Las miradas cruzadas: análisis de la presencia femenina en una muestra del DRAE” a Lo femenino y lo masculino en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (1998). Es pot baixar de “Las miradas cruzadas dos visiones sobre una muestra del Diccionario de la Lengua Española. Eulàlia Lledó Cunill Mercedes Bengoechea Bartolomé”

www.pntic.mec.es/recursos/secundaria/transversales/instituto_mujer/diccionario/miradas_introduccion.htm

Lledó, Eulàlia. Proyecto ADIEU. Recomendaciones para la redacción de un discurso académico libre de sexismo y de androcentrismo (1999).

http://www.sprachlabor.fu-berlin.de/adieu.

Lledó, Eulàlia. De les dones a la llengua. Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat. Barcelona, 2000. Apunts sobre… De les dones a la llengua. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2000. [Reflexions en Femení 2] http://www.diba.es/dona/fitxers/reflexionsenfemeni2.pdf (Consulta: 18.12.2003).

Lledó, Eulàlia. “Ministras, arrieras y azabacheras. De la feminización de tres lemas en el DRAE” penjat a “El cajetín de la Lengua – Espéculo UCM” l’1.03.2002 http://www.ucm.es/info/especulo/cajetin/lledo.html

Lledó, Eulàlia. “El lenguaje administrativo: o de cómo y cuándo administrar una lengua libre de sexismo y de androcentrismo” a Políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Administración Pública. Sevilla, 2003, pp. 83-98.

 Lledó, Eulàlia. Perspectiva de género en la comunicación e imagen corporativa. “Nombrar a las mujeres, describir la realidad: la plenitud del discurso”. Emakunde: Vitoria-Gasteiz, 2004, pp. 13-54.

www.emakunde.es/images/upload/Lenguaje_1.pdf

Lledó, Eulàlia. “Los maltratos, según el Diccionario de la Lengua Española. La violencia en el idioma”. El País. Domingo, 11.7.2004, p. 12.

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Lenguaje-Terminologia/Lledo-ViolenciaIdioma.htm

http://agendadelasmujeres.com.ar/notadesplegada.php?id=542

http://www.e-leusis.net/monograficos/opinion_ver.asp?id_monografico=326

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=2105

Lledó, Eulàlia. “El género, el sexo, la violencia y el habla en el Diccionario de la Lengua Española” a Meridiam, 34. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla, 2004, pp. 12-13.

Lledó, Eulàlia. “De diccionarios y violencias” a Cárcel de amor (catàleg de l’exposició). Madrid: Museo Nacional de Arte Centro Reina Sofía, 2005, pp. 194-205.

http://www.carceldeamor.net/

Lledó, Eulàlia. De llengua, diferència i context. Barcelona: Institut Català de la Dona [Quaderns de l’Institut, 3], 2005. http://www.gencat.net/icdona/publica_online.html.

Lledó, Eulàlia. L’espai de les dones als diccionaris: silencis i presències. Vic: Eumo Editorial [Capsa de Pandora 8], 2005.

Lledó, Eulàlia. Las profesiones de la A a la Z. (Opuscle-vocabulari sobre la denominació del femení i del masculí en els oficis, càrrecs i professions.) Madrid: Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), 2006.

Lledó, Eulàlia. Esports, dones i llengua. 1. Estatuts: un model. Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua 1], 2007. [Està previst que es pengi.]

Lledó, Eulàlia. Esports, dones i llengua. 2. Normatives de competició, reglamentacions i documents administratius. Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua 2], 2007. [Està previst que es pengi.]

Lledó, Eulàlia. Esports, dones i llengua. 3. Manuals d’aprenentatge. Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua 3], 2007. [Està previst que es pengi.]

Lledó Cunill, Eulàlia (coordinadora), Calero, Mª Ángeles y Forgas, Esther. De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en la 22ª edición del DRAE. Instituto de la Mujer [Serie Estudios 83]. Madrid, 2004.

Miller, Casey; Swift, Kate. The Handbook of NONSEXIST WRITING. New York: Harper & Row, 1988.

Sabatini, Alma. Il sessismo nella lingua italiana. Roma: Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, 1987.

Suardiaz, Deloa Esther. El sexismo en la lengua española (Ed. i trad. de José Luis Aliaga. Estudi preliminar d’Elvira Burgos i José Luis Aliaga). Saragossa: Pórtico, 2002. (Aquest llibre té unes exhaustives i molt interessants bibliografies.)

VV.AA. Mujeres, 18 (1995).

Llicència retribuïda per dur a terme el treball de recerca: Escriptores del món. Guia de recursos i orientacions didàctiques per a la literatura (curs 2001-2002).

http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200102/resums/elledo.html

3. Resolucions, recomanacions, instruccions i ordres

Catalunya

  • DOGC núm. 3660 – 19/06/2002. Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de promoure l’ús d’un llenguatge simplificat i no discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada (DOGC 3660, de 19 de juny).
  • DOGC núm. 3791 – 31/12/2002. Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC 3791, de 31 de desembre).

Estat espanyol

  • Reial Ordre de 14 de gener de 1931, Ministeri d’Instrucció Pública. “Denominaciones. De señoras y señoritas en cargos de este Ministerio y tratamientos en su caso” (Gaceta de Madrid, 15.1.1931), (PE 1.638-II).
  • Ordre del 24 de novembre de 1992, conjunta de la Conselleria de la Governació i de la Conselleria d’Assumptes Socials de la Junta d’Andalusia sobre l’eliminació del llenguatge sexista en els textos i documents administratius (BOJA 126, de 5.12.1992).
  • Ordre de 19 de febrer de 1993, conjunta de la Conselleria de Presidència i Conselleria d’Assumptes Socials. Acció Institucional. Normes per al compliment del principi de no discriminació per raó de sexe en la informació i divulgació de la Junta d’Andalusia (BOJA 24, de 6.3.1993).
  • Instrucció del Lehendakari al govern basc de 18 de març de 1994.
  • Reial Decret 733/1995 de 5 de maig de 1995, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE 131, de 2.6.1995).

Europa

  • Resolució 14.1 aprovada per la Conferència General de la UNESCO, en la 24ª reunió, apartat 1) del paràgraf 2), 1987.
  • Resolució 109 aprovada per la Conferència General de la UNESCO, en la 25ª reunió, paràgraf 3, 1989.
  • Recomanació Nº R (90) 4 del Comitè de Ministres als Estats membres sobre l’eliminació del sexisme en el llenguatge. Adoptada pel Comitè de Ministres el 21 de febrer de 1990, en la reunió 434 de Delegats de Ministres ((1991) Estrasburg: Consell d’Europa. Servei d’Edició i Documentació).

Les propostes de la Lluïsa Sàbat

CÀLCUL MENTAL CICLE MITJÀ (3r)

http://www.xtec.es/ceipmontcau-gelida/alumnes/cmprob/index.htm

BANC DE RECURSOS DE MATES

http://www.xtec.net/~mmontene/web/6hivern.htm

BANC DE RECURSOS DE LLENGUA

http://www.xtec.net/~mmontene/web/7hivern.htm

LECTURA EFICAÇ

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/eficas/index.html

SAC DE RECURSOS (WEB DE LA TERESA)

http://www.mmontene.ya.st/

ENIGMES CICLE INICIAL (percepció, atenció, lògica…)

http://www.xtec.cat/~smora/eniweb/enigmes.swf

JOCS EDUCATIUS

http://blocs.xtec.cat/jferrusjocs

RECURSOS INFANTIL

http://pescantidees.blogspot.com/

MATERIALS MOLT BONS DE MATEMÀTIQUES (XILE)

http://www.chileaprende.cl/materiales

CONFEGIR NOMBRES FINS AL 100 (MOLT BO)

http://www.learningbox.com/base10/BaseTen.html

VEDOQUE JOCS MATES I LLENGUA (CASTELLÀ I CATALÀ)

http://www.vedoque.com/index.php?sec=Infantil/t_top

ESCRIURE NOMBRES

http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf

SEPARAR PARAULES D’UNA FRASE

http://www.genmagic.net/lengua4/lleng1c.swf

FRASES SENSE VOCALS

http://www.genmagic.net/lengua4/lleng3c.swf

CONFEGIR PARAULES AMB INICIALS DE DIBUIXOS

http://www.genmagic.net/lengua3/ser9c.swf

JOC DE SIMETRIES (MOLT BO)

http://www.genmagic.net/habilidades/dib4c1_simetrico.swf

SÈRIE NUMÈRICA (EL CUC) MOLT BO

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html

Recursos TIC Naturals – CEIP Montserrat

L ‘ u n i v e r s

L’univers amb els petits http://www.xtec.cat/ceip-pauromeva/WEBESPAI/index.html

L’univers amb els mitjans http://xtec.net/~jplanas3/espai/

L’univers amb els grans http://www.xtec.cat/~rmolins1/univers/cat/

E l     r e g n e    a n i m a l

Els ocells http://www.xtec.cat/~aalas/ocells/

Una cacera del tresor http://www.xtec.cat/~egimeno1/animals/index.htm

El zoo de Barcelona http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/fitxes/marcos.htm

L’aquari de Barcelona http://www.aquariumbcn.com/AQUARIUM/index.php

Recursos http://www.xtec.cat/~cbarba1/RECURSOS/recursnatubiolog2.htm

E l     r e g n e     v e g e t a l

La flora i la vegetació a la capçalera del Ter http://www.setcases.org/plantes/botanic/

Els arbres de Catalunya http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/arbres/

Plantes medicinals http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td72/d72m7/templates/plantes2.htm

Flors http://www.xtec.cat/col-anunciata-cerdanyola/plantes/index%20flors.htm

Les plantes a Educació Infantil http://www.xtec.cat/centres/b7008249/investiguem.htm

E l    c o s    h u m à

El cos http://www.xtec.cat/recursos/curricul/experim/cos/

Bodies: The exhibition http://www.bodiesspain.com/

Una cacera del tresor sobre els sentits http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/sentits.htm

Tasta’m: Alimentació saludable http://phobos.xtec.cat/acuesta1/cat/inici.htm

Llocs d’interès:

Experiments a parvulari http://www.xtec.net/ceip-anselmclave/web%20ei/index.htm

Fem ciència http://www.xtec.net/~mpedreir/

Web de naturals http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/naturals.htm

Medi natural http://www.xtec.cat/centres/a8044910/medi%20natural.htm

Alguns blocs per visitar:

El bloc d’en Ferran Turmo: flora i fauna http://blocs.xtec.cat/faunaiflora/

Els boscos http://blocs.xtec.cat/boscos/

L’hort del CEIP Rocabruna http://blocs.xtec.cat/hortrocabruna/

CEIP Lluís Vives http://blocs.xtec.cat/enricpuigamat/

Formació BLOCS – Servei Educatiu del Gironès

El Bloc: una eina educativa, una llibreta motivadora i diferent. 

Blocs per visitar:

Coneixement del medi: http://labassadelpedralta.blogspot.com/

Llengua catalana: http://eltarla.blogspot.com/

Llengua anglesa: http://batxilleratportfolios.blogspot.com/

Ciències socials: http://blocs.xtec.cat/cienciessocials/

Aula d’acollida:

http://cat.bloctum.com/acollida/

http://nouvingutsaulacollida.blogspot.com/

http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt/

Blocs personals :

Els blocs d’en Francesc:

http://francescvilabatalle.blogspot.com/

http://centreacollidor.blogspot.com/

http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc

El pom de blocs: http://unsizeros.net/pom_de_blogs/?q=aggregator/categories/1

Blocs de serveis educatius:

El bloc de l’ELIC del Baix Empordà: http://blocs.xtec.cat/licbe

El bloc del CRP del Tarragonès: http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n/

Seminari USEE: http://blocs.xtec.cat/useescg

Un bloc d’anuncis ….. http://www.creativads.net/

On podem crear un bloc?

Blocs XTEC: http://blocs.xtec.cat/

Blogger: https://www.blogger.com/start

Pàgines de suport:

 Blocs XTEC: http://hipolit.xtec.cat/blocs/index.php?a=help

Servei Educatiu de la Garrotxa: http://blocs.xtec.cat/crpga

Per a qui no sàpiga què fer durant les vacances …

Jornada Comunicació i audiovisuals a internet http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/jtec0607/index.htm

Picassa: http://www.xtec.cat/sgfp/crp/girona/suportic/continguts/semtac/materials/picasa/index.htm

Recursos TIC Socials – CEIP Montserrat

Ciències Socials a l’edu 365 http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/index.htm

Unitats Didàctiques http://www.xtec.cat/aulanet/ud/socials/index.htm

Directori de WebQuests http://webquest.xtec.cat/enlla/

Caceres del Tresor – Socials http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/socials.htm

Zona Clic: Activitats educatives multimèdia http://clic.xtec.net/ca/index.htm

Webclip: El directori de consultes i recursos educatius i de lleure http://www.tvcatalunya.com/webclip/

MAPES

Mapes http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/index.htm

Mapes Flash Interactius http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapesflash.htm

Institut cartogràfic de Catalunya http://www.icc.es/

Guia de carrers http://mercuri.icc.cat/website/mob_nf/mob1/mob2/inici2.htm

Google Maps: Aplicatiu web que permet la crida amb paràmetres de localització http://maps.google.com/?hl=ca

Goocle Earth: Cal instal·lar-lo a l’ordinador http://earth.google.com/

AUDIOVISUALS

Videoteca digital http://www.xtec.es/videoteca/

Audiovisuals a l’abast http://www.edu3.cat/

Canal edu365 http://www.edu365.cat/canaledu365/index.htm

TV3 a la carta http://www.tvcatalunya.com/seccio/3alacarta/

Històries de Catalunya http://www.tvcatalunya.com/programa/171308694/

Arxius fotogràfics de Catalunya http://www.ultrafox.com/ct/iafc/afindex.htm

Exploració dels astres i l’espai http://www.edu365.cat/nostranau/index.htm

ALGUNS LLOCS PER VISITAR

El web de les ciències socials http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/index.htm

Recursos de geografia i història a internet http://www.xtec.es/~jbuxader/historia/recursos.htm

La construcció d’una església romànica http://www.xtec.es/recursos/socials/romanic/

La volta al món en 80 dies http://www.xtec.es/lavolta/

Les religions al món http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cat/index_tutor.htm

Catàleg de materials de mans unides http://www.mansunides.org/educacio/educa.asp

Viatge virtual per les ciències socials http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/

Història per a primària en llengua anglesa http://home.freeuk.net/elloughton13/index.htm

Un viatge a la història http://www.xtec.cat/~nlinan/viatge/

Recursos i materials d’història contemporània http://www.buxaweb.com/historia/index.htm

L’estudi del paisatge com a aprenentatge innovador http://www.educalia.org/paisajes/index.jsp?idioma=c

Treballs sobre art http://www.xtec.cat/~xripoll/

RECERCA D’INFORMACIÓ

Enciclopèdies http://www.edu365.cat/escriptori/index.htm

Viquipèdia http://ca.wikipedia.org/wiki/Enciclopèdia

PREMSA DIGITAL: ANÀLISI DE L’ACTUALITAT

Diari de l’escola http://www.vilaweb.cat/www/diariescola

El Punt http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/

Diari de Girona http://www.diaridegirona.cat/

Vilaweb http://www.vilaweb.cat/

eldebat.cat: Diari digital de Catalunya http://www.eldebat.cat/?gclid=CNWqq5CIy5ECFQryXgodU2oAyw