PROJECTES

Segons el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, publicat el 16 de setembre de 2008 al DOCG número 5216, la nostra escola contribuirà al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col.laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

METODOLOGIA

La metodologia que emprem l’equip docent del nostre centre és:

 • Activa: Cal que se sentin actius i siguin capaços d’anar desenvolupant eines i recursos per conèixer el món que els envolta, iniciant-se en l’ús d’estratègies per fer una exploració activa, pensant i raonada per elaborar explicacions que hi donin sentit i que ho puguin fer amb la confiança que seran reconeguts, valorats i ajudats en aquest camí.
 • Individualitzada: Cal tenir en compte les capacitats de cadascú. Les nenes i els nens han de percebre i sentir que són capaços d’aprendre i de tenir nous interessos. S’han de sentir respectats en aquests interessos i en el seu ritme de treball.
 • Fomenta el treball cooperatiu. Els propis companys i les persones adults del seu entorn són part essencial. L’intercanvi amb ells, la comunicació, l’empatia i la representació donen informació i ofereixen altres punts de vista que permeten ampliar i ajustar el propi raonament i construir de manera conjunta un coneixement més adaptat al context: aprendre compartint amb els altres.
 • Amb esperit de recerca: a partir de l’observació, l’experimentació i la reflexió construir el seu propi aprenentatge.
 • Fomenta l’ aprenentatge significatiu a partir de vivències quotidianes.
 • Globalitzadora: És importantíssim crear uns espais d’aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de les diferents àrees: àrea de descoberta d’un mateix i dels altres, àrea de descoberta de l’entorn i àrea de comunicació i llenguatges.
 • Promou l’atenció dels alumnes. L’escola ha de connectar amb els interessos i les actituds que manifesten les nenes i els nens aprofitant la seva curiositat i entusiames per fer créixer el coneixement viscut d’una manera cada vegada més estructurada.

Tot el treball que es porta a terme a l’escola va encaminat al desenvolupament de les capacitats:

 1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 2. Aprendre a pensar i a comunicar.
 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 4. Aprendre a conviure i habitar el món.