L’ESCOLA

TRETS D’IDENTITAT

* Una escola acollidora, oberta i participativa.

  – Pla d’Acollida.

* Una escola oberta a les innovacions i a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació.

  – El pla TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)

* Una escola que afegeix a l’aprenentatge de les dues llengües oficials, l’aprenentatge primerenc de l’anglès tot conscienciant als alumnes de la necessitat i la utilitat del coneixement d’una llengua estrangera.

–       GEP ( Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme):

  • Plàstica en anglès a Cicle Inicial.
  • Laboratori en anglès a Cicle Mitjà.
  • Medi Social en anglès a Cicle Superior (tres unitats a cada curs).

* Una escola que vol educar nens i nenes sans i saludables, que comprenguin, valorin i estimin els seu cos i el medi ambient.

–       Projecte “Som Escola verda”:

  • Esmorzars saludables: el dia de la fruita i el projecte”A l’escola  mengem + fruita”.
  • Euronet 50 x 50.
  • La Brigada verda.
  • L’Hort escolar.
  • A l’escola Reciclem / Reduïm / Reutilitzem
  • Projecte de Reutilització de llibres.

* Una escola que vol educar nens i nenes amb interès per comunicar-se,   capaços d’escoltar, conversar, expressar-se oral i gràficament, utilitzant els diversos llenguatges.

–       Projecte Lingüístic.

–       Filosofia 3/18.

–       Projecte musical “La Cantània”.

–       Banda Bufera.

* Una escola que atén a la diversitat.

–       Pla d’Atenció a la Diversitat.

–       Pla d’Acció tutorial.