Com treballem?

 

llapis.jpeg

METODOLOGIA

Tenint en compte i essent conscients del moment present de l’escola, un moment on ens toca créixer després de néixer, pensem que és una etapa clau per al desenvolupament de l’Escola  El Morrot  com a centre; pensem que cal destinar tots els esforços a construir les bases d’una línia ideològica i metodològica, definint el camí per on volem caminar.

Treballem partint de la concepció constructivista la qual entén l’aprenentatge com la capacitat d’elaborar una representació personal sobre un objecte de la realitat. És un aprenentatge significatiu; és a dir, des de les experiències, interessos i coneixements previs que tenen els infants, el primer pas és trencar l’equilibri inicial que tenen d’aquests esquemes respecte al nou contingut d’aprenentatge, entrellaçar-los i reequilibrar les xarxes amb els nous coneixements.

Per això la nostra manera de treballar és:

  • Activa: que potenciï la iniciativa i la creativitat de l’alumne.
  • Personalitzada: tenint en compte les necessitats de cada alumne.
  • Investigadora: que permet a l’alumne a través de l’observació, l’experimentació i la reflexió, construir el seu propi aprenentatge.
  • Significativa: que incorpori en les programacions didàctiques el coneixement del seu entorn més proper.
  • Globalitzadora: que desenvolupi en l’alumne la capacitat d’aplicar els aprenentatges en diverses situacions i contextos.

Per dur a terme aquesta metodologia ho fem a través de:

Treball de rutines
[scribd id=25778659 key=key-1pfsye68euo967x51hf0 mode=list]
Racons

El treball per racons potencia la necessitat, les ganes d’aprendre dels infants i d’adquirir coneixements nous. Desenvolupa l’esperit de recerca d’investigació i afavoreix la utilització de diferents tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats.

D’altra banda, els ajuda a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar els seus avenços, a acceptar els errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-los superant. Requereixen comportar-se d’acord amb unes normes de funcionament fixades que els estimulen l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup social: amb els racons aprenen a organitzar-se, compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els esforços i avenços dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre.

Impliquen una metodologia més creativa i flexible que fomenta l’esperit de recerca: observar, comparar, reflexionar, a partir de l’experimentació.

Els racons permeten una certa flexibilitat en el treball, deixen lloc a la creativitat i a la imaginació de l’infant i, el que és més important, li deixen espai i temps per pensar.

El treball per racons comporta una organització i funcionament de l’espai classe. Si tenim en compte que en aquesta edat el nen juga constantment, podem facilitar-li una adaptació més agradable i a la vegada potenciar-li un treball molt més engrescador, convertint les classes en un joc continu. Aquest joc no és res més que l’organització de les aules que estimula l’interès envers les diferents activitats que el nen va desenvolupant durant la jornada escolar.

Cada nivell es distribueix en dos grups per fer racons si es tracta d’una línia, i en tres grups per fer racons si es tracta de dos línies. Els racons que es fan són:

  • Racons de llengua i plàstica (aquest només a Educació Infantil).

llen2.jpg lleng1.jpg

IMG_6558 (Medium) (Small)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Racons de matemàtiques i racó de construccions (aquest també només a Educació Infantil).

raco2.jpg raco1.jpg

 

DSCN4118 (Medium) (Small)

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes

proje0.jpg

proje3.jpg

DSCF1411 (Small)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d’interpretar, relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a les seves inquietuds. És per això que proposem als alumnes, el Treball per Projectes.

Amb aquest sistema de treball, els alumnes proposen, argumenten, trien, elaboren objectius, fan hipòtesis, les verifiquen cercant informació: consultant llibres, revistes, vídeos, professionals o familiars,visitant museus o fent sortides relacionades amb el tema d’estudi. Entre tots consensuem, analitzem, decidim….en definitiva, aprenem a aprendre.