DECÀLEG DELS INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

L’Associació Andi publica aquest decàleg sobre les necessitats educatives especials, que és molt interessant de llegir.

1. Els infants I joves amb necessitats educatives especials, a causa d’alguna discapacitat, necessitem l’afecte i la confiança de mestres i educadors per a poder avançar, com a tots els nens i joves.

2. Som, per sobre de tot, nens, nenes, joves, i tenim per tant dret a l’educació, sense cap tipus de discriminació o segregació per motiu de la nostra discapacitat.

3. També tenim capacitats i podem avançar i aprendre, en funció de les nostres capacitats i dels estímuls que rebem, com tots els nens.

4. Podem tenir una afectació tan greu que ens impedeixi respondre a la majoria d’activitats escolars. Però tenim dret, necessitem, les paraules, el contacte, l’estimació, els estímuls dels educadors, dels nens i nenes que se’ns poden apropar perquè no tenen cap discapacitat que els impedeixi fer-ho.

5. Com tots els nens som valuosos per ser nosaltres mateixos i per tot allò que oferim a les persones que ens envolten, independentment del que puguem o no puguem fer.

6. Tenim dret a gaudir d’aquells recursos, materials, tècnics i professionals, que ens ajudin a superar, en la mida del possible, les nostres dificultats i facin possible que puguem anar a l’escola junt amb els nens i nenes del nostre barri, dels nostre poble, de la nostra ciutat.

7. Tenim dret a una escola de qualitat per a tots, sense ser discriminats o segregats. Cal, per això, que els recursos de les escoles anomenades d’educació especial vagin a aquelles escoles ordinàries on hi ha escolaritzats alumnes amb necessitats especials. El treball de qualitat que es fa a les escoles especials es pot fer a l’escola ordinària, amb una redistribució dels recursos, materials, tècnics i professionals, i amb una bona formació i assessorament del professorat dels centres ordinaris.

8. Tenim dret a que els educadors valorin els nostres progressos individuals, a que la nostra distància amb el currículum escolar establert, que pot ser molt gran, no els impedeixi veure i valorar els nostres propis progressos confiant, per tant, en les nostres possibilitats d’aprenentatge.

9. Necessitem, molt sovint, una adaptació curricular personalitzada i una organització escolar flexible de manera que els objectius educatius i d’aprenentatge i la metodologia i models d’intervenció educativa s’adeqüin a les nostres capacitats i necessitats.

10. Tenim dret a una escola en la que tota la comunitat educativa, pares, mestres, alumnes, monitors…, compti amb els recursos, la formació i sensibilitat necessària per a poder i saber acollir i atendre a tots els alumnes, sense cap prejudici ni discriminació per a ningú.

Perquè tots els nens tenim el dret a sentir-nos inclosos. Perquè tots els nens tenen dret de sentir i viure l’oportunitat, la riquesa, d’incloure i valorar l’altre.


Accions

Informacions